23 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

ΠΟΛ. 1018/18: Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών

ΠΟΛ. 1018/18: Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα ΠΟΛ. 1018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 01.02.2018 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών»

Η ΠΟΛ. 1018/18 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

Σας κοινοποιούμε την 215/2017 γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων λόγω της κατάργησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.998/79 και της αντικατάστασης της παρ. 1 του ιδίου άρθρου από τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ν.4280/14, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοικοινότητα καθώς και των βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών (περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979) γίνεται κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν για τα δάση.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που πρόκειται να προσδιορισθεί η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους καθώς και εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας

(παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979), ο προσδιορισμός αυτής γίνεται σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αντικειμενικό τρόπο και τα οριζόμενα στον Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα: 215/2017 γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄
 2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
 3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη).

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία – Τμήμα Μελετών, Ακαδημίας 68& Χαρ. Τρικούπη, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
 4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων στην Α.Α.Δ.Ε., Ακαδημίας 68& Χαρ. Τρικούπη, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
 5. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

IΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
 3. Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Α.Α.Δ.Ε.
 4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.
 5. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου – Τμήματα Α΄ και Β΄

Related posts