14 Αυγούστου 2019

Breaking News

ΥΠΕΚΑΚΑ: Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Μαίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

ΥΠΕΚΑΚΑ: Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Μαίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

Αριθμ. Φ.21250/15221/531 (ΦΕΚ 1427/24.04.2019)

Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85Α’) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4393/2016(ΦΕΚ 106Α’).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’).
  3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 168Α’), όπως ισχύει.
  4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄). 5. Την αριθμ. οικ.27677/1541/17-6-2016 απόφαση «Ορισμός εργάσιμης μέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ» (ΦΕΚ 1941Β’).
  1. Την απόφαση της αριθμ. 111/03-04-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
  2. Την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων.
  3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ( Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) την 25η Απριλίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

H Υπουργός ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

15/5ου: Σεμινάριο για τις Φορολογικές Δηλώσεις. Δείτε και τις Προσφορές

MyConnection: Η καινοτόμος business πλατφόρμα

○>>>xΧΧx•xXΧx<<<○

… Μια γρύλια, άφωτη κλειστή
πολύ μ’ έχει παιδέψει
μου έχει πάρει την ψυχή
το νου μου έχει κλέψει
Ξύπνα μικρούλι μου γλυκό
τη γρύλια σου ν’ ανοίξεις
τον έρωτα μου των φτωχό
μ’ αγάπη να τυλίξεις
Σε φτωχικά πια καπηλειά
τον πόνο μου θα σέρνω
και με κρασί γουλιά-γουλιά
στο νου μου θα σε φέρνω …
[Γιώργος Αγκυραλίδης]
#PoetryIsNotDead

Related posts