20 Σεπτεμβρίου 2018

Breaking News

ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν. 4488/17

ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν. 4488/17

Δημοσιεύτηκε το έγγραφο Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905 με ημερομηνία 14-11-2017 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Θέμα:

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4387/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν. 4488/17»

Το έγγραφο Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137 τεύχος Α΄/13-9-2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 6 του οποίου επέρχονται μεταβολές στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 και έχουν από 1.1.2002 χρόνο ασφάλισης μικρότερο από πέντε (5) έτη.

Ειδικότερα:

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται ως ο μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα του ασφαλισμένου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εφόσον για τη χρονική αυτή περίοδο αναφοράς προκύπτει ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης τότε για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης – πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος – και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι την συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών.

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών είναι τα δέκα (10) έτη. Εφόσον δεν προκύπτει αυτός ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης τότε αναζητείται χρόνος ασφάλισης – πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος – και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι την συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών.

Παράδειγμα :

Μισθωτός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1.8.2020 σε ηλικία 67 ετών και 4.500 ημέρες ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.7.2020 συμπληρώνει μόνο 1.200 ημέρες ασφάλισης. Για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξής του λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης πριν την 1.1.2002 και συγκεκριμένα 300 ημέρες ασφάλισης από 1.1.2001.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εσωτ. Διανομή:

1.Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α.

2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.

3.Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α.

4.Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Ο.Υ.

5.ΙΡΙΔΑ

6.Δ/νση ΚΑΑΑ (Δ14)

7.Δ/νση ΚΑΜΑ (Δ13)

8.Δ/νση Πρόσθετης Ασφ/σης (Δ15)

9.Δ/νση Διαδοχικής Ασφ/σης (Δ16)

Related posts