12 Απριλίου 2021

Breaking News

Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. στις επιχειρήσεις από 1.6.2017 για μη πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω Τραπέζης

Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. στις επιχειρήσεις από 1.6.2017 για μη πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω Τραπέζης

Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. στις επιχειρήσεις από 1.6.2017 για μη πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω Τραπέζης… της Χρύσας Σωτηράκη

Είσαι εργοδότης, λογιστής ή στέλεχος λογιστηρίου επιχείρησης;

Τι αλλάζει από 01.06.2017 και τι άλλο οφείλεις να γνωρίζεις σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης:

  • Τρόπος καταβολής μισθοδοσίας:

Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

  • Ισχύς από 01.06.2017 και μετά
  • Κυρώσεις από Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) σε περίπτωση που ο εργοδότης παραβαίνει την άνω διάταξη, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

{σχετική ΚΥΑ 22528/430/17 ΦΕΚ 1721Β/18-5-2017}

  • Φορολογιστική αντιμετώπιση – Σημεία προσοχής ώστε να εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας:

Εκπίπτει η δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (αρθ. 12 παρ. 2  ν.4172/2013, σχετική αναφορά παρακάνω), ανεξαρτήτως ποσού και εφόσον (τμηματική ή ολική εξόφληση δαπάνης αυτής)  έχει πραγματοποιηθεί (από τον εργοδότη) με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ισχύς της σχετικής διάταξης περί έκπτωσης δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης από δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) και επομένως, εφαρμόζεται για δαπάνες μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Εξαιρετικά, για τις αμοιβές που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 2017 και λόγω της πρώτης εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπτωσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών.

Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.

  • Σε ποιες περιπτώσεις υφίσταται εργασιακή σχέση (βάσει παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013) όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.

  • Περί εκπτωσιμότητας ασφαλιστικών εισφορών:

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές υπενθυμίζουμε ότι εκπίπτουν ως δαπάνη για την επιχείρηση στο χρόνο καταβολής τους.

Δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (έως ημερομηνία λήξης καταβολής ή έως και τυχόν παράτασής λήξης καταβολής, ακόμη και αν η παράταση αφορά επόμενο φορολογικό έτος), εκπίπτουν ως δαπάνες της επιχείρησης στο φορολογικό έτος που αφορούν.

Σε άλλη περίπτωση εκπίπτουν στο φορολογικό έτους που έχουν καταβληθεί.

Προσοχή στην ορθή απεικόνιση τους στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ανά περίπτωση!

• Υπενθύμιση και της περίπτωσης (β) άρθ. 23 Ν.4172/2013 για:

κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής = ΔΕΝ εκπίπτει ως επιχειρηματική δαπάνη.

{σχετική ισχύουσα νομοθεσία των άνω: Ν. 4446/2016 άρθρο 72, ΚΥΑ 22528/430/17(ΦΕΚ 1721 Β΄/18-5-2017), ΠΟΛ. 1061/12-4-2017, Ν.4172/2013 άρθρα 12 και 23, Ν. 3996/2011 άρθρα 23-24}

29.05.2017 /της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά! Τ/Κ: 211-409 73 18 – 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.grΔείτε ακόμη…

• Όλες οι αλλαγές για τη Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (π.χ. μέσω Airbnb)

• Η τέχνη της Πειθούς των Πωλήσεων

 Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.


 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts