21 Σεπτεμβρίου 2018

Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ

Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 στελέχη, με την εξής περιγραφή:

Θέση 1: Policy advisor (κωδικός PA-1)

• Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
• Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
• Προϋπηρεσία 7+ ετών σε θέματα όπως: Στρατηγικά σχέδια, αναπτυξιακές μελέτες και αναλύσεις, επενδύσεις, πολιτικές ανάπτυξης. Συντονισμός ομάδων και συγγραφή μελετών.
• Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση εργαλείων MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

Θέση 2: Policy analyst (κωδικός PA-2)

• Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
• Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
• Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε θέματα όπως: Αναπτυξιακές μελέτες και μάκρο αναλύσεις, πολιτικές ανάπτυξης.
• Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
• Προθεσμία: 26/6/18, ηλεκτρονικά στο industrial@sev.org.gr
• Περιεχόμενο αίτησης: Κωδικός θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών.
• Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας και γνώσεων, συστατικές επιστολές, κτλ μπορούν να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Related posts