4 Απριλίου 2020

Breaking News

Yποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Yποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα …της Χρύσας Σωτηράκη

Υποχρεωτική η εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4455/2017 και της νεότερης εγκυκλίου 16765/9/19-05-2017/ΦΕΚ Β’ 1839/2017.

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Μέσω Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) συστήθηκε και λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Ποιους φορείς μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα αφορά το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας:

Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωµατεία, κοινωφελή ιδρύµατα, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισµένοι µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση φορείς, παραρτήµατα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, όπου υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τι υποχρέωση έχουν οι άνω φορείς και τι στοιχεία δηλώνουν:

Οι άνω φορείς υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου.

Κατά την εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:

α. ταυτότητα του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό, γεωγραφική εμβέλεια δράσης),

β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,

γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

δ. αριθμός ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων,

στ. αριθμός και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

ζ. οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),

η. ακίνητη και κινητή περιουσία,

θ. δυναμικότητα θέσεων, κλινών.

Οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

Χρόνος εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο:
Οι άνω φορείς που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της σχετικής προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.

Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας:

α. Το Εθνικό Μητρώο Φορέων υποστηρίζεται από δικτυακό ιστότοπο (web site) που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται μέσω σύγχρονου διαδικτυακού φυλλομετρητή (web browser) (υποστηρίζονται εκδόσεις παλαιότητας κατά μέγιστο ενός έτους), με όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που αποδίδεται σε χρήστη -εκπρόσωπο του φορέα που θέλει να απογραφεί, μετά από αίτηση του.

γ. Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει αναλυτική διεπαφή χρήστη (User Interface) που θα επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (κατ’ ελάχιστο):

 • Επωνυμία φορέα,
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ φορέα,
 • Έδρα και τυχόν υποκαταστήματα ή σημεία παρουσίας του φορέα,
 • Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του φορέα (επιλογή από κατάλληλη κωδικοποίηση).
 • Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα.
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
 • Αριθμό ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ακριβώς ή κατά προσέγγιση (εύρος τιμών).
 • Ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών και αριθμός εργαζομένων και εθελοντών ανά ειδικότητα.
 • Δυναμικότητα θέσεων, κλινών κτλ (ανάλογα με το είδος του φορέα).

δ. Το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει την επισύναψη ηλεκτρονικών εγγράφων σε φορητή μορφή εγγράφου (portable document format – pdf), συγκεκριμένου μέγιστου μεγέθους, αλλά και την συνοπτική καταγραφή των κυριότερων στοιχείων τους μέσω σχετικών πεδίων, αν θεωρείται σκόπιμο, για τις ακόλουθες πληροφορίες που σχετίζονται με τον φορέα και αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης:

 • οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),
 • ακίνητη και κινητή περιουσία,
 • καταστατικό
 • συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

ε. Για τις εγγραφές του μητρώου, θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής (traceability) των στοιχείων του χρήστη και του χρόνου που έγιναν αλλαγές, προσθήκες ή και διαγραφές στα επιμέρους στοιχεία, όπως και το αντικείμενο της αλλαγής.

στ. Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζεται από σχετική σχεσιακή βάση δεδομενών.

Πως γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας εκπροσώπου ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Δεδομένου ότι για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται ο ορισμός, εκ μέρους κάθε φορέα, ενός ατόμου που θα αναλάβει την απογραφή του φορέα, καλούνται οι υπόχρεοι φορείς να συμπληρώσουν και να αποστείλουν εγκαίρως (σύμφωνα με τις οριζόμενες ημερομηνίες βάσει της υπουργικής απόφασης), πίνακα με τα στοιχεία του ατόμου που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος με δικαίωμα απογραφής του φορέα τους.

Επωνυμία φορέα:

Ονοματεπώνυμο χρήστη:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο μητρώο στοιχείων έχει ορισθεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τη θέσπιση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου, επιδιώκεται η αποτελεσματική εποπτεία στις δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο στον τρόπο παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών, τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων, το συντονισμό δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πότε ανακαλείται η άδεια λειτουργίας των άνω φορέων:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενημέρωσης, ή της πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου, εκ μέρους των υπόχρεων φορέων, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Μετά το πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα, για όσους φορείς λειτουργούν ήδη, ενώ θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέους φορείς.

10.11.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις»

* site: www.lolplus.gr * Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-409 7318 ή email: info@lolplus.gr

* {Εξειδίκευση και σε Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες, όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.}Δείτε ακόμη…

• Η μόδα των Ι.Κ.Ε.

• Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

• Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

• Πότε απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. τα Νομικά πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις 

• Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts