1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Ν. 4403/16 (ΦΕΚ125 Α/7716)

Ν. 4403/16 (ΦΕΚ125 Α/7716)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125 Α΄ (772016) ο Νόμος 4403/16, το Θέμα του οποίου είναι:

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με “τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου ” (ΕΕ L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) “για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους” και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Νόμο 4403/16, εδώ.

Related posts