12 Αυγούστου 2018

Breaking News

ΠΟΛ. 1195/17: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

ΠΟΛ. 1195/17: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1195 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2017 και με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου».

Η ΠΟΛ. 1195/17 αναφέρει επακριβώς τα ακόλουθα:

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) του άρθρου 3 του Κ.Φ.Δ. όπως ισχύει ως φορολογούμενος νοείται κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι, από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλοι για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου φέρουν έγγραφη εντολή, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο.

3. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη, ή διαχειριστικές περιόδους, ή για μια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει και αφορά την έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου προβλέπεται ότι :

«Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορισμού φόρου υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα ή άλλον ειδικά οριζόμενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου. Η πράξη προσδιορισμού φόρου περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου,

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο,

γ) …….. δ) ……….. ε) ………..στ)

5. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου, τον οποίο αφορά η σχετική εντολή ελέγχου και ο οποίος είναι αυτός που υποχρεούται στην καταβολή , φόρου τέλους, εισφοράς ή χρηματικής κύρωσης ή δικαιούται την επιστροφή φόρου, τέλους ή εισφοράς.

6. Επομένως για τις περιπτώσεις που η σχετική εντολή ελέγχου αφορά μόνο τη σύζυγο ανεξαρτήτως εάν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ανεξαρτήτως εάν στη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία και τα εισοδήματα του συζύγου, καθώς η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εκδίδεται και στο όνομα του συζύγου, ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο που αφορά στη σύζυγο, βεβαιώνεται «στον φορολογούμενο» δηλαδή στον υπόχρεο καταβολής φόρου τέλους, εισφοράς κ.λπ. δηλαδή εν προκειμένω στη σύζυγο.

Ευνόητο είναι ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για χρήσεις μέχρι και το έτος 2013, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 όπως ισχύουν, μετά την 1.1.2014, εφαρμόζεται η κατά Κ.Φ.Δ. διαδικασία (έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού, βεβαίωση, κοινοποίηση κ,λ.π.(σχετ και η ΔΕΛ Α 1069048ΕΞ 2014-2-5-2014).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ο.Υ.
 2. ΟΛΕΣ ΟΙ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 3. ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
 4. ΚENΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2, 111 48 ΓΑΛΑΤΣΙ
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΟΤΑΡΑ 38-40, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΑΣ, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 18, 262 22 ΠΑΤΡΑ
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)

ΙΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 4. ΓΡΑΦΕΙΟ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 5. Δ/NΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
 6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 7. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’.Δ΄

Related posts