26 Ιουνίου 2019

Breaking News

Α. 1123: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/11 αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση …

Α. 1123: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/11 αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1280 / 15.04.2019 η Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1123 (02.04.2019) με Θέμα:

«Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000»

Η Α. 1123 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ – Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας 0184

Τηλέφωνο : 210-3375314-6
Fax : 210-3375001

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α΄285) όπως ισχύουν.

β) της ΠΟΛ.1008/2011 (Β’136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την ΠΟΛ. 1139/2018 (Β’ 3011) Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το «Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν.4389/2016 (Α΄94).

7. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την παρ.1 της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α’ 285) ορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)

2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις της

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε΄ (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών

2. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών

3. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄ 4. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς

5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών Πλ. Κάνιγγος – 101 81, Αθήνα

6. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)

Βουλής 7 – 105 62, Αθήνα

7. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών

4. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄

5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α. .Ε.

6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας.

xx-•<○○○>•-xx

Δευτέρα 13 Μαΐου Σεμινάριο για τις Φορολογικές Δηλώσεις

♪xx-•<○○○>•-xx♪

Τράβηξες μία τελευταία ρουφηξιά απ το τσιγάρο
Το πέταξες κάτω
Το πάτησες να σβήσει
Κι έφυγες…
Όπως πετάμε κάθε τι που έχει «τελειώσει»
Λέξεις… φράσεις… σχέσεις
Κάτι πήγες να ψελλίσεις, αλλά δεν σ άφησα
Οι λιποτάκτες ψελλίζουν κι εγώ δεν ήθελα να σε δω έτσι…
[Μαρία Στύλου]
#PoetryIsNotDead

Related posts