17 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – το Νέο βιβλίο του Κριαρά Ευστάθιου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – το Νέο βιβλίο του Κριαρά Ευστάθιου

Κριαράς Ευστάθιος: Το βιβλίο είναι ενημερωμένο μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές στο εισόδημα ( Ν. 4172 ΚΑΙ 4223) καθώς και στους άλλους τομείς που έχουν γίνει αλλαγές.

Πληροφορίες & Παραγγελίες στο email: stathiskriaras@yahoo.gr  ή στο τηλέφωνο 6945597500.Κριαράς Ευστάθιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

–       Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως…………………………………….

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων……………………………………………………………

–  Έννοια  και περιεχόμενο αποσβέσεων  …………………………………………………….

–  Υποχρεωτικότητα αποσβέσεων – Πρακτική Εφαρμογή ……………………………..

–  Έναρξη – παύση αποσβέσεων χρήσεως 2013 – Πρακτική Εφαρμογή…………

–  Έναρξη – παύση αποσβέσεων από χρήση 2014 – Πρακτική Εφαρμογή……….

–  Εκποίηση παγίου χρήσεως – Πρακτική Εφαρμογή…………………………………

–  Μέθοδοι αποσβέσεων………………………………………………………………………………

–  Σταθερή μέθοδος αποσβέσεων – Πρακτική εφαρμογή………………………………..

–  Φθίνουσα μέθοδος αποσβέσεων – Πρακτική εφαρμογή………………………………

–  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων εποχιακών επιχειρήσεων…………………………

–  Πάγια σε αδράνεια…………………………………………………………………….

–  Πάγια μικρής αξίας…………………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις παγίων στοιχείων νέων επιχειρήσεων…………………………………….

–   Ποιες θεωρούνται νέες επιχειρήσεις από χρήση 2013…………………………..

–  Νέες επιχειρήσεις με Π.Δ. 299/2003 – Πρακτική Εφαρμογή……………………..

–  Νέες επιχειρήσεις μετά από μετατροπή ή συγχώνευση…………………………..

–  Υπολογισμός αποσβέσεων χρήσεως 2013………………………………………

–  Συντελεστές αποσβέσεως ενσώματων παγίων χρήσεως 2013………………….

–  Αποσβέσεις εκμισθούμενου κτιρίου κτισμένου από μισθωτή…………………….

–  Προϋποθέσεις  φορολογικής αναγνώρισης αποσβέσεων χρήσεως 2013……..

–  Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων ενσώματων παγίων από χρήση 2014..

–  Προϋποθέσεις φορολογικής αναγνώρισης αποσβέσεων από χρήση 2014……..

–  Αποσβέσεις κτιρίων- εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………………………………..

 Αποσβέσεις υπεραξίας από αναπροσαρμογή……………………………………..

–  Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή με το Ν.2065/92……………………

–  Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή Ν. 3229/2004………………………..

–  Αποσβέσεις Ακινήτων αναπροσαρμοσμένων με Ν. 3091/2002…………………….

Αποσβέσεις μετασχηματιζομένων Επιχειρήσεων………………………………

–  Αποσβέσεις επί μετασχηματισμού με βάση το Ν.2166/1993 …………………………

–  Αποσβέσεις επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων με το N.Δ. 1297/1972 –
Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Αποσβέσεις επί μετασχηματισμού με βάση το Ν. 2190/1920…………………………

      Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων  ……………………………………………..

– Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν.1892/1990………………………………….

–  Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 2601/98……………………………………..

–  Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3299/04…………………………………….

–  Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3908/2011…………………………………

Αποσβέσεις με απλογραφική μέθοδο  (Έσοδα – Έξοδα) …………………….

–  Λογιστικός χειρισμός με Β’ κατηγορίας βιβλία……………………………………………..

–  Αποσβέσεις επί ακινήτων προσωπικών εταιρειών……………………………………..

Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώματων παγίων………………………………..

–  Αποσβέσεις Ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος – Πρακτική εφαρμογή………..

–  Αποσβέσεις Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος …………………………..

     Άυλα ή Ασώματα Πάγια……………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις  άυλων παγίων………………………………………………………..

     Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων άυλων παγίων…………

–  Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου…………………………………………….

–  Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας…………………………..

–  Έξοδα αγοράς ακινήτων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης………..

–  Απόσβεση άδειας φορτηγού δημοσίας χρήσεως  – Πρακτική Εφαρμογή …

–  Διαφορές απόσβεσης άυλων παγίων χρήσεων  2013 και 2014…………….

–  Διάσταση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων άυλων παγίων  – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………………………………………….

–  Συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων άυλων παγίων χρήσεως 2013……..

–  Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως (Goodwill) (16.00.)…………………………….

–  Δικαιώματα  βιομηχανικής ιδιοκτησίας (16.01.)……………………………………………

–  Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων(16.02) ………..

–  Λοιπές  παραχωρήσεις (16.03)………………………………………………………………….

–  Δικαίωμα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων (16.04.)…………………………

–  Λοιπά δικαιώματα (16.05)…………………………………………………………………………

–  Εξόδων ιδρύσεων και πρώτης εγκαταστάσεως (16.10)………………………………

–  Έξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων – λατομείων (16.11)………………………..

–  Εξόδων λοιπών ερευνών (16.11)………………………………………………………………

–  Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών
δανείων (16.13)……………………………………………………………………………………….

–  Εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων (16.14)  ………………………………………………

–  Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (16.15)

–  Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών (16.16)…………………………….

–  Έξοδα αναδιοργάνωσης (16.17)……………………………………………………………….

–  Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου (16.18) ……………………………………..

–  Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (16.19)……………………………………………….

–  Έξοδα μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως (16.90)………………………………………..

–  Συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων άυλων παγίων χρήσεως 2014…………..

Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώματων παγίων………………………………..

–  Αποσβέσεις Ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος – Πρακτική εφαρμογή………..

–  Αποσβέσεις Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος …………………………..

    Κοστολόγηση Αποσβέσεων Άυλων παγίων στοιχείων……………………

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

–  Συναλλαγματικές διαφορές από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις για μη κτήση παγίων ……………………………………………………………………………………………………………….

–  Πρακτικές εφαρμογές………………………………………………………………………………

–  Συναλλαγματικές διαφορές από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και
απαιτήσεις για μη κτήση παγίων ……………………………………………………………….

–  Πρακτικές Εφαρμογές………………………………………………………………………………

–  Συναλλαγματικές διαφορές γραμματίων εισπρακτέων – πληρωτέων, καταθέσεων σε Ξ.Ν. και δανείων σε Ξ.Ν. για μη κτήση παγίων ………………………………………………………………………..

–  Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων

–  Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (Λογαριασμός 16.15)……………………..

–  Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (Λογαριασμός 44.15) ……………………..

–  Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

–  Σκοπός των προβλέψεων………………………………………………………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

–  Κατηγορίες προβλέψεων………………………………………………………………………….

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως………………………………………………………………….

–  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -πρακτική εφαρμογή

Προβλέψεις για Επισφαλείς πελάτες μέχρι χρήση 2013………………………

–  Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 0,5% – πρακτική εφαρμογή…………………..

–  Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 1%  ……………………………………………………

–  Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 2%  ……………………………………………………

–  Ανώτατο ύψος σωρευτικής πρόβλεψης……………………………………………………..

–  Απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών πελατών-πρακτική εφαρμογή……………….

–  Αποσβέσεις μετά από ένδικα μέσα-πρακτική εφαρμογή……………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος-πρακτική εφαρμογή……………………………………………..

–  Δικαιούμενοι πρόβλεψης επισφαλών πελατών…………………………………………..

–  Μη δικαιούμενοι πρόβλεψης……………………………………………………………………..

–  Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από ελεύθερους επαγγελματίες………….

–  Προαιρετική διενέργεια προβλέψεως………………………………………………………..

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από χρήση 2014

–   Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων……………………………………………..

–  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τραπεζών………………………………….

–  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης…

–  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)………………………………………………………………

–  Απαγόρευση σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων……………..

–  Ανάκτηση Πρόβλεψης……………………………………………………………….

–  Διαγραφή επισφαλούς απαίτησης…………………………………………………

–  Απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη ΦΠΑ………………………………..

Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων……………

–  Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εισηγμένων στο χρηματιστήριο -πρακτική εφαρμογή

–  Φορολογία εισοδήματος – πρακτική εφαρμογή……………………………………………

–  Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων μη εισηγμένων στο χρημ/ριο ……….

–  Αποτίμηση συμμετοχών σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Συνεταιρισμούς –

–   πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων και τίτλων……………………………………………….

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους…………………………………………………….

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Σκοπός Μεταβατικών Λογαριασμών…………………………………………

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού………………………………………………….

–  Έξοδα επόμενων χρήσεων – πρακτική εφαρμογή……………………………………..

–  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα – πρακτική εφαρμογή …………………………………..

–  Αγορές υπό παραλαβή – πρακτική εφαρμογή……………………………………………

–  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό – πρακτική εφαρμογή…..

Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού……………………………………………………..

–  Έσοδα επόμενων χρήσεων – πρακτική εφαρμογή……………………………………..

–  Φορολογία Εισοδήματος……………………………………………………………..

–  Φ.Π.Α. ………………………………………………………………………………….

–  Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) – πρακτική εφαρμογή……………..

–  Αγορές υπό τακτοποίηση – πρακτική εφαρμογή…………………………………………

–  Εκπτώσεις επί πωλήσεων υπό διακανονισμό – πρακτική εφαρμογή……………

–  Κ.Φ.Α.Σ. ………………………………………………………………………………..

–  Φ.Π.Α.  ………………………………………………………………………………..

–  Φορολογία Εισοδήματος ……………………………………………………………..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Διαμόρφωση κόστους παραγωγής………………………………………………………..

–  Άμεσα υλικά…………………………………………………………………………………………….

–  Άμεση εργασία…………………………………………………………………………………………

–  ΓΒΕ…………………………………………………………………………………………………………

–  Διαδικασία κοστολογήσεως………………………………………………………………………

–  Κόστος παραγωγής………………………………………………………………………………….

–  Κόστος πωληθέντων………………………………………………………………………………..

–  Μικτό  αποτέλεσμα…………………………………………………………………………………..

–  Φύρα παραγωγής – Πρακτική Εφαρμογή …………………………………………………

–  Φύρα εμπορική – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………….

–  Κοστολόγηση παραγωγής σ’ εξέλιξη – Πρακτική Εφαρμογή………………………..

Διαμόρφωση μη παραγωγικού κόστους……………………………………………….

–  Κόστος διοικητικής λειτουργίας………………………………………………………………….

–  Κόστος λειτουργίας διαθέσεως………………………………………………………………….

–  Βασικές υποδιαιρέσεις λειτουργίας διαθέσεως……………………………………..

–  Διαχωρισμός του κόστους της λειτουργίας διαθέσεως…………………………………

–  Άμεσο κόστος διαθέσεως………………………………………………………………………….

–  Έμμεσο κόστος διαθέσεως………………………………………………………………………..

–  Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως……………………………………………

–  Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας……………………………………………………

–  Κοστολογική συμπεριφορά των τόκων – Πρακτική Εφαρμογή……………………..

–  Κοστολόγηση συμπαράγωγων – Πρακτική Εφαρμογή………………………………..

–  Κοστολόγηση υποπροϊόντων-υποπαράγωγων – Πρακτική Εφαρμογή ………..

–  Κοστολόγηση ελαττωματικών προϊόντων…………………………………………………..

–  Κοστολόγηση υπολειμμάτων…………………………………………………………………….

–  Κοστολόγηση και εκπτώσεις……………………………………………………………………..

–  Εκπτώσεις Αγορών……………………………………………………………………

–  Εκπτώσεις – Επιστροφές Πωλήσεων ………………………………………………

–  Εξατομικευμένη κοστολόγηση………………………………………………………………..

Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης βιομηχανίας…………………………………

Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εταιρείας παροχής υπηρεσιών….

Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εμπορικής εταιρείας …………………..

Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης οικοδομικής εταιρείας…………………

Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης τεχνικής εταιρείας ………………………

 

Βιβλίο αποθήκης-Λογαριασμός 94…………………………………………………………

–  Υπόχρεοι τήρησης λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης………………………………..

–  Χρόνος έναρξης τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης……………….

–  Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94………………………………………………………..

–  Χρόνος ενημέρωσης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης………………………

–  Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης……………………………………………………

–  Αποφάσεις ρύθμισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης…………………….

–  Τήρηση λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης από νέους υπόχρεους……………..

–  Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης……………………………

–  Συμπέρασμα τήρησης λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης………………………….

–  Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης εμπορικής εταιρείας…………………………………..

–  Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης βιομηχανικής εταιρείας………………………………

–  Εκτύπωση Βιβλίου Αποθήκης……………………………………………………………………

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών…………………………………………………………….

–  Υπόχρεοι τήρησης …………………………………………………………………………………..

–  Τρόπος τήρησης – Πρακτική Εφαρμογή ……………………………………………………

–  Επαλήθευση τεχνικών προδιαγραφών – Πρακτική Εφαρμογή…………………….

–  Σύγκριση βιβλίων τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής – κοστολογίου …

–  Τεχνικές προδιαγραφές εξατομικευμένης παραγωγής………………………………..

–  Ανακρίβεια και τεχνικές προδιαγραφές μέχρι 31/12/2012……………………………

Βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου ………………………………………………………..

–  Υπόχρεοι τήρησης……………………………………………………………………………………

–  Τρόπος τήρησης – Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………….

–  Ανεπάρκεια και βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου μέχρι 31/12/2012………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων…………………………………………………………..

–  Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων – Πρακτική Εφαρμογή…………………………

–  Μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους – Πρακτική εφαρμογή………………………….

–  Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή διαδοχικών υπολοίπων ……………

–  Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (FIFO) – Πρακτική εφαρμογή……

–  Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO) – Πρακτική εφαρμογή..

–  Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους……………………………………………………..

–  Μέθοδος του πρότυπου κόστους……………………………………………………………….

–  Έλεγχος αποτίμησης αποθεμάτων – Πρακτική εφαρμογή……………………………

–  Τιμή κτήσεως…………………………………………………………………………………………..

–  Τρέχουσα τιμή αγοράς……………………………………………………………………………..

–  Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία – Πρακτική Εφαρμογή………………………………….

–  Αποτίμηση αποθεμάτων έδρας-υποκαταστημάτων – Πρακτική εφαρμογή……

–  Αλλαγή μεθόδου αποτιμήσεως………………………………………………………………….

–  Αποτίμηση και Δ.Π.Χ.Π……………………………………………………………………………..

–  Διαφορές Δ.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π. στην αποτίμηση……………………………………………

Απογραφή Αποθεμάτων…………………………………………………………………………….

–  Βιβλίο απογραφής……………………………………………………………………………………

–  Απογραφή αποθεμάτων – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………….

–  Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμηση αποθεμάτων …………………………………………….

–  Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών……………………………………………………….

–  Χρόνος ενημέρωσης………………………………………………………………………………..

–  Απογραφή αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους………………………………

–  Απογραφή αποθεμάτων τρίτων………………………………………………………………..

–  Απογραφή παγίων…………………………………………………………………………………..

–  Απογραφή παθητικού και λοιπών στοιχείων Ενεργητικού……………………………

–  Απογραφή οικονομικών καταστάσεων………………………………………………………

–  Απογραφή αποθεμάτων και Δ.Λ.Π…………………………………………………………….

–  Απογραφή έναρξης………………………………………………………………………………….

–  Απογραφή αποθεμάτων όταν τηρείται απλογραφική μέθοδος……………………..

–  Απαλλασσόμενες επιχειρήσεις της απογραφής ……………………………………

–  Διαφορές απογραφής αποθεμάτων…………………………………………………………..

–  Κατηγορίες διαφορών απογραφής…………………………………………………………….

–  Διαφορές απογραφής και φορολογία εισοδήματος……………………………………..

–  Διαφορές απογραφής και ΦΠΑ…………………………………………………………………

–  Ηλεκτρονικός Φάκελος ελέγχου…………………………………………………

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

 Φορολογική αναμόρφωση δαπανών από 1/1/2014……………

— Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες…………………………………

– Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας…………………….

– Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

– Πλεονάζοντες τόκοι και  EBIΤDA – Πρακτική Εφαρμογή……………………

Φορολογική αναμόρφωση δαπανών μέχρι χρήση 2013………….

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού…………………………………………………………………

–  Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού………………………………………..

–  Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές…………………………………………………………….

–  Έκτακτες αμοιβές προσωπικού…………………………………………………………………

–  Είδη ενδύσεως προσωπικού……………………………………………………………………..

–  Έξοδα στεγάσεως……………………………………………………………………………………

–  Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου – εστιατορίου………………………………

–  Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού………………………………………………………………

–  Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού………………………………………………………….

–  Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσωπικού………………………………..

–  Ασφάλιστρα προσωπικού…………………………………………………………………………

–  Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων …………………………………………………………….

–  Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού……………………………….

–  Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού

–  Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα τρίτων……………………………………………………………………………

–  Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

–  Αμοιβές και Έξοδα δικηγόρων…………………………………………………………………..

–  Αμοιβές και Έξοδα συμβολαιογράφων………………………………………………………

–  Αμοιβές και έξοδα τεχνικών………………………………………………………………………

–  Αμοιβές και έξοδα οργανωτών – μελετητών – ερευνητών…………………………..

–  Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών……………………………………………………………………..

–  Αμοιβές και έξοδα ιατρών…………………………………………………………………………

–  Αμοιβές και έξοδα λογιστών – φοροτεχνικών …………………………………………….

–  Αμοιβές εκτιμητών……………………………………………………………………………………

–  Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ………………………………

–  Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου ……………………………….

–  Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων………………………………………………………….

–  Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων εξωτερικού…………………………

–  Αμοιβές διαχειριστή – εταίρου Ε.Π.Ε………………………………………………………….

–  Προμήθειες για αγορές – πωλήσεις – εισπράξεις………………………………………..

–  Μεσιτείες…………………………………………………………………………………………………

–  Επεξεργασίες (Facon)………………………………………………………………………………

–  Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)………………………………………

–  Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων…………………………………………..

–  Αμοιβές για έρευνα αγοράς………………………………………………………………………

–  Αμοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού………………………………………………….

–  Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα…………………………………………………..

–  Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων…………………..

–  Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα
τεχνικά έργα……………………………………………………………………………………………

–  Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties)………………………………………………………………

–  Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών………………………..

Παροχές τρίτων …………………………………………………………………………………………

–  Ηλεκτρικό ρεύμα και φωταέριο παραγωγής………………………………………………

–  Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας………………………………………………………….

–  Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά …………………………………………………………………….

–  Ταχυδρομικά……………………………………………………………………………………………

–  Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων……………………………………………………………………..

–  Ενοίκια κτιρίων – Τεχνικών έργων……………………………………………………………

–  Ενοίκια μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων – Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

–  Ενοίκια μεταφορικών μέσων ……………………………………………………………………

–  Ενοίκια επίπλων – Η/Υ  – Φωτοαντιγραφικών – Επιγραφών………………………..

–  Ενοίκια χρονομεριστικής μίσθωσης Ν.1652/1986………………………………………..

–  Ενοίκια μισθώσεως Leasing μηχανημάτων…………………………………………………

–  Ενοίκια μισθώσεως Leasing μεταφορικών μέσων……………………………………….

–  Ενοίκια μισθώσεως Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού………………………

–  Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων…………………………………………………………

–  Ασφάλιστρα πυρός…………………………………………………………………………………..

–  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων……………………………………………………………..

–  Ασφάλιστρα μεταφορών…………………………………………………………………………..

–  Ασφάλιστρα πιστώσεων…………………………………………………………………………..

–  Ασφάλιστρα κλοπής…………………………………………………………………………………

–  Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήματος της εταιρείας………………………………………

–  Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης……………………………………………………………………

–  Λοιπά ασφάλιστρα…………………………………………………………………………………..

–  Αποθήκευτρα…………………………………………………………………………………………..

–  Επισκευές και συντηρήσεις……………………………………………………………………….

–  Επισκευές και συντηρήσεις εδαφικών εκτάσεων………………………………………..

–  Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων –
τεχνικών έργων……………………………………………………………………………………….

–  Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού……………………………………………………………………………………………………………….

–  Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων ……………………………………….

–  Φωτισμός – Φωταέριο (πλήν παραγωγής)………………………………………………….

–  Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)………………………………………………….

–  Έξοδα ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση πελατών ………………………………………….

Φόροι  – Τέλη………………………………………………………………………………………………

–  Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος…………………………………………………….

–  Τέλη συναλλαγματικών δανείων και λοιπών πράξεων……………………………….

–  Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων…………………………………………

–  Δημοτικοί Φόροι – Τέλη……………………………………………………………………………..

–  Χαρτόσημο μισθωμάτων…………………………………………………………………………..

–  Φόρος ακίνητης περιουσίας………………………………………………………………………

–  Χαρτόσημο κερδών………………………………………………………………………………….

–  Χαρτόσημο εσόδων από τόκους………………………………………………………………..

–  Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων ……………………………………………………………………..

–  Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

–  Φ.Π.Α. εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος………………………………………

–  Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος………………………………….

–  Λοιποί φόροι – τέλη…………………………………………………………………………………..

Διάφορα έξοδα……………………………………………………………………………………………

–  Έξοδα κινήσεως (καύσιμα – λιπαντικά – διόδια) ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων…………………………………………………………………………………

–  Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων……………………….

–  Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών-αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων……..

–  Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών- πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων..

–  Έξοδα διακινήσεως (εσωτερικών) υλικών – αγαθών με μεταφορικά
μέσα τρίτων…………………………………………………………………………………………….

–  Έξοδα ταξειδίων………………………………………………………………………………………

–  Έξοδα προβολής και διαφημίσεως…………………………………………………………….

–  Έξοδα συνεδρίων – δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων………..

–  Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας………………………………………………………………..

–  Αξία χορηγουμένων δειγμάτων και έξοδα αποστολής…………………………………

–  Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων…………………………………………………………………..

–  Συνδρομές – Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις………………………………

–  Δωρεές – επιχορηγήσεις……………………………………………………………………………

–  Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς……………………………………………………………..

–  Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς…………………………………………………..

–  Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς…………………………………

–  Λοιπές δωρεές…………………………………………………………………………………………

–  Έντυπα και γραφική ύλη…………………………………………………………………………..

–  Υλικά άμεσης αναλώσεως………………………………………………………………………..

–  Έξοδα δημοσιεύσεων……………………………………………………………………………….

–  Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων………………………………………………………..

–  Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων………………………………..

–  Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων……………………

–  Ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων……………………………..

–  Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging……………………………………………………..

–  Διάφορα έξοδα………………………………………………………………………………………..

–  Κοινόχρηστες δαπάνες…………………………………………………………………………….

–  Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών………………………………………………….

–  Έξοδα διαφόρων τρίτων…………………………………………………………………………..

Τόκοι και συναφή έξοδα……………………………………………………………………………..

–  Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων……………………………………………………………

–  Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων………………………….

–  Προεξοφλητικοί τόκοι τραπεζών……………………………………………………………….

–  Προμήθειες εγγυητικών επιστολών……………………………………………………………

–  Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring………………….

–  Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα……………………………………………..

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος…………………..

–  Ενδελεχής φορολογική, λογιστική και κοστολογική ανάλυση……………………….

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως……………………………………………………………………..

–  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)

–  Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)……………………………………………………………………………………………………………….

–  Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα……………………………………………………………………..

–  Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις…………………………………………………..

–  Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων………………………………………..

–  Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών……………………………………………..

–  Κλοπές – Υπεξαιρέσεις……………………………………………………………………………..

–  Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές…………………………………………………….

–  Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς……………….

–  Τόκοι υπερημερίας οφειλόμενων δόσεων ή δανείων…………………………………..

–  Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων……………………………………..

–  Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα…………………………………………………………..

–  Έκτακτες ζημιές……………………………………………………………………………………….

–  Ζημιές από εκποίηση ακινήτων – τεχνικών έργων………………………………………

–  Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων – μεταφορικών – επίπλων
και δικαιωμάτων………………………………………………………………………………………

–  Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις…………………………………………

–  Ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων…………………………………

–  Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων…………………………

–  Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων………………………………….

–  Λοιπές έκτακτες ζημιές……………………………………………………………………………..

–  Έξοδα προηγούμενων χρήσεων……………………………………………………………….

–  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους………………………………………………………..

–  Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος…………………

Φορολογική αναμόρφωση αποθεμάτων…………………………………………………….

–  Προϋποθέσεις έκπτωσης αγοραζόμενων αποθεμάτων……………………………….

–  Απαξίωση αποθεμάτων……………………………………………………………………………

–  Προγράμματα Η/Υ……………………………………………………………………………………

–  Εκπτώσεις λόγω τζίρου……………………………………………………………………………

–  Αγορές skrap…………………………………………………………………………………………..

–  Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία………………………..

Φορολογική αναμόρφωση εσόδων…………………………………………………………….

–  Προϋποθέσεις αναμόρφωσης εσόδων επιχειρήσεων που διενεργούν
τριγωνικές συναλλαγές με offshore εταιρείες……………………………………………..

–  Έσοδα από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ……………………

–  Μείωση Εκπιπτόμενων δαπανών από αφορολόγητα έσοδα –

–   Πρακτική εφαρμογή………………………………………………………………………………..

–  Έσοδα χρήσεως καταχωρημένα σε προηγούμενη χρήση……………………………

–  Έσοδα προηγούμενων χρήσεων………………………………………………………………

–  Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων……………………………………..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε.

 

Φορολογία εισοδήματος Α.Ε…………………………………………………………………….

–  Κύριος φόρος εισοδήματος………………………………………………………………………..

–  Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος……………………………………………………….

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος…………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής…………………………………………………………..

–  Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως……………….

–  Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος –
Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν τα νομικά πρόσωπα

–  Συμψηφισμός παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή συμψηφισμού παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων…..

–  Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν  ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε.

–   Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας μερισμάτων – Πρακτική Εφαρμογή…

–  Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Διανομή κερδών Α.Ε………………………………………………………………………………….

–   Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής Α.Ε…………………………………….

–   Φόροι-τέλη επηρεάζοντες την διάθεση κερδών – Πρακτικές Εφαρμογές……..

–   Τακτικό αποθεματικό………………………………………………………………………………..

–   Πρακτική εφαρμογή τακτικού αποθεματικού………………………………………………

–   Προσδιορισμός πρώτου μερίσματος – Πρακτική Εφαρμογή………………………….

–   Προϋποθέσεις διανομής  Α’ μερίσματος……………………………………………………..

–   Πρόσθετο μέρισμα……………………………………………………………………………………

–   Χρόνος καταβολής μερίσματος………………………………………………………………….

–   Παραγραφή δικαιώματος λήψης μερισμάτων……………………………………………..

–   Δικαιούχος μερίσματος……………………………………………………………………………..

–   Μέρισμα σε μετοχές με κεφαλαιοποίηση κερδών………………………………………..

–   Πρακτική εφαρμογή κεφαλαιοποιήσεως κερδών………………………………………..

–   Απαγόρευση διανομής κερδών…………………………………………………………………

–   Πρακτική εφαρμογή φορολογίας εισοδήματος και διανομής κερδών σε Α.Ε….

–   Λογιστικές εγγραφές φόρου και διάθεσης κερδών ……………………………………..

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών………………………………………

–   Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από
τα κέρδη του ισολογισμού σε Α.Ε. –  Πρακτική Εφαρμογή……………………………

–   Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός μεγαλύτερος από τον κύριο  –  Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–   Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο
αλλοδαπής  –  Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………………

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

 

–  Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων  από Φορολογικό έτος 2014..

–  Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων μέχρι Φορολογικό έτος 2013 – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………………………

–  Απόσβεση ζημιών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με την υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων

–  Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με φορολογημένα αποθεματικά (τακτικό ή έκτακτο) – Πρακτική Εφαρμογή

–  Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

–  Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Προϋποθέσεις μείωσης μετοχικού κεφαλαίου …………………………………………….

–  Τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου – Πρακτική εφαρμογή………………….

–  Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών – Πρακτική εφαρμογή………………………….

–  Μείωση του αριθμού των μετοχών…………………………………………………………….

–  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με την απόκτηση ιδίων μετοχών –
Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

–  Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη Γ.Σ. για μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………………………………………..

–  Υποδείγματα πρακτικών Γ.Σ. μείωσης μετοχικού κεφαλαίου………………………..

–  Ανακοίνωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση
στο Φ.Ε.Κ………………………………………………………………………………………………..

–  Φορολογία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………….

Περιορισμοί συμψηφισμού ζημιών……………………………………………………………

–  Συμψηφισμός ζημιών αλλοδαπής μόνο με κέρδη αλλοδαπής –

–   Πρακτική εφαρμογή………………………………………………………………………………..

Απαγορεύσεις συμψηφισμού φορολογικής ζημίας……………………………………

–  Φορολογική ζημία μετά την αφαίρεση κερδών από πώληση μετοχών –

–   Πρακτική εφαρμογή………………………………………………………………………………..

–  Αφορολόγητα έσοδα νομικού προσώπου μεγαλύτερα από τα καθαρά κέρδη – Πρακτική εφαρμογή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3908/11………………………………………………………

–  Διαμόρφωση φορολογικής απαλλαγής………………………………………………………

–  Ελάχιστο ύψος επένδυσης………………………………………………………………………..

–  Νομική μορφή υπαγόμενων επιχειρήσεων…………………………………………………

–  Προϋποθέσεις δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3908/11……………

–  Ενισχυόμενες δαπάνες Ν 3908/11……………………………………………………………..

–  Μη ενισχυόμενες δαπάνες………………………………………………………………………..

–  Κατανομή επιχειρήσεων…………………………………………………………………………..

–  Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό………………………………………………………………..

–  Απαγόρευση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου
αποθεματικού Ν. 3908/11………………………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού
του Ν. 3908/11 μέχρι και 17/4/2013…………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού
του Ν. 3908/11 από  18/4/2013…………………………………………………………………..

–  Αποθεματικά Ν.4172/2013………………………………………………………….

Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών……………………….

    Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων ……………

–  Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων……….

–  Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………………………………………………

–  Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων

–  Α.Ε. μη εισηγμένων και ΕΠΕ – Πρακτική Εφαρμογή…………………………………..

  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (Ν. 2238/1994)  με    αυτοτελή φορολόγηση

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα
της φορολογίας έσοδα μέχρι 22/7/13 – Πρακτική Εφαρμογή………………………..

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών μέχρι 22/7/2013 – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………………………

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από 23/7/13 μέχρι 31/12/13…………………………………………………………………………….

–  Υπαγόμενα σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητα αποθεματικά – Πρακτική Εφαρμογή ………………………………………………………….…….

–  Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2238/1994………..

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2238 στη χρήση 2014 – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………..

–  Συμψηφισμός ζημιών με αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2238/1994 – Πρακτική εφαρμογή…………………………………………………………………………….

–  Μη συμψηφισμός ζημιών με αφορολόγητα αποθεματικά………………………

–  Καταβολή φόρου διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών  του Ν.2238/1994……………………………………………………………………..

Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών χωρίς αυτοτελή φορολόγηση…………………………………………………………………………

–  Αποθεματικά που δεν εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση…………………

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο – Πρακτική Εφαρμογή

–  Απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών  – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………………………………….

  Επιχορηγήσεις επενδύσεων…………………………………………………………….

–  Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3299/2004 – Πρακτική Εφαρμογή…………………

–  Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3908/2011………………………………………………….

–  Επιχορηγήσεις επενδύσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων –
Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–   Επιχορηγήσεις με απλογραφικά βιβλία…………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή επιχορήγησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με διπλογραφικά βιβλία

–  Αναπροσαρμογή επιχορηγήσεων……………………………………………………………..

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Α.Ε. – ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 

Προμέρισμα Α.Ε……………………………………………………………………….

–  Προϋποθέσεις διανομής προμερίσματος…………………………………………………………

–  Διαδικασία σύνταξης προσωρινού ισολογισμού………………………………………………

–  Προσωρινός ισολογισμός τραπεζών………………………………………………………………

–  Προσωρινός ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών…………………………………………

–  Προσωρινός ισολογισμός λοιπών ανώνυμων εταιρειών………………………………….

–  Χαρακτηριστικά προμερίσματος…………………………………………………………………….

–  Υπολογισμός προμερίσματος………………………………………………………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος προμερίσματος…………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή……………………………………………………………………………………..

Αμοιβές Δ.Σ.   από φορολογική χρήση 2014…………………………..

– Αμοιβές Δ.Σ. που επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως – Πρακτική Εφαρμογή ………………………………………………………………………………………………..

– Αμοιβές Δ.Σ.  που επηρεάζουν την διανομή κερδών- Πρακτική Εφαρμογή ………

Αμοιβές Δ.Σ. μέχρι φορολογική χρήση 2013…..……………………………

Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη της επιχειρήσεως……………………………………………

–  Φορολογία εισοδήματος………………………………………………………………………………..

–  Χαρτόσημο…………………………………………………………………………………………………..

–  Ασφαλιστικές εισφορές…………………………………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή……………………………………………………………………………………..

Αμοιβές Δ.Σ. που καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας…………..

–  Φορολογία εισοδήματος – Χαρτόσημο…………………………………………………………….

–  Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………….

Αμοιβές Δ.Σ. που δεν ορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας………….

–  Φορολογία εισοδήματος – Χαρτόσημο…………………………………………………………….

–  Ασφαλιστικές εισφορές…………………………………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή……………………………………………………………………………………..

Αμοιβές Δ.Σ. με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής………

–  Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις……………………………………………………………

–  Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες………………………………………………………………..

–  Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα………………………………………………………….

–  Προϋποθέσεις έκπτωσης των αμοιβών Δ.Σ……………………………………………………

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ε.Π.Ε.

 

Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε……………………………………………………………………

–  Κύριος φόρος εισοδήματος…………………………………………………………..

–  Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος……………………………………………………….

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος…………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής…………………………………………………………..

–  Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως……………….

–  Έκπτωση φόρου με εφάπαξ καταβολή σε Ε.Π.Ε………………………………………..

–  Φορολογία διανεμόμενων κερδών Ε.Π.Ε…………………………………………………..

–  Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμόμενων κερδών………………..

–   Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

–  Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

–  Αμοιβές εταίρου ή διαχειριστή εταίρου Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. –
Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

–  Αμοιβές εταίρων-ελεύθερων επαγγελματιών Ε.Π.Ε……………………………………

–  Χρόνος κτήσεως εισοδήματος εταίρων από Ε.Π.Ε………………………………………

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε……………………………………………………………………………….

–  Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής…………………………………………..

–  Φόροι – τέλη επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών………………………………….

–  Τακτικό αποθεματικό – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………….

–  Διανεμόμενα κέρδη σε εταίρους Ε.Π.Ε………………………………………………………

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών……………………………………….

–  Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα
κέρδη του ισολογισμού σε Ε.Π.Ε. – Πρακτική Εφαρμογή……………………………..

–  Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός
φόρος μεγαλύτερος από τον κύριο σε Ε.Π.Ε – Πρακτική Εφαρμογή……………..

–  Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο αλλοδαπής – Πρακτική Εφαρμογή

    Απαγόρευση διανομής κερδών…………………………………………………………………..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ο.Ε. – Ε.Ε.

 

Φορολογία Εισοδήματος Ο.Ε. – Ε.Ε…………………………………………………………….

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Ο.Ε. – Ε.Ε. ……………………………………

–  Φορολογία εισοδήματος Ο.Ε. – Ε.Ε. ………………………………………………………….

–  Πιστωτικοί Τόκοι Ο.Ε. και .Ε.Ε……………………………………………………….

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε. – Ε.Ε……………………………………………..

–  Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων Ο.Ε. – Ε.Ε……………………

–  Καταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε.- Ε.Ε……………………………………………………

Διανομή κερδών Ο.Ε. – Ε.Ε……………………………………………………………………………..

–  Έλεγχος Ο.Ε. – Ε.Ε………………………………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία…………………….

–  Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία…………………….

–  Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε5………………………………………….

–  Σύνταξη Δήλωσης Ε3……………………………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή εμπορικής-βιομηχανικής Ο.Ε. με  διπλογραφικά βιβλία…

–  Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε5………………………………………….

–  Αλλοδαπές ομόρρυθμες – ετερόρρυθμες εταιρείες – Πρακτική εφαρμογή……..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Φορολογία εισοδήματος συνεταιρισμού……………………………………………………..

–  Κύριος και Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος………………………………………

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος – Πρακτική Εφαρμογή ………………………….

–  Πρακτική Εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως ………………

–  Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του………….

Διανομή κερδών συνεταιρισμών…………………………………………………………….

–  Φορολογία διανεμόμενων κερδών…………………………………………………………….

–  Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμομένων κερδών ……………….

–  Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν οι συνεταιρισμοί

–  Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν οι συνεταιρισμοί

–  Βιβλία συνεταιρισμού……………………………………………………………………………….

Διοίκηση συνεταιρισμού…………………………………………………………………………….

–  Γενική Συνέλευση συνεταιρισμού………………………………………………………………

–  Απαρτία Γενικής Συνέλευσης…………………………………………………………………….

–  Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης……………………………………………………………..

–  Διοικητικό συμβούλιο………………………………………………………………………………..

–  Εποπτικό συμβούλιο…………………………………………………………………………………

Οικονομικές καταστάσεις συνεταιρισμού……………………………………………………

Πρακτική εφαρμογή φορολογίας – διανομής κερδών συνεταιρισμού………….

– Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών …………………

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα……………………………………..

–  Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού Αστικής Εταιρείας ως μη κερδοσκοπική………..

–  Φορολογητέα έσοδα ημεδαπών Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα…………..

–  Φορολογητέα έσοδα αλλοδαπών  Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα…………

–  Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα………………………………………………………………………………………………

–  Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα…………………………………………………………

–  Φορολογική αναγνώριση δαπανών…………………………………………………………..

–  Πιστωτικοί Τόκοι……………………………………………………………………..

–  Πρακτική Εφαρμογή – Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα…………………………

–  Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ-01-012………………………………..

–  Σύνταξη Δήλωσης Ε3……………………………………………………………………………….

Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου………………………………………………………………

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών……………………………………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

Κοινωνίες Αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα……………..

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών……………………………………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

      Αστικές κερδοσκοπικές & μη κερδοσκοπικές εταιρείες – συμμετοχικές ή         αφανείς

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών……………………………………………………..

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

Δημόσιες – δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα……………………………………………………………………………

       Αλλοδαπές επιχειρήσεις – Αλλοδαποί οργανισμοί………………………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

       Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων………………………………………………………………….

–  Παράδοση ή παύση χρησιμοποίησης των αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο διακανονισμού

–  Η έκπτωση του Φ.Π.Α. ……………………………………………………………….

–  Πρακτική εφαρμογή πώλησης παγίου……………………………………………………….

–  Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για πώληση παγίου…

–  Πρακτική εφαρμογή μη χρησιμοποίησης παγίου εντός πενταετίας……………….

–  Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μη χρησιμοποίηση παγίου εντός πενταετίας

–  Πρακτική εφαρμογή μεταβολής των εργασιών της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου ……………………………………………………………………………………………………………….

–  Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μεταβολή των εργασιών
της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου………………………

–  Εξαιρέσεις από τον εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των παγίων εντός πενταετίας – Πρακτική εφαρμογή……………………………………………………………………………………………………………….

Συμψηφισμός πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ…………………………………………….

–  Τριετής επιστροφή ΦΠΑ……………………………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή τριετούς επιστροφής ΦΠΑ………………………………………….

–  Φορολογία εισοδήματος και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ………………………………..

–  PRORATA………………………………………………………………………………………………

–  Απαλλαγές από ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας………………………………………..

–  Εφαρμογές PRORATA…………………………………………………………………………….

–  Μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και Πάγια – Πρακτική Εφαρμογή……

–  Λογιστικός χειρισμός του ΦΠΑ κοινών δαπανών σε PRORATA – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………………………………………………

–  Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α……………………………..

–  Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α……………………………………………….

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. – ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – Φ.Π.Α. –ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

     Προσωρινό ισοζύγιο βιομηχανίας………………………………………………………………

Μεταβατικοί λογαριασμοί……………………………………………………………………………

–  Χρονική τακτοποίηση εξόδων……………………………………………………………………

–  Έξοδα επόμενων χρήσεων………………………………………………………………………

–  Αγορές υπό παραλαβή…………………………………………………………………………….

–  Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα…………………………………………………………………

–  Χρονική τακτοποίηση εσόδων…………………………………………………………………..

–  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα…………………………………………………………………….

–  Έσοδα επόμενων χρήσεων………………………………………………………………………

Αποσβέσεις παγίων…………………………………………………………………………………..

–  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων……………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις άυλων παγίων………………………………………………………………………

–  Μητρώο παγίων………………………………………………………………………………………

Αποτιμήσεις τέλους χρήσεως…………………………………………………………………….

–  Αποτίμηση προμηθευτών εξωτερικού………………………………………………………..

–  Αποτίμηση συμμετοχών-χρεογράφων……………………………………………………….

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως……………………………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες……………………………………………………………

–  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία……

Φόροι επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών…………………………………………..

–  Φόρος ακίνητης περιουσίας………………………………………………………………………

–  Διαφορές φορολογικού ελέγχου………………………………………………………………..

Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμου-μακροπρόθεσμου δανεισμού……………….

–  Μακροπρόθεσμο δάνειο…………………………………………………………………………..

–  Μετάβαση από το προσωρινό ισοζύγιο στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας

Ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας……………………………………………………..

Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος………………………………….

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς
λογαριασμούς………………………………………………………………………………………….

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το Ενεργητικό και Παθητικό…………..

Κοστολόγηση βιομηχανίας…………………………………………………………………………

–  Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών………………………………………………………………..

–  Βιβλίο αποθήκης………………………………………………………………………………………

–  Καρτέλες Α’ υλών…………………………………………………………………………………….

–  Καρτέλες προϊόντων………………………………………………………………………………..

–  Οργανικά έσοδα και έξοδα……………………………………………………………………….

–  Συγκεντρωτική κοστολογική απεικόνιση έμμεσων υλικών…………………………..

–  Φύλλο μερισμού εξόδων και έμμεσων υλικών…………………………………………….

–  Κόστος παραγωγής………………………………………………………………………………….

–  Κόστος πωληθέντων………………………………………………………………………………..

–  Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων………………………………………………………………..

–  Εσωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος βιομηχανίας………………….

–  Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης………………………………………………………..

–  Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως…………………………………………………….

Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………..

–  Τακτικό αποθεματικό………………………………………………………………………………..

–  Πρώτο Μέρισμα……………………………………………………………………………………….

–  Φορολογική αναμόρφωση δαπανών…………………………………………………………

–  Φόρος εισοδήματος κύριος και συμπληρωματικός………………………………………

–  Αφορολόγητα αποθεματικά………………………………………………………………………

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος…………………………………………………………….

–  Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος……………………………………………………………….

–  Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών……………………………………….

–  Πίνακας διάθεσης κερδών………………………………………………………………………..

–  Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών…………………..

–  Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ…………………………………………………..

Τελικό ισοζύγιο βιομηχανίας μετά κλείσιμο………………………………………………

–  Εγγραφές επόμενης χρήσεως…………………………………………………………………..

Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α………………………………………………….

       Σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…………………………………………….

       Σύνταξη δήλωσης Ε3………………………………………………………………………………..

–  Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης……………………………………………………

–  Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος
και έμμεσων φόρων…………………………………………………………………………………

Σύνταξη Ισολογισμού βιομηχανίας……………………………………………………………

       Σύνταξη Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης……………………..

       Προσάρτημα βιομηχανίας…………………………………………………………………………

–  Πίνακας μεταβολών παγίων……………………………………………………………………..

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ε.Π.Ε. –  ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

     Προσωρινό ισοζύγιο εμπορικής εταιρείας………………………………………………….

Μεταβατικοί λογαριασμοί……………………………………………………………………………

–  Χρονική τακτοποίηση εξόδων……………………………………………………………………

–  Έξοδα επόμενων χρήσεων………………………………………………………………………

–  Αγορές υπό τακτοποίηση………………………………………………………………………….

–  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό ………………………………….

–  Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα…………………………………………………………………

Αποσβέσεις παγίων…………………………………………………………………………………..

–  Αποσβέσεις ενσώματων παγίων……………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις άυλων παγίων………………………………………………………………………

–  Μητρώο παγίων………………………………………………………………………………………

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως……………………………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους…………………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες …………………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία……

–  Έσοδα από ρευστοποίηση προβλέψεων……………………………………………………

–  Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο……………………………

Ισοζύγιο πριν κλείσιμο εμπορικής εταιρίας………………………………………………..

Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος…………………………………………

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς
λογαριασμούς………………………………………………………………………………………….

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό…………………

Κοστολόγηση εμπορικής εταιρίας………………………………………………………………

–  Καρτέλες αποθήκης εμπορευμάτων………………………………………………………….

–  Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων………………………………………………………………..

–  Οργανικά έξοδα και έσοδα συγκεντρωτικά………………………………………………..

–  Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων………………………………………………………….

–  Εσωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος εμπορικής εταιρείας…………….

–  Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης………………………………………………………..

–  Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως…………………………………………………….

Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε. ………………………………………………………………….

Προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος και της διανομής των κερδών σε Ε.Π.Ε………………………………………………………………………………………..

–  Τακτικό αποθεματικό………………………………………………………………………………..

–  Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος…………………………………………………

–  Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος………………………………………

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος…………………………………………………………….

–  Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος……………………………………………………………….

–  Πίνακας διάθεσης κερδών………………………………………………………………………..

–  Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών ………………………………………

–  Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης φόρου διανεμόμενων κερδών…………..

–  Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών…………………..

–  Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ…………………………………………………..

      Ισοζύγιο τελικό μετά κλείσιμο…………………………………………………………………….

–  Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης……………………………………………………

–  Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας………………………………………………………………..

–  Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων……………………………………

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Α.Ε. – ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ

 

     Προσωρινό ισοζύγιο εταιρείας παροχής υπηρεσιών…………………………………

Μεταβατικοί λογαριασμοί……………………………………………………………………………

–  Χρονική τακτοποίηση εξόδων……………………………………………………………………

–  Έξοδα επόμενων χρήσεων………………………………………………………………………

–  Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα…………………………………………………………………

–  Χρονική τακτοποίηση εσόδων…………………………………………………………………..

–  Έσοδα επόμενων χρήσεων………………………………………………………………………

Αποσβέσεις παγίων…………………………………………………………………………………..

–  Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων………………………………………………

–  Μητρώο παγίων………………………………………………………………………………………

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως……………………………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού…………………………………………………..

–  Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες……………………………………………………………

Αποτιμήσεις συμμετοχών-χρεογράφων…………………………………………………….

–  Αποτίμηση συμμετοχών…………………………………………………………………………….

–  Αποτίμηση χρεογράφων…………………………………………………………………………..

–  Αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων……………………………………………………………..

–  Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο……………………………

Ισοζύγιο πριν κλείσιμο……………………………………………………………………………….

Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος………………………………….

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς
λογαριασμούς………………………………………………………………………………………….

–  Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό…………………

Κοστολόγηση εταιρείας παροχής υπηρεσιών …………………………………………..

–  Οργανικά και ανόργανα έσοδα – έξοδα…………………………………………………….

–  Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων………………………………………………………….

–  Εσωλογιστικός προσδιορισμός  αποτελέσματος………………………………………….

–  Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης………………………………………………………..

–  Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως…………………………………………………….

Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………..

–  Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος…………………………………………………

–  Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος………………………………………………………….

–  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος…………………………………………………………….

–  Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος……………………………………………………………….

–  Αποθεματικό από αφορολόγητα έσοδα ……………………………………………………..

–  Ζημίες από προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών-χρεογράφων…………………..

–  Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων……………………………………………………………

–  Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης……………………………….

–  Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ…………………………………………………..

Τελικό ισοζύγιο μετά κλείσιμο…………………………………………………………………..

–  Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης …………………………………………………..

–  Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας…………………………………………………………….

–  Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας………………………………………………………………..

–  Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων……………………………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε……………………………………………………………………..

–  Προθεσμίες κατάρτισης, δημοσίευσης, υποβολής και έγκρισης…………………….

–  Έγκριση – υπογραφή οικονομικών καταστάσεων………………………………………

–  Υπογραφή ισολογισμού από λογιστή-φοροτεχνικό……………………………………..

–  Ευθύνες – υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού………………………………………..

–  Όρια επαγγελματικής δραστηριότητας λογιστή – φοροτεχνικού…………………..

–  Τάξεις Λογιστών – Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών…………………………

–  Ισολογισμός……………………………………………………………………………………………..

–  Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως…………………………………..

–  Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων………………………………………………………….

–  Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως…………………………………….

–  Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων…………………………………………………..

–  Κατάσταση ταμειακών ροών…………………………………………………………

–   Άμεση μέθοδος ………………………………………………………………………

–  Έμμεση μέθοδος………………………………………………………………………………………

–  Κατάσταση ταμειακών ροών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών

–  Προσάρτημα……………………………………………………………………………………………

Γενική Συνέλευση Α.Ε…………………………………………………………………………………

–  Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης……………………………………….

–  Απαρτία τακτικής Γενικής Συνέλευσης……………………………………………………….

–  Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης………………………………………………………….

–  Δημοσίευση πρόσκλησης………………………………………………………………………….

–  Μη υποχρέωση πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης………………………………………

–  Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για έγκριση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών………………………………………………

–  Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. της Α.Ε. για σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. …………………..

–  Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γ.Σ…………………………………

–  Υπόδειγμα πρακτικού τακτικής Γ.Σ. των μετόχων Α.Ε…………………………………

–  Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Α.Ε……………………………………………….

–  Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε……………………………………

Οικονομικές καταστάσεις Ε.Π.Ε.   ………………………………………………………………

–  Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………….

–  Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε………………………………………………..

–  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων………………………………………………………….

–  Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………

     Γενική συνέλευση Ε.Π.Ε……………………………………………………………………………..

–  Αρμοδιότητες Γ.Σ. Ε.Π.Ε……………………………………………………………………………

–  Πρόσκληση εταίρων Ε.Π.Ε. σε Γ.Σ…………………………………………………………….

–  Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών Ε.Π.Ε. για σύγκλιση Γ.Σ……………………….

–  Υπόδειγμα πρόσκλησης εταίρων Ε.Π.Ε. σε τακτική Γ.Σ………………………………

–  Υπόδειγμα πρακτικού ετήσιας Γ.Σ. Ε.Π.Ε…………………………………………………..

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ι.Κ.Ε…………………………………………………….

–  Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις……………………………………………………………….

–  Κατάρτιση και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων………………………………..

–  Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων………………………………………………………….

–  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών……………………………

–  Τακτική συνέλευση εταίρων……………………………………………………………………..

–  Τόπος συνέλευσης…………………………………………………………………………………..

–  Χρόνος και τρόπος σύγκλησης συνέλευσης……………………………………………….

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων………………………………………………………….

–  Τακτικός έλεγχος……………………………………………………………………………………..

–  Ορκωτοί ελεγκτές ……………………………………………………………………………………

–  Μη ορκωτοί ελεγκτές……………………………………………………………………………….

–  Μη υποχρέωση ελεγκτών…………………………………………………………………………

–  Ευθύνες-υποχρεώσεις ορκωτού-νόμιμου ελεγκτή……………………………………….

–  Ευθύνες-υποχρεώσεις φορολογικών ελεγκτικών οργάνων…………………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

Τεχνικές επιχειρήσεις ………………………………………………………………………………..

–  Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων……………………………………………………….

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών……………………………………………………..

–  Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων……………………………………………………………

–  Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν τα νομικά πρόσωπα………………………………………………………………………………

–  Πρακτική εφαρμογή Τεχνικής Α.Ε. – λογιστική – κοστολόγηση – φορολογία και διανομή κερδών

–  Κοστολόγηση τεχνικής εταιρείας……………………………………………………………….

–  Λογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων………………………………

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

–  Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών………

–  Αλλοδαπές τεχνικές εταιρείες……………………………………………………………………

Κοινοπραξίες Τεχνικών  Έργων ………………………………………………………………..

–  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών …………………………………………………….

–  Φορολογία εισοδήματος……………………………………………………………………………

–  Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος……………………………………………………………

–  Διανομή κερδών κοινοπραξίας………………………………………………………………….

–  Βιβλία Κοινοπραξιών ………………………………………………………………..

–  Πρακτική εφαρμογή Κοινοπραξίας – λογιστική –  φορολογία  –
διανομή  κερδών………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

–          Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων – Πρακτική Εφαρμογή……………………

–          Χρόνος απόκτησης των ακαθάριστων εσόδων…………………………………..

–          Τεκμαρτός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ………………………………

–          Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών και προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία – Πρακτική Εφαρμογή………………………………..

–          Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων κατά την πώληση οικοδομών πριν από την αποπεράτωσή τους…………………….

Φορολογία εισοδήματος οικοδομικών επιχειρήσεων μέχρι χρήση 2013……..

      Φορολογία εισοδήματος οικοδομικών επιχειρήσεων από χρήση 2014 ……..

–          Προσδιορισμός καθαρών κερδών από χρήση 2014 …………………………..

–          Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν τα νομικά πρόσωπα …………………………………………………………………………….

–          Αναπροσαρμογή ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων ………………………..

–          Πρακτική εφαρμογή-Οικοδομικής-Τεχνικής Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία ….

–          Πρακτική εφαρμογή Οικοδομικής  Α.Ε. – λογιστική – κοστολόγηση – φορολογία  και διανομή κερδών με διπλογραφικά βιβλία……………………..

–          Κοστολόγηση Οικοδομικής εταιρείας ……………………………………………

–          Φορολογία Εισοδήματος …………………………………………………………

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

–  Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις……………………………………………

–  Συντελεστές αναπροσαρμογής ………………………………………………………………..

–  Μη υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις………………………………………

–  Μη υπαγόμενα σε αναπροσαρμογή ακίνητα………………………………………………

–  Αναπροσαρμογή αποσβέσεων…………………………………………………………………

–  Αναπροσαρμογή και αντικειμενικός προσδιορισμός – Πρακτική Εφαρμογή…..

–  Αναπροσαρμογή ακίνητων εκτός σχεδίου πόλεως – Πρακτική Εφαρμογή…….

–  Υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων…………………………………………………

–  Χρόνος κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας – Πρακτική Εφαρμογή……………………..

–  Φορολογία υπεραξίας – Πρακτική Εφαρμογή …………………………………………….

–  Φορολογία υπεραξίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-Πρακτική Εφαρμογή…..

–  Δήλωση φόρου υπεραξίας………………………………………………………………………..

–  Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας………………………………………………………………………

–  Διανομή υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων……………………………………

–  Υπεραξία επιχειρήσεων από συμμετοχές και χρεόγραφα……………………………

–  Αναπροσαρμογή επιχορηγηθέντων ακινήτων – Πρακτική Εφαρμογή…………..

–  Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας………………

–  Αναπροσαρμογή επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση Ν.2166/1993 – Πρακτική Εφαρμογή……………………………………………………………………………………………….

–  Αποσβέσεις επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση
Ν. 1297/1972……………………………………………………………………………………………

–  Υπεραξία ακινήτων και αφορολόγητα αποθεματικά……………………………………

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ε.Ι.Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Αντικειμενική Δαπάνη Ε.Ι.Χ. εταιρειών……………………………………………………….

–  Αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά…………………………………………………..

–  Αντικειμενική δαπάνη ανά τύπο εταιρείας………………………………………………….

–  Ομόρρυθμες – Ετερόρρυθμες – κοινοπραξίες με μέλη φυσικά πρόσωπα –Πρακτικές Εφαρμογές

–  ΕΠΕ με διαχειριστή μη εταίρο – Πρακτική Εφαρμογή………………………………….

–  ΕΠΕ με διαχειριστή εταίρο – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………

–  Ανώνυμες εταιρείες– Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………

–  Εταίροι νομικά πρόσωπα – Πρακτική Εφαρμογή………………………………………..

–  Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα…………………………………………………………………….

–  Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων ……………………………………………………….

–  Ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων………………………………………

–  Αθροιστική αντιμετώπιση αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ………………………………

     Τεκμαρτό εισόδημα στελεχών επιχειρήσεων από Ε.Ι.Χ. από χρήση 2014….

– Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………………………………………………

Τεκμαρτό εισόδημα στελεχών επιχειρήσεων από Ε.Ι.Χ. μέχρι χρήση 2013..

–  Προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος……………………………………………………..

–  Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας – Πρακτική Εφαρμογή…………………………….

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

 

Αυτοέλεγχος δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος…………………………………….

–  Αντικείμενο αυτοελέγχου………………………………………………………………………….

–  Υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο……………………………………………………

–  Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων για τον αυτοέλεγχο………………………….

–  Επιχειρήσεις με Βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας………………………………………………….

–  Τήρηση βιβλίων περισσότερων της μιας κατηγορίας…………………………………..

–  Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών..

–  Μη υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο – Πρακτικές Εφαρμογές………….

–  Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων –
Πρακτική εφαρμογή ………………………………………………………………………………..

–  Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών – Πρακτική εφαρμογή…………………

–  Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών – Πρακτική Εφαρμογή…………………………………………

–  Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες  – Πρακτική εφαρμογή……………………………..

–  Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας
ή και παραγωγικής ή και παροχής υπηρεσιών – Πρακτική Εφαρμογή………….

Αυτοέλεγχος δηλώσεων ΦΠΑ…………………………………………………………………….

–  Προϋποθέσεις υπαγωγής στον αυτοέλεγχο ΦΠΑ……………………………………….

–  Εδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ …………………………………………………………..

–  Κατανομή διαφορών ΦΠΑ –  Πρακτική εφαρμογή……………………………………….

–  Διαφορές μετακύλισης ΦΠΑ – Πρακτική εφαρμογή……………………………………..

–  Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης……………………..

–  Μείωση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ…………………………………………………………

–  Επιστροφή ΦΠΑ………………………………………………………………………………………

–  Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων………………………………………………………………

–  Επιχειρήσεις σε αδράνεια…………………………………………………………………………

–  Δειγματοληπτικός έλεγχος………………………………………………………………………..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – BALANCED SCORECARD

 

Balanced scorecard  – Ισορροπημένη στοχοθεσία………………………………………

Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής επιτυχίας……………………………………………….

–  Μικτού κέρδους ………………………………………………………………………………………

–  Καθαρού κέρδους…………………………………………………………………………………….

–  EBITDA…………………………………………………………………………………………………..

–  Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων…………………………………………………….

–  Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων……………………………

–  Οικονομικής μόχλευσης…………………………………………………………………………….

–  Κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις ……………………………………………………..

–  Λειτουργικού κόστους……………………………………………………………………………….

–  Απόδοσης προσωπικού……………………………………………………………………………

–  Αποδοτικότητας ενεργητικού…………………………………………………………………….

–  Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής  προς κέρδη ανά μετοχή (P/E)……………………..

–  Κέρδη ανά μετοχή……………………………………………………………………………………

–  Μέρισμα ανά μετοχή………………………………………………………………………………..

–  Δείκτης διανεμόμενων κερδών………………………………………………………………….

–  Αυτοχρηματοδότησης νέων επενδύσεων…………………………………………………..

–  Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων…………………………………………………….

–  Λογιστική ή εσωτερική αξία μετοχής…………………………………………………………..

 

Αξιολόγηση ικανοποίησης πελάτη……………………………………………………………..

–  Διατηρησιμότητα πελατών………………………………………………………………………..

–  Αριθμοδείκτης απώλειας πελατών…………………………………………………………….

–  Αριθμοδείκτης νέων πελατών……………………………………………………………………

–  Αριθμοδείκτης μεριδίου αγοράς…………………………………………………………………

–  Αριθμοδείκτης παραπόνων πελατών…………………………………………………………

–  Αριθμοδείκτης επαίνων πελατών………………………………………………………………

–  Αριθμοδείκτης απαίτησης εγγυήσεων………………………………………………………..

–  Βαθμός ποιοτικού ελέγχου………………………………………………………………………..

 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λειτουργίας …………………………………………

–  Μέσος χρόνος εισπράξεως απαιτήσεων……………………………………………………

–  Μέσος χρόνος εξόφλησης προμηθευτών……………………………………………………

–  Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων……………………………………………………….

–  Ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης ………………………………………………………………….

–  Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού…………………………………………………………

–  Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων……………………………………………………………….

–  Ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων………………………………………………….

–  Ταχύτητας κάλυψης τόκων……………………………………………………………………….

–  Γενικής ρευστότητας…………………………………………………………………………………

–  Άμεσης ρευστότητας…………………………………………………………………………………

–  Ταμειακής ρευστότητας…………………………………………………………………………….

–  Κεφάλαιο κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό……………………………………

–  Παγιοποίηση επενδύσεων………………………………………………………………………..

–  Παλαιότητας παγίων………………………………………………………………………………..

–  Δανειακής επιβάρυνσης……………………………………………………………………………

–  Χρηματοδότησης παγίων………………………………………………………………………….

Αξιολόγηση καινοτομίας…………………………………………………………………………….

–  Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έξοδα………………………………………………..

–  Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έσοδα……………………………………………….

–  Συντελεστής διαφοροποίησης……………………………………………………………………

–  Βαθμός εξάρτησης από πελάτη…………………………………………………………………

–  Βαθμός εξάρτησης από προϊόν…………………………………………………………………

–  Βαθμός εκπαίδευσης προσωπικού…………………………………………………………….

–  Συντελεστής αντικατάστασης προσωπικού………………………………………………..

–  Αριθμοδείκτης πωλήσεων χρήσεως μέσω διαδικτύου………………………………….

 

 

 

 

 

Related posts