17 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες – εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού

ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες – εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος  ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2017 και με Θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες – εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού»

Η ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

1. Με την παράγραφο 9.2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012, η οποία διατηρείται σε ισχύ με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ορίζεται το περιεχόμενο των δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων που εκδίδονται με Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) με πρόγραμμα εστιατορίου. Όπως αναφέρεται δε στην υποπαράγραφο 9.2.1 (περ. 10) της ανωτέρω απόφασης, στο υποχρεωτικό περιεχόμενο των δελτίων προσωρινών αποδείξεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος, στην οποία αναγράφεται η ονομασία, η αξία και η ποσότητα του είδους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό (υπ’ αριθμ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 έγγραφό μας), οι εκδίδοντες αποδείξεις λιανικής με τη χρήση Η/Υ και μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορούν να κάνουν ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012 και αντί να εκδίδουν σημασμένες αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα, να εκδίδουν προσωρινές αποδείξεις – δελτία παραγγελίας με σήμανση και για το «κλείσιμο» του λογαριασμού του τραπεζιού μια απόδειξη λιανικής πώλησης με σήμανση, για το σύνολο των σερβιρισθέντων ειδών.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα καταστήματα εστιάσεως που χρησιμοποιούν «πρόγραμμα εστιατορίου» πρέπει να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012.

4. Τέλος, στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012, αναφορικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο των προσωρινών αποδείξεων – δελτίων παραγγελίας (ήτοι εκδίδονται δελτία παραγγελίας στα οποία δεν αναγράφονται αξίες), εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014, και οι υπόχρεοι οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, ήτοι με κάθε σερβίρισμα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες πίνακα Γ’
 2. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων & Ερευνών (ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε.)
 3. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
 4. Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
 5. Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Αποδέκτες πίνακα Η΄
 4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 5. Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
 6. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 7. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση (Πίνακας Ζ’)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφεία κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
 3. Διεύθυνση Ελέγχων
 4. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
 5. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
 6. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
 7. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

 α) Τμήμα Δ’-Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Related posts