22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΕΦΚΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014.

ΕΦΚΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014.

Αθήνα, 1-6-2018

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
Σ81/25/713277

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
και Επικοινωνιών

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων
ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.  4316/2014.»

1. Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 περί «Ίδρυσης παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται το γ΄και δ΄εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου, της προβλεπόμενης από τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταλογίζεται εις βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να
παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/24/595012/7-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλογισμού καθώς και πίνακα τον οποίο συνέταξε η ως άνω Διεύθυνση και αφορά τον προσδιορισμό του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ
προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις.

Σας επισημαίνουμε ότι για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Συν/να: 9 φύλλα

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Δείτε το Έγγραφο συνολικά ΕΔΩ.

 

 

Related posts