17 Αυγούστου 2019

Breaking News

Ε. 2072: Πρόσβαση των ΔΟΥ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των ΔΟΥ ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν…

Ε. 2072: Πρόσβαση των ΔΟΥ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των ΔΟΥ ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν…

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Πληροφορίες : Γ. Θώϊκου
Τηλέφωνο : 210 3375300
Fax : 210 3375354
E-Mail : d.eleg5@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 07 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ. Ε. 2072

 

Θέμα: Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων Μητρώου.

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1207/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ) εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής που πρέπει να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. από αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4251/2014 (Α’80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1140/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΨΖ46ΜΠ3Ζ-ΨΒΘ) εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων Μητρώου.

Καθώς ολοκληρώθηκε η διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., αναφορικά με τα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α’ 80) αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, θα ενημερώνεται για την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών (ενδεικτικά, άδεια διαμονής σε ισχύ, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, ειδική βεβαίωση νόμιμης παραμονής, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) μέσω της πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Από την έκδοση της παρούσας δεν ισχύουν η με αρ. πρωτ. Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ 2019/19-03-2019 Οδηγία του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και η ΠΟΛ. 1140/2018 εγκύκλιος, ως προς το μέρος που αφορά τις άδειες διαμονής μεταναστών που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α’80).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
 2. Γ.Ε.Φ. (μέσω των Δ.Ο.Υ.)
 3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
  Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
  Διεύθυνση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ.
  Πλατεία Κάνιγγος
  Τ.Κ. 10181 Αθήνα
  (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Υ.Μ.Σ. και Υπ. Γ.Ε.ΜΗ.)
 4. Υπουργείο Εσωτερικών – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 5. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
 6. Υπουργείο Εσωτερικών – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

α) Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

β) Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

γ) Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας

δ) Τμήματα Ασφαλείας

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄
 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄, εκτός του με α/α 5 αυτού
 4. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄, εκτός του με α/α 3 αυτού
 5. Υπουργείο Οικονομικών
 6. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
 7. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
 8. Αποδέκτες με α/α 1 και 6 του Πίνακα Ζ’
 9. Αποδέκτες Πίνακα Η΄, εκτός των με α/α 4, 10 και 11 αυτού
 10. Αποδέκτες με α/α 4ε, 4ζ, 4η, 17 του Πίνακα Θ’

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
 3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Αποδέκτες με α/α 1 και 4 του Πίνακα Α’
 5. Διεύθυνση Ελέγχων
 6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
 7. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
 8. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
 9. Διεύθυνση Εισπράξεων
 10. Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήμα Ε’

Related posts