25 Απριλίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ.1104/17: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, όπως ισχύει

ΠΟΛ.1104/17: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, όπως ισχύει

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1104/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 12-7-2017 και με Θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, όπως ισχύει»

Η ΠΟΛ.1104/17  αναφέρει αναλυτικά τα παρακάτω:
Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4442/2016 (Α΄230) και μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 16228/18-05- 2017 (Β΄1723) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», σας κοινοποιούμε πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους οποίους η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει. Επομένως, στις περιπτώσεις που, τα φυσικά πρόσωπα καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εξαιρούνται από τη σύστασή τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, δηλώνουν δραστηριότητα του συνημμένου πίνακα, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ2012/19-11-2012 έγγραφο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1081/2011 εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε για την ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011 (Β΄470), τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος εξαιρούνται από τη σύστασή τους στις Υ.Μ.Σ., λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και συνεχίζουν τη διαδικασία έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
Ωστόσο, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4441/2016 (Α΄227) και του ν.4442/2016 (Α΄230), τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Ευνόητο είναι ότι, στις περιπτώσεις που τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης των εργασιών τους στις Υ.Μ.Σ., με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης μεταβολής εργασιών, δηλώνουν δραστηριότητα του συνημμένου πίνακα, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την υπηρεσία μας σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους οποίους ο φορολογούμενος είχε υποχρέωση προσκόμισης προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ., παύουν να ισχύουν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
3. Γ.Ε.Φ. (Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων)(μέσω των Δ.Ο.Υ.)
4. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.
Πλατεία Κάνιγγος
Τ.Κ. 10181 Αθήνα
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (εκτός των αριθμών 2 και 3)
2. » » Β΄
3. » » Γ΄ (εκτός του αριθμ.5)
4. » » Ζ ΄ (εκτός των αριθμ.2, 3 και 4)
5. » » Η ΄ (εκτός των αριθμ.4, 10 και 11)
6. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
7. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
8. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
9. Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17
Τ.Κ. 10432 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ηλ. Διακυβέρνησης & Ανθρ. Δυναμικού
4. Δ/νση Ελέγχων -Τμήμα Ε΄ (10 αντίγραφα)

Related posts