5 Ιουλίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ.1123/17: Παροχή διευκρινίσεων σχετ. με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ.1123/17: Παροχή διευκρινίσεων σχετ. με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1123/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 26-07-2017 και με Θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.»

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. 1123/17:

Με την 1111165/2154/ΔΜ/ΠΟΛ1147/7-11-2008 εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.» δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που αφορούν σε στοιχεία του Υποσυστήματος Μητρώου και χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ.

Μετά την εφαρμογή του ν.4174/2013 (Α΄287) – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) – όπως ισχύει και την επικαιροποίηση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. με την Δ.ΟΡΓ. 1186555 ΕΞ 2016/21-12-2016 (Β΄4447) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.», με την έκδοση της οποίας έπαυσε η ισχύς της 1111165/2154/ΔΜ/ΠΟΛ1147/7-11-2008 εγκυκλίου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Κ.Φ.Δ., εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1006/2013 (Β’ 19/2014) απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» όπως ισχύει.

Με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόδοσης Α.Φ.Μ., έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών και απενεργοποίησης Α.Φ.Μ., χορηγείται η σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των υποβαλλόμενων εντύπων, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας. Η χορηγούμενη βεβαίωση φυλάσσεται από το φορολογούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και επιδεικνύεται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Επανεκτυπώσεις των ως άνω βεβαιώσεων χορηγούνται μετά από αίτηση των φορολογουμένων που υποβάλλεται στο τμήμα ή γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ1150/15-5-2002 εγκύκλιο διαταγή δεν επιτρέπονται χειρόγραφες διορθώσεις στο σώμα της βεβαίωσης είτε αυτή είναι πρωτότυπη, είτε επανεκτυπωμένη.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 – Α΄287) όπως ισχύει, ορίζεται ότι, τα πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης, οφείλουν, να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες φορολογουμένων τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δύνανται να τα αποκαλύπτουν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α)-(ι) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 2 και 5.

3. Με τη Δ. ΟΡΓ. 1186555 ΕΞ 2016/ 21-12-2016 (Β΄4447/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ορίζονται τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
– Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
– Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)
– Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρ. Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου
– Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κας Παπανάτσιου
– Συνήγορος του Πολίτη Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
– Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (εκτός των αριθμών 2 και 3)
– Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (εκτός του αριθμού 2)
– Αποδέκτες Πίνακα Γ ΄ (εκτός του αριθμού 5)
– Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (εκτός των αριθμών 2, 3, 4 και 5)
– Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (εκτός των αριθμών 4, 10 και 11)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
– Γραφείο Διοικητού Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
– Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
– Διεύθυνση Ελέγχων τμήμα Ε΄

Related posts