3 Μαρτίου 2021

Breaking News

ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1206/31-10-18: Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας  και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ

ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1206/31-10-18: Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας  και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1206 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 31.10.2018 και με Θέμα:

«Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ»

Η ΠΟΛ.1206 αναφέρει αναλυτιιικά τα ακόλουθα:

A.A.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : . Παπαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 – 3375315-6
FAX : 210 – 3375001

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΛ. 1206

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, ο οποίος ίσχυσε για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και 31.12.2013, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2336/1995 ορίζεται ότι παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα. Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρό γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

3. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, ο οποίος ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

4. Όπως έχει διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ.1219/2014, στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 ν. 4172/2013, οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται:

οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή  εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι παροχές (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην πιο πάνω κοινή απόφαση και οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον τα χορηγούμενα ποσά αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλλουν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και που θα έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σε αυτούς στα πιο πάνω έτη. Συνεπώς, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου στις ως άνω αμοιβές, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1083/2018, με την έκδοση νέας, ορθής βεβαίωσης αποδοχών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Υπουργείο Εσωτερικών – Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σταδίου 27 – Τ.Κ. 10559 ΑΘΗΝΑ
 2. ΠΟΕ – ΟΤΑ – Καρόλου 24 – Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη του)
 3. Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου – Πλατεία Ελευθερίας – Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ (e-mail: bakiris@rhodes.gr)
 4. Αποδέκτες πίνακα Γ΄
 5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  (Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.  .Ε.)
 6. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  (Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄, Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού), ΚΑ΄(εκτός του αριθμού 3 αυτού)
 4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών
 3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
 4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
 5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Α’ (10)

Related posts