23 Σεπτεμβρίου 2018

Βελτίωση του πλεονάσματος ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τον Σεπτέμβριο 2017

Βελτίωση του πλεονάσματος ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τον Σεπτέμβριο 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το Σεπτέμβριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα €1,2 δισ., αυξημένο κατά €348 εκατ. σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα πρωτίστως της αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 5,7% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2,3% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,8% και 15,5% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε αύξηση αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα €1,3 δισ., διπλάσιο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8,7% και 5,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, τόσο οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών όσο και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,3%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 17,1%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2017, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στο ισοζύγιο κεφαλαίων, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα €353 εκατ., έναντι πλεονάσματος €613 εκατ. την ίδια περίοδο του 2016.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα €1,2 δισ., κατά €353 εκατ. μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2016, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 παρουσίασε πλεόνασμα €1,7 δισ., κατά €423 εκατ. μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Σεπτέμβριο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά €135 εκατ. με σημαντικότερη συναλλαγή την εξαγορά της ολλανδικής εταιρίας Stone Works Holdings Coöperatief U.A. από την εταιρία Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες. Οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή την πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. στην ιταλική εταιρία Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά €340 εκατ.) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά €1,8 δισ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, παρατηρήθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των κατοίκων. Η τελευταία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση (κατά €2,8 δισ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET). (1)

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά €381 εκατ. και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά €3,0 δισ..

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά €8,3 δισ.) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά €2,0 δισ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση (κατά €2,2 δισ.) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά €16,7 δισ., συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά €4,6 δισ.) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους. (2)

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε €6,6 δισ., έναντι €6,8 δισ. το Σεπτέμβριο του 2016.

>>>•<<<

(1) Το Σεπτέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους €1,0 δισ. και €1,2 δισ. αντίστοιχα.

(2) Το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους €5,7 δισ. και €6,2 δισ. αντίστοιχα.

Related posts