28 Μαρτίου 2020

Breaking News

Νέα απόφαση για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω ΚΕΠ

Νέα απόφαση για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω ΚΕΠ

έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω ΚΕΠΣύμφωνα με την Νέα Απόφαση, ανακοινώθηκε ο καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω ΚΕΠ.

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ ΦΕΚ 486Β/27-2-2014
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Άρθρο 1
Χορήγηση Αποδεικτικού ενημερότητας μέσω Κ.Ε.Π.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως πιστοποιημένοι φορείς, χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και την ΑΥΟ ΠΟΛ 1123/2012 (ΦΕΚ 1665 Β΄/16.5.2012).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας στα φυσικά ή μη πρόσωπα που απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα TAXISnet, μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

1. Α) Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας από το Κ.Ε.Π. απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου φυσικού ή μη προσώπου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και Αριθμό Ειδοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης και τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 1274/2013 ΠΟΛ απόφασης ΓΓΔΕ.
Β) Τα στοιχεία που περιέχει η αίτηση και τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να ακολουθεί η καθοριζόμενη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαδικασία είναι:
α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,
β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,
δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί,
ε. το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού,
στ. τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για είσπραξη χρημάτων.
Για την ορθή καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων, η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διευκρινιστικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων της αίτησης, (όπως η καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων για την ταυτοποίηση του ακινήτου και του τίτλου πληρωμής).
2. Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πολιτών, διατηρούνται στο Κ.Ε.Π. και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων στη βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ αντίστοιχα, για μια πενταετία. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. και το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της ΓΓΠΣ διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις ως άνω αιτήσεις για τις ανάγκες ελέγχων ή για οποιοδήποτε ζήτημα είναι πιθανό να προκύψει και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν άμεσα σχετική πρόσβαση.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας
1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., με χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, επισκέπτεται την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός «99999».
Μετά την ολοκλήρωση στο σύστημα TAXISnet των απαραίτητων σχετικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π.:
εκτυπώνει και παραδίδει στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (ή σε πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) ή στον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου το εκδοθέν Αποδεικτικό Ενημερότητας, ή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, όταν στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό ενημερότητας».
2. Το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη από το Κ.Ε.Π. αποτελεί διοικητικό έγγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς τον οποίο παρέχεται σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση.
3. Τα Κ.Ε.Π., στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, δύνανται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλουν τη σχετική αίτηση σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας, και το αποδεικτικό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στο Κ.Ε.Π. και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Η αίτηση, καταχωρίζεται στο σύστημα ΕΡΜΗΣ. Ο κατάλογος των Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τους ήτοι τίτλος, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αναρτώνται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.qsis.gr.
4. Δεν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του Αποδεικτικού Ενημερότητας που χορηγείται από το Κ.Ε.Π. ούτε η διόρθωση του για οποιοδήποτε λόγο

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας σε φυσικά ή μη πρόσωπα από τα Κ.Ε.Π. ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ ΦΕΚ Β486/27-2-2014

Related posts