12 Δεκεμβρίου 2019

Breaking News

Ε. 2135 /19: Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/15

Ε. 2135 /19: Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/15

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2135

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφ. Σ.Πίνη
Τηλέφωνο : 210 3375315
Fax : 210 3375001
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/2015

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

2. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού, σε φόρο υπόκεινται μόνο τα εισοδήματα που εμπίπτουν σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο αυτό και συνεπώς ό,τι δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα αναφερόμενα εισοδήματα, δεν υπόκειται σε φόρο.

3. Άλλωστε, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα και διάρκεια, μόνιμη πηγή προέλευσης καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017/27-6-2017 έγγραφό μας).

4. Επιπλέον, με τις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 43 του ν.4339/2015 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι επιστρέφουν στην

Ελλάδα μετά από κάθε διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού δικαιούνται για κάθε ανήλικο τέκνο τους και για μια τριετία κατ’ ανώτατο όριο το 75% των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν δικαιούνται την καταβολή του ως άνω ποσοστού διδάκτρων φοίτησης των τέκνων τους υπάλληλοι, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ 9932/29.11-5.12.1996 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1096), όπως κάθε φορά ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε μετάθεση ή απόσπαση των γονέων τους στην Ελλάδα σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση συζύγων, που υπηρετούν αμφότεροι στην Ελλάδα και εμπίπτουν στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, το ποσοστό διδάκτρων των τέκνων καταβάλλεται μόνο στον ένα από αυτούς. Εάν ένας από αυτούς μετατεθεί ή αποσπασθεί στο εξωτερικό παύει το δικαίωμα καταβολής και για τους δύο. Εάν ένας από τους συζύγους υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, για την οποία ισχύουν ανάλογες διατάξεις με αυτή της παραγράφου 1, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μόνο στον ένα από τους δυο συζύγους, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση επιλογής του υπόχρεου προς καταβολή φορέα.

5. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ποσά που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης), για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων που κατέβαλαν αυτοί για τα τέκνα τους σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, μετά την προσκόμιση της αντίστοιχης απόδειξης πληρωμής των διδάκτρων, αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 
 1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε’ (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής)

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού 
 1. Γραφείο Υφυπουργού 
 1. Αποδέκτες πινάκων Α’ (εκτός των αριθ. 2 και 3 αυτού), Β’ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθ.2,3 και 5 αυτού), Η’ (εκτός των αριθ.4,10 και 11 αυτού) και εκτός των αποδεκτών για ενεργεία καθώς και όσων αναφέρονται στην εσωτερική διανομή. 
 1. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του 
 1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 10163 Αθήνα

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
 1. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 
 1. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 
 1. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Α’ 
 1. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. 
 1. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

 

 

Related posts