22 Ιουνίου 2024

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 | Μέγεθος: 17/05/2023 Ε. 2034 /10-05-2023: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022.  | Μέγεθος: 31/03/2023 Heretic_Investor  | Μέγεθος: 30/03/2023 Α. 1039 /23: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.  | Μέγεθος: 23/03/2023 Α. 1021 /24-02-2023: Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.  | Μέγεθος: 07/10/2022 Α. 1128 /21-09-2022: Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης.  | Μέγεθος: 11/07/2022 Α. 1089 /05-07-2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/21 - Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/13, περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.  | Μέγεθος: 11/07/2022 Α. 1090 /05-07-2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 ΚΥΑ - Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)» και άλλες ρυθμίσεις.  | Μέγεθος: 16/05/2022 Ε. 2042/10-5-22: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ'αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας.  | Μέγεθος: 09/05/2022 A. 1056 /22: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.  | Μέγεθος: 04/05/2022 ΥΠΕΚΥΠ 40066/22 (ΦΕΚ 2152 Β/3-5-22): Ψηφιακή διαδικασία κανονισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, του e-ΕΦΚΑ.  | Μέγεθος: 28/04/2022 Ε. 2040 /20-04-2022: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021  | Μέγεθος: 28/04/2022 Α. 1052 /20-04-2022: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 15/04/2022 ΚΥΑ, 35129/22 (ΦΕΚ 1819 Τεύχος Β/13.04.2022): Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  | Μέγεθος: 01/04/2022 Ε. 2031 /29-03-2022: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ΄της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.  | Μέγεθος: 29/03/2022 Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65 Α/28-3-22): Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος ΕΝΦΙΑ, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 23/03/2022 Ε. 2026 /18-03-2022: Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποκείμενων στον φόρο εγγεγραμμένων στη Βουλγαρία.  | Μέγεθος: 21/03/2022 E. 2025 /17-03-2022: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021.  | Μέγεθος: 14/03/2022 A. 1034 /09-03-2022: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167).  | Μέγεθος: 10/03/2022 Ε. 2023 /22: Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών.  | Μέγεθος: 09/03/2022 ΕΦΚΑ εγκύκλιος 8 / 02.03.2022 - Χορήγηση κ παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2022  | Μέγεθος: 08/03/2022 E. 2022 /25-02-2022: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το εάν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α' 167) καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4548/2018 (Α' 104).  | Μέγεθος: 02/03/2022 A. 1027 /28-02-2022: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β’ 276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).  | Μέγεθος: 22/02/2022 Α. 1025 /15-02-2022: Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  | Μέγεθος: 17/02/2022 Α. 1023 /07-02-2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/19 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β 434) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης.  | Μέγεθος: 27/01/2022 Α. 1009 /24-01-2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243/15.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5298)  | Μέγεθος: 20/01/2022 Ε. 2008 /19-01-2022: Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων.  | Μέγεθος: 05/01/2022 Α. 1261 /23-12-2021: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης.  | Μέγεθος: 28/12/2021 E. 2232 /21-12-2021: Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 27/12/2021 E. 2235 /24-12-2021: Α) Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.). Β) Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται υπέρ Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) που έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και των εφάπαξ παροχών που τα ταμεία αυτά καταβάλλουν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια  | Μέγεθος: 21/12/2021 Α. 1255 /17-12-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).  | Μέγεθος: 16/12/2021 ΕΦΚΑ, 521910/ Εγκ.66/15-12-21: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022  | Μέγεθος: 15/12/2021 ΕΦΚΑ, Γενικό Έγγραφο 514971/13.12.2021: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών.  | Μέγεθος: 13/12/2021 Α. 1249 /09-12-2021: Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής»  | Μέγεθος: 10/12/2021 ΚΥΑ 101478 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5710/09.12.2021): Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021.  | Μέγεθος: 30/11/2021 A. 1246 /23-11-2021: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.  | Μέγεθος: 29/11/2021 Ε. 2221 /23-11-2021: Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα  | Μέγεθος: 19/11/2021 E. 2215 /17-11-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α΄181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.  | Μέγεθος: 15/11/2021 Ε. 2209 /12-11-2021: Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  | Μέγεθος: 11/11/2021 Α. 1239 /25-10-2021: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β'2149).  | Μέγεθος: 02/11/2021 Ε. 2202 /27-10-2021: Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β)  | Μέγεθος: 02/11/2021 Α. 1236 /01-11-2021: Διαδικασία απόδοσης του φόρου πώλησης της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).  | Μέγεθος: 29/10/2021 Ε. 2198 /27-10-2021: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, καθώς και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4052/2012.  | Μέγεθος: 29/10/2021 Α. 1231 /18-10-2021 : Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία.  | Μέγεθος: 27/10/2021 Α. 1232 /20-10-2021: Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  | Μέγεθος: 25/10/2021 Ε. 2194 /20-10-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχή διευκρινίσεων επί αυτών.  | Μέγεθος: 21/10/2021 Ε. 2193 /19-10-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρων τεσσαρακοστού τέταρτου, πεντηκοστού τέταρτου, πεντηκοστού έκτου, πεντηκοστού έβδομου, πεντηκοστού όγδοου, πεντηκοστού ένατου, εξηκοστού έκτου, εξηκοστού έβδομου και εξηκοστού ένατου του ν. 4839/2021 (Ά΄181)  | Μέγεθος: 21/10/2021 Ε. 2192 /18-10-2021: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου.  | Μέγεθος: 15/10/2021 Α. 1228 /05-10-2021: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).  | Μέγεθος: 12/10/2021 ΕΦΚΑ, Εγκ. 56, Αρ. Πρωτ. 401836/Σ.128130 (12.10.2021) : Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών  | Μέγεθος: 06/10/2021 ΚΥΑ 74831/21 (ΦΕΚ 4593 Β/5-10-21): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021  | Μέγεθος: 27/09/2021 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 372587/27-9-21: Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 και αντιμετώπιση περιπτώσεων μετά την λήξη της προθεσμίας  | Μέγεθος: 23/09/2021 ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ - Εγκ. 52 - 23.09.2021: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4821/21 σχετ. με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης  | Μέγεθος: 22/09/2021 Ε. 2180 /17-09-2021: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)  | Μέγεθος: 22/09/2021 Ε. 2181 /21-09-2021: Διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ ετών 2021 έως 2023  | Μέγεθος: 20/09/2021 N. 4830 /21 (ΦΕΚ-169 Α/18-9-21): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.  | Μέγεθος: 17/09/2021 KYA 110745ΕΞ2021 (ΦΕΚ 4268/15.09.2021): Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών  | Μέγεθος: 16/09/2021 Α. 1213 /10-09-2021: Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  | Μέγεθος: 16/09/2021 Α. 1214/21: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.  | Μέγεθος: 15/09/2021 ΑΑΔΕ, Α. 1212/21 (ΦΕΚ 4243 Β/14-9-21): Ορισμός αρμόδιας αρχής και ρύθμιση διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής/εξαίρεσης προσώπων, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248).  | Μέγεθος: 14/09/2021 Ε. 2177/13-9-21: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 19.  | Μέγεθος: 13/09/2021 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55400/21 (ΦΕΚ-4206 Β/12-9-21) : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.  | Μέγεθος: 09/09/2021 Α. 1210 /08-09-2021: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 06/09/2021 Α. 1209/21 (ΦΕΚ-4053 Β/3-9-21): Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).  | Μέγεθος: 01/09/2021 ΓΔΟΥ 880 (ΦΕΚ 4021 Β/31-08-2021): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β'3354)  | Μέγεθος: 30/08/2021 Α. 1204 /27-08-2021: Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).  | Μέγεθος: 27/08/2021 Α. 1203 /26-08-2021: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.  | Μέγεθος: 24/08/2021 Α. 1186 /12-08-2021: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020.  | Μέγεθος: 03/08/2021 ΓΔΟΥ 825 (ΦΕΚ 3529 Β/3-8-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).  | Μέγεθος: 29/07/2021 ΚΥΑ, 28-7-21 (ΦΕΚ 3359 Β/28-7-21): Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.  | Μέγεθος: 23/07/2021 Ε. 2150 /21-07-2021: Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.  | Μέγεθος: 22/07/2021 A. 1167 /19-07-2021: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.  | Μέγεθος: 22/07/2021 Α. 1168 /20-07-2021: Παράταση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 9, της παρ.8 του άρθρου 11 και των παρ.4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).  | Μέγεθος: 19/07/2021 ΚΥΑ 51320/21 (ΦΕΚ 3127 Β/17-7-2021): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.  | Μέγεθος: 19/07/2021 Ν. 4818/21 (ΦΕΚ-124 Α/18-7-21): α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών  | Μέγεθος: 14/07/2021 Α. 1163 /12-07-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προΰποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β' 5576)»,όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 13/07/2021 Ε. 2143 /08-07-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26.06.2021).  | Μέγεθος: 13/07/2021 Ε. 2142 /08-07-2021: Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362).  | Μέγεθος: 09/07/2021 ΕΦΚΑ/KEAO 259697/Εγκ.40/9-7-21: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες  | Μέγεθος: 08/07/2021 ΥΠΕΚΥΠ 47981/7-7-21: Διευκρινίσεις επί του σημείου 2 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021 ΚΥΑ ( Β' 2879), σχετικά με την τηλεργασία.  | Μέγεθος: 07/07/2021 Ε. 2139 /06-07-2021: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.  | Μέγεθος: 06/07/2021 Ε. 2136 /05-07-2021: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (εντύπου Ε2) από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.  | Μέγεθος: 01/07/2021 Α. 1149 /29-06-2021: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της Α. 1031/ 19-2-2021 (Β΄ 839) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  | Μέγεθος: 30/06/2021 Ε. 2132 /29-06-2021: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες από τα μη κερδοσκοπικού νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.  | Μέγεθος: 29/06/2021 Ε. 2129 /28-06-2021: Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty)  | Μέγεθος: 28/06/2021 Α. 1139/21 (ΦΕΚ-2738 Β/25-6-21): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.  | Μέγεθος: 24/06/2021 ΚΥΑ 74074/ΕΞ2021 (ΦΕΚ 2668 Β/23-6-21): Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  | Μέγεθος: 17/06/2021 ΓΔΟΥ 568 (ΦΕΚ 2551 Β/16-6-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/ 28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236).  | Μέγεθος: 16/06/2021 Α. 1131 /11-06-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).  | Μέγεθος: 15/06/2021 Ε. 2123 /11-06-2021: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.  | Μέγεθος: 15/06/2021 Ε. 2122 /07-06-2021: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020.  | Μέγεθος: 11/06/2021 Ε. 2120/4-6-21: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 (Α'83/24-5-2021)  | Μέγεθος: 11/06/2021 Ε. 2121/7-6-21: Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (Α' 93).  | Μέγεθος: 10/06/2021 Α. 1128/21 (ΦΕΚ 2452 Β/9-6-21): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 09/06/2021 ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, Εγκ. 34 - 08.06.2021: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.  | Μέγεθος: 07/06/2021 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.35098 (ΦΕΚ 2372 Β/5-6-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β΄ 2192).  | Μέγεθος: 03/06/2021 ΚΥΑ, Δ.15/Δ΄/34655 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2360/03.06.2021): Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021.  | Μέγεθος: 03/06/2021 ΚΥΑ, 63446/21 (ΦΕΚ 2338 Β/2-6-21): Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.  | Μέγεθος: 02/06/2021 Α. 1126 /31-05-2021: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.  | Μέγεθος: 02/06/2021 ΓΔΟΥ 520 (ΦΕΚ 2317 Β/1-6-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/ 17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025)  | Μέγεθος: 01/06/2021 A. 1122 /24-05-2021: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)» (Β' 2149), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 01/06/2021 Ε. 2117 /28-05-2021: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207/27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.  | Μέγεθος: 01/06/2021 Ε. 2118 /31-05-2021: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες.  | Μέγεθος: 31/05/2021 Ε. 2115/26-5-21: Παροχή οδηγιών για την απαλλαγή των υπόχρεων της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α'201) από την υποχρεωτική καταβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152).  | Μέγεθος: 31/05/2021 ΓΔΟΥ 504 (ΦΕΚ 2236 Β/29-5-21): Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 27/05/2021 ΓΔΟΥ 500 (ΦΕΚ 2225 Β/26-5-21): Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 27/05/2021 ΓΔΟΥ 499 (ΦΕΚ 2224 Β/26-5-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης - Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021 (Β’ 2025).  | Μέγεθος: 27/05/2021 Α. 1118/21: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.  | Μέγεθος: 27/05/2021 Α. 1115 /24-05-2021: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).  | Μέγεθος: 26/05/2021 Α. 1114 /21-05-2021: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.  | Μέγεθος: 25/05/2021 Ε. 2113 /21-05-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021)  | Μέγεθος: 25/05/2021 E. 2112 /20-05-2021: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020.  | Μέγεθος: 24/05/2021 Ε. 2104/2021: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).  | Μέγεθος: 21/05/2021 Α. 1112 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2110/21.05.2021): Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.  | Μέγεθος: 21/05/2021 Ε. 2105 /18-05-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών.  | Μέγεθος: 21/05/2021 Α. 1111/21: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) έτους 2021.  | Μέγεθος: 19/05/2021 Ε. 2100/18-5-21: Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α' 167).  | Μέγεθος: 19/05/2021 ΓΔΟΥ 468 (ΦΕΚ-2025 Β/18-5-21): Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.  | Μέγεθος: 18/05/2021 ΕΦΚΑ, Σ40/34/ΕΓΚ.30/18-5-21: Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020.  | Μέγεθος: 17/05/2021 ΕΦΚΑ 174064/17-5-21: Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.  | Μέγεθος: 17/05/2021 Α. 1106 /11-05-2021: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ).  | Μέγεθος: 11/05/2021 ΓΔΟΥ 451 (ΦΕΚ 1876 Β/10-5-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.  | Μέγεθος: 10/05/2021 Ε. 2093/6-5-21 : Προθεσμία για τη χορήγηση απαλλαγής οχημάτων ΑμεΑ από τέλη κυκλοφορίας.  | Μέγεθος: 07/05/2021 Ε. 2092/6-5-21: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α' 26/19.2.2021)  | Μέγεθος: 07/05/2021 Ε. 2090/29-4-21: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α'66)  | Μέγεθος: 06/05/2021 Ε. 2089/5-5-21: Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/13, κατ' εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.  | Μέγεθος: 06/05/2021 Ε. 2088/28-4-21: Κοινοποίηση του άρθρου 21 του ν. 4790/21 - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.  | Μέγεθος: 06/05/2021 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.27683 (ΦΕΚ 1814 Β/29-4-21): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00  | Μέγεθος: 29/04/2021 Α. 1101 /27-04-2021: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021  | Μέγεθος: 28/04/2021 A. 1096 /22-04-2021: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).  | Μέγεθος: 27/04/2021 A. 1087 /15-04-2021: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.  | Μέγεθος: 26/04/2021 ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 420 (ΦΕΚ 1689 Β/25-4-21): Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.  | Μέγεθος: 22/04/2021 ΚΥΑ 22010 (22.04.2021): Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  | Μέγεθος: 22/04/2021 Ε. 2079/16-4-21: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ)  | Μέγεθος: 21/04/2021 Α. 1086 /12-04-2021: Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης για την Απόδοση ΑΦΜ σε Φυσικά Πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADElive.  | Μέγεθος: 21/04/2021 Α. 1079 /24-03-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.  | Μέγεθος: 21/04/2021 ΓΔΟΥ 400 (ΦΕΚ 1613 Β/20-4-21): Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 14/04/2021 ΚΥΑ, 907/21 (ΦΕΚ 1487 Β/13-4-21): Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).  | Μέγεθος: 13/04/2021 ΚΥΑ, 43178/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1459 Β/12-4-21): Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48).  | Μέγεθος: 12/04/2021 Α. 1077 /26-03-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1082/10-04-2020 (Β’1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 09/04/2021 Α. 1075 /16-03-2021: Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’αρ. Ε 2320/976/Α0034/2008 Υπουργικής Απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  | Μέγεθος: 08/04/2021 Ε. 2073 /06-04-2021: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.  | Μέγεθος: 07/04/2021 A. 1080 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1330/05.04.2021): Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).  | Μέγεθος: 07/04/2021 Ε. 2072 /06-04-2021: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’ 207) αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73)  | Μέγεθος: 02/04/2021 ΓΔΟΥ 366 (ΦΕΚ 1290 Β/1-4-21): Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.  | Μέγεθος: 01/04/2021 Α. 1078 /26-03-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’1362) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (Β’1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’85), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 01/04/2021 ΚΥΑ, οικ. 13800/304 (ΦΕΚ 1256 Β/31-3-21): Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 30/03/2021 Ε. 2064/19-3-21: Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις αγορές που πραγματοποιούν στη χώρα μας ταξιδιώτες εγκατεστημένοι στο Η.Β. μεταχείριση ταξιδιωτών εγκατεστημένων στη Βόρεια Ιρλανδία.  | Μέγεθος: 30/03/2021 Ε. 2067/26-3-21: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.  | Μέγεθος: 30/03/2021 Ε. 2066/26-3-21: Διευκρινίσεις για λήψη των εκπτώσεων ΤΕ.Π.Α.Η., λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής του και λόγω ετήσιας παραμονής πλοίου σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας.  | Μέγεθος: 30/03/2021 ΚΥΑ 13179/21 (ΦΕΚ Τεύχος 1200 Β/29-3-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/ 2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821).  | Μέγεθος: 29/03/2021 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.18877/21 (ΦΕΚ 1194 Β/27-3-21): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.  | Μέγεθος: 26/03/2021 Α. 1063/21 (ΦΕΚ 1156 Β/24-3-21): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021.  | Μέγεθος: 24/03/2021 Ε. 2062/23-3-21 : Παράταση των προθεσμιών ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013  | Μέγεθος: 22/03/2021 Α. 1058 /18-03-2021: Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση / παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 18/03/2021 E. 2059 /10-03-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 (Α΄17/5-2-2021).  | Μέγεθος: 18/03/2021 E. 2057 /12-03-2021: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής.  | Μέγεθος: 16/03/2021 Α. 1053/21 (ΦΕΚ 994 Β/12-3-21) : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3505).  | Μέγεθος: 12/03/2021 Α. 1052 /11-03-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  | Μέγεθος: 12/03/2021 A. 1050 /05-03-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).  | Μέγεθος: 11/03/2021 Ε. 2053 /02-03-2021: Συντελεστής ΦΠΑ για εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών που παρέχονται μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming) από 3.11.2020 και για όσο διαρκεί η αναστολή προσέλευσης κοινού σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα.  | Μέγεθος: 11/03/2021 Α. 1300 /29-12-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 11/03/2021 ΓΔΟΥ 289 (ΦΕΚ 946 Τεύχος Β/10-3-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).  | Μέγεθος: 10/03/2021 ΚΥΑ 29013/21 (ΦΕΚ 900 Β/8-3-21): Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.  | Μέγεθος: 10/03/2021 ΚΥΑ 10602/226 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 926/09.03.2021): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 08/03/2021 Ε. 2050 /01-03-2021: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.  | Μέγεθος: 05/03/2021 E. 2048 /08-02-2021: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».  | Μέγεθος: 03/03/2021 Α. 1031/21 (ΦΕΚ-839 Β/3-3-21): Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.».  | Μέγεθος: 03/03/2021 ΚΥΑ, οικ. 9498/321 (ΦΕΚ 822 Β/2-3-21): Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 ΚΥΑ - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β΄ 345).  | Μέγεθος: 03/03/2021 ΚΥΑ, οικ. 9500/322 (ΦΕΚ 821 Β/2-3-21): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021.  | Μέγεθος: 02/03/2021 Α. 1043/21 (ΦΕΚ 803 Β/1-3-21): Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579).  | Μέγεθος: 02/03/2021 Α. 1035/21 (ΦΕΚ 797 Β/1-3-21): Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.  | Μέγεθος: 02/03/2021 ΓΔΟΥ 232/21 (ΦΕΚ 804 Β/1-3-21): Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021.  | Μέγεθος: 01/03/2021 Α. 1040 /27-02-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και Β΄ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.  | Μέγεθος: 01/03/2021 Ν. 4781/21 (ΦΕΚ 31 Α/28-2-21): Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 26/02/2021 Α. 1028 /15-02-2021: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).  | Μέγεθος: 25/02/2021 Α. 1034 /23-02-2021: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.  | Μέγεθος: 24/02/2021 Α. 1033 /19-02-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενι κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β’ 5346).  | Μέγεθος: 24/02/2021 Α. 1030 /18-02-2021: Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 23/02/2021 ΓΔΟΥ 177/21 (ΦΕΚ 701 Β/22-2-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 540).  | Μέγεθος: 22/02/2021 N. 4778/21 (ΦΕΚ-26 Α/19-2-21) : Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 18/02/2021 Α. 1027 /09-02-2021: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) καθώς και τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ίδιου νόμου για τις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee), οι οποίες προστέθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201).  | Μέγεθος: 18/02/2021 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 12, Αρ. Πρωτ. 58636 / 17.02.2021: Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  | Μέγεθος: 18/02/2021 Α. 1029 /15-02-2021: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  | Μέγεθος: 16/02/2021 ΓΔΟΥ 154/21 (ΦΕΚ-540 Β/11-2-21) : Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.  | Μέγεθος: 15/02/2021 ΕΦΚΑ, 51994/Σ.16503 / 11.02.2021: Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019.  | Μέγεθος: 12/02/2021 ΕΦΚΑ, 53270/11-2-2021: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους, ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.  | Μέγεθος: 12/02/2021 Α. 1025 (ΦΕΚ 538 Β/11-2-21): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.  | Μέγεθος: 10/02/2021 Α. 1022 /09-02-2021: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α’ 17).  | Μέγεθος: 05/02/2021 Ε. 2033 /4-2-21: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A'167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών  | Μέγεθος: 05/02/2021 ΚΥΑ, οικ.5629/22 (ΦΕΚ 450 Β/5-2-2021): Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.  | Μέγεθος: 03/02/2021 Ε. 2028 /02-02-2021: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.  | Μέγεθος: 03/02/2021 ΕΦΚΑ, 39588 (02.02.2021): Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  | Μέγεθος: 02/02/2021 Ε. 2026 /22-01-2021: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2021.  | Μέγεθος: 01/02/2021 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 38 (ΦΕΚ 338 Β/29-1-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).  | Μέγεθος: 29/01/2021 E. 2020 /22-01-2021: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  | Μέγεθος: 29/01/2021 Ε. 2021 /27-01-2021: Παράταση των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του άρθρου 63 ν.4174/2013.  | Μέγεθος: 28/01/2021 Α. 1014 /25-01-2021: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  | Μέγεθος: 27/01/2021 Ν. 4768/21 (ΦΕΚ-11 Α/26-1-21): Κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.  | Μέγεθος: 27/01/2021 Α.1015: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  | Μέγεθος: 25/01/2021 ΓΔΟΥ 4/21 (ΦΕΚ 86 Β/15-1-21): Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7).  | Μέγεθος: 22/01/2021 Ε. 2015 /21-01-2021: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις».  | Μέγεθος: 22/01/2021 Α. 1010 /19-01-2021: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορoλογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).  | Μέγεθος: 21/01/2021 Α. 1007 /18-01-2021: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).  | Μέγεθος: 20/01/2021 ΥΠΕΚΥΠ 19/01/2021 - ΑΔΑ: 9ΩΠΦ46ΜΤΛΚ-Ο7Ρ - 2η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολίτες του Η.Β. δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.  | Μέγεθος: 19/01/2021 Ε. 2012/15-1-21: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12-2020) - Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 207)  | Μέγεθος: 19/01/2021 Ε. 2011 /14-01-2021: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020.  | Μέγεθος: 19/01/2021 Ε. 2010 /15-01-2021: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α΄256).  | Μέγεθος: 14/01/2021 Ε. 2006 /08-01-2021: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 5831)  | Μέγεθος: 13/01/2021 Ε. 2004/11-1-21 : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων.  | Μέγεθος: 12/01/2021 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1003/21 (ΦΕΚ 37 Β/11-1-2021) : Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 11/01/2021 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.1293/21 (ΦΕΚ 30 Β/8-1-2021) : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.  | Μέγεθος: 08/01/2021 Α. 1002 /31-12-2020: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 07/01/2021 Α. 1289 /22-12-2020: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών.  | Μέγεθος: 05/01/2021 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1/21 (ΦΕΚ-7 Β/4-1-21) : Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 29/12/2020 Ε. 2209 /24-12-2020: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών του ν.4469/2017.  | Μέγεθος: 29/12/2020 Ε. 2207 /24-12-2020: Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  | Μέγεθος: 28/12/2020 Ε. 2208 /24-12-2020: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.  | Μέγεθος: 28/12/2020 Ε. 2205 /24-12-2020: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων.  | Μέγεθος: 28/12/2020 Ε. 2206 /24-12-2020: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).  | Μέγεθος: 24/12/2020 N. 4764/20 (ΦΕΚ Τεύχος 256 Α/23-12-20): Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 23/12/2020 Α. 1276 /14-12-2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.  | Μέγεθος: 21/12/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - Α. 1275 /15-12-2020: Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.  | Μέγεθος: 18/12/2020 A. 1274 /14-12-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 17/12/2020 ΕΦΚΑ 338446/17.12.2020: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021  | Μέγεθος: 17/12/2020 ΚΥΑ, οικ. 51083/2612 (ΦΕΚ 5515 Β/16-12-20): Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020.  | Μέγεθος: 16/12/2020 Α. 1266 /08-12-2020: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.  | Μέγεθος: 16/12/2020 Ε. 2198 /11-12-2020: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019.  | Μέγεθος: 15/12/2020 Α. 1262 /03-12-2020: Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015.  | Μέγεθος: 15/12/2020 Ε. 2196 /09-12-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207/27-10-2020)  | Μέγεθος: 10/12/2020 ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 392 (ΦΕΚ 5449 Β/9-12-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 08/12/2020 ΥΠΕΚΥΠ, Φ.80000/οικ.15982/596/7-12-20: Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης  | Μέγεθος: 08/12/2020 ΚΥΑ, οικ. 49989/1266 (ΦΕΚ 5391 Β/7-12-20): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.  | Μέγεθος: 07/12/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2191/5-12-20: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου 4758 /20 (242 Α') - Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων.  | Μέγεθος: 07/12/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2192/5-12-20: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242) «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων.  | Μέγεθος: 07/12/2020 Ν. 4758/20 (ΦΕΚ 242 Α/4-12-20): Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 07/12/2020 ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ/οικ.78363/20 (ΦΕΚ 5350 Β/5-12-20): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.  | Μέγεθος: 04/12/2020 ΥΠΑΝΕΠ 129284/4-12-20: Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ.  | Μέγεθος: 03/12/2020 ΚΥΑ, οικ.49250/2712 (ΦΕΚ 5298 Β/2-12-20): Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.  | Μέγεθος: 01/12/2020 Υπουργείο Εργασίας, Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.20: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου.  | Μέγεθος: 30/11/2020 Ε. 2188/ 26-11-2020: Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν.3156/2003.  | Μέγεθος: 27/11/2020 Ε. 2189 /26-11-2020: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A΄ 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α΄ 133).  | Μέγεθος: 27/11/2020 ΚΥΑ, 48690/1476 (ΦΕΚ 5245 Β/26-11-20): Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.  | Μέγεθος: 27/11/2020 Α. 1258 /23-11-2020: Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 27/11/2020 Ν. 4756/20 (ΦΕΚ 235 Α/26-11-20): Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.  | Μέγεθος: 27/11/2020 ΚΥΑ, οικ. 48713/1232 (ΦΕΚ 5246 Β/26-11-20): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο.  | Μέγεθος: 26/11/2020 ΓΔΟΥ 285, 286 και 287 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) που αφορούν στα διαδικαστικά της Επιστρεπτέας προκαταβολής  | Μέγεθος: 26/11/2020 Α. 1255 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5223/25.11.2020): Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  | Μέγεθος: 26/11/2020 Α. 1254 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5223/25.11.2020): Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  | Μέγεθος: 25/11/2020 Ε. 2185 /18-11-2020: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 ΦΠΑ έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS).  | Μέγεθος: 25/11/2020 Α. 1252 (ΦΕΚ 5203 Β/24-11-20): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.  | Μέγεθος: 25/11/2020 Α. 1251 (ΦΕΚ 5204 Β/24-11-20): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 23/11/2020 Α. 1249 /04-11-2020: Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.  | Μέγεθος: 19/11/2020 Ε. 2184 /19-11-2020: Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.  | Μέγεθος: 19/11/2020 Α. 1227 /09-10-2020: Τροποποίηση της Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1138/2020 (Β’ 2470) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 19/11/2020 Ε. 2183 /16-11-2020: Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής (...)  | Μέγεθος: 19/11/2020 Ν. 4753/20 (ΦΕΚ-227 Α/18-11-20) : Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.  | Μέγεθος: 18/11/2020 ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 282 (ΦΕΚ 5081 Β/17-11-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ2 81/13-11-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047).  | Μέγεθος: 17/11/2020 ΕΦΚΑ Σ23/7/ΕΓΚ.50/16-11-20 : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης  | Μέγεθος: 17/11/2020 ΓΔΟΥ 281 (ΦΕΚ 5047 Β/14-11-20) : Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.  | Μέγεθος: 16/11/2020 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.72989/20 (ΦΕΚ-5043 Β/14-11-20) : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).  | Μέγεθος: 12/11/2020 Α. 1248 /09-11-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού...Α. 1248 /09-11-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού...  | Μέγεθος: 11/11/2020 Ε. 2182 /09-11-2020: Φορολόγηση δωρεάς/γονικής παροχής χρηματικών ποσών για την αγορά πρώτης κατοικίας.  | Μέγεθος: 11/11/2020 Ε. 2181 /05-11-2020: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις.  | Μέγεθος: 10/11/2020 ΥΠ.ΟΙΚ., 127519/ΕΞ2020 (ΦΕΚ 4939 Β/9-11-20): Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.  | Μέγεθος: 04/11/2020 Ε. 2175/3-11-20: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 4728/2020 (Α' 186)  | Μέγεθος: 04/11/2020 Ε. 2174 /23-10-2020: Κοινοποίηση Α.1178/20.07.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42).  | Μέγεθος: 04/11/2020 Α. 1241 /29-10-2020: Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.  | Μέγεθος: 03/11/2020 KYA Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4829/02.11.2020): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 30/10/2020 Ε. 2173 /30.10.2020: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του άρθρου 50 του ν.4174/2013,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 30/10/2020 Ε. 2170 /27-10-2020: Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).  | Μέγεθος: 30/10/2020 Α. 1238: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 29/10/2020 Ν. 4738/20 (ΦΕΚ 207 Α΄ /27-10-20): Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 28/10/2020 Α. 1236 /26-10-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  | Μέγεθος: 27/10/2020 Α. 1231 /20-10-2020: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 27/10/2020 Κ.Υ.Α. οικ. 43110/1078/20 (ΦΕΚ-4702 Β/23-10-20) : Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.  | Μέγεθος: 26/10/2020 Α. 1229 /16-10-2020: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης.  | Μέγεθος: 26/10/2020 Ε. 2168 /20-10-2020: Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019  | Μέγεθος: 22/10/2020 N. 4736/20 (ΦΕΚ-200 Α/20-10-20) : Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.  | Μέγεθος: 21/10/2020 E. 2166 /16-10-2020: Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off»  | Μέγεθος: 21/10/2020 Α. 1230 /20-10-2020: Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).  | Μέγεθος: 20/10/2020 Α. 1228 /14-10-2020: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 20/10/2020 Ε. 2167 /16-10-2020: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου με υπερθεματιστή εταιρεία ειδικού σκοπού.  | Μέγεθος: 19/10/2020 Ε. 2163 /13-10-2020: Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την καταγραφή του εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.  | Μέγεθος: 19/10/2020 Ε. 2164 /16-10-2020: Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 14/10/2020 Ε. 2162 /13-10-2020: Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 ΚΦΔ.  | Μέγεθος: 14/10/2020 Α. 1226 /06-10-2020: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος  | Μέγεθος: 06/10/2020 ΥΠΕΚΥΠ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών  | Μέγεθος: 06/10/2020 Ε. 2154 /02-10-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020.  | Μέγεθος: 02/10/2020 Α. 1222 /28-09-2020: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, ΦΠΑ, έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών(έντυπο Φ5/ΤΑXIS, ΦΠΑ, έκδοση 2020).  | Μέγεθος: 01/10/2020 Α. 1218 /30-09-2020: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020  | Μέγεθος: 01/10/2020 Τροποποίηση απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 1167/2015 .  | Μέγεθος: 01/10/2020 Α. 1219 /30-09-2020: Παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.  | Μέγεθος: 01/10/2020 Ε. 2150 /28-09-2020: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 54 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α΄128), οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων συντάξεων.  | Μέγεθος: 30/09/2020 Ν. 4728/20 (ΦΕΚ 186 Α/29-9-20) : Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 29/09/2020 Α. 1206 (ΦΕΚ 4173 Β/28-9-20): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.  | Μέγεθος: 29/09/2020 Α. 1214 /24-09-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 29/09/2020 Α. 1213 /24-09-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 28/09/2020 Α. 1205 /14-09-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης  | Μέγεθος: 24/09/2020 Ν. 4727 (ΦΕΚ 184 Τεύχος Α΄ , 23.09.2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 24/09/2020 Α. 1209 /23-09-2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.  | Μέγεθος: 23/09/2020 ΓΔΟΥ 219 (ΦΕΚ 4074 Β/22-9-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729) .  | Μέγεθος: 23/09/2020 ΓΔΟΥ 218 (ΦΕΚ 4073 Β/22-9-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).  | Μέγεθος: 23/09/2020 ΓΔΟΥ 223 (ΦΕΚ 4077 Β/22-9-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β’ 3948).  | Μέγεθος: 23/09/2020 Ε. 2149 /21-09-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 63 ,68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α' /29.07.2020) "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομοέα, την έρευνα, την καινοτομία και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.  | Μέγεθος: 22/09/2020 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 222 (ΦΕΚ4051 Β/21-9-20): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 3867).  | Μέγεθος: 18/09/2020 Ν. 4722 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 - ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ): Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.  | Μέγεθος: 17/09/2020 Α. 1204 /11-09-2020: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.  | Μέγεθος: 17/09/2020 Ε. 2148 /14-09-2020: Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων»  | Μέγεθος: 16/09/2020 E. 2146 /08-09-2020: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 16/09/2020 Ε. 2147/11-9-20: Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.  | Μέγεθος: 15/09/2020 Α. 1202 /03-09-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 14/09/2020 Α. 1201 /31-08-2020: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.  | Μέγεθος: 11/09/2020 ΓΔΟΥ 207 (ΦΕΚ 3867 Β/10-9-20): Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.  | Μέγεθος: 10/09/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 37 / 10.09.2020: Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.  | Μέγεθος: 10/09/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2145/4-9-20: Κοινοποίηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».  | Μέγεθος: 08/09/2020 ΚΥΑ, 34236/860 (ΦΕΚ 3770 Β/7-9-20): Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.  | Μέγεθος: 07/09/2020 ΚΥΑ, οικ. 28700/1559 (ΦΕΚ-3765 Β/7-9-20): Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων.  | Μέγεθος: 04/09/2020 Ε. 2143 /01-09-2020: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020).  | Μέγεθος: 04/09/2020 E. 2144 /01-09-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.14119/2020-24/04/2020 (Β’ 1654) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν.4251/2014.”  | Μέγεθος: 02/09/2020 Α. 1192 /21-08-2020: Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.  | Μέγεθος: 01/09/2020 Α. 1200 /28-08-2020: Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.  | Μέγεθος: 01/09/2020 ΑΑΔΕ, E. 2142 /28-08-2020: Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ Α 49336/2532/13.8.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  | Μέγεθος: 26/08/2020 Α. 1190 /03-08-2020 (ΦΕΚ 3537 Τεύχος Β΄, 26.08.2020): Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ»  | Μέγεθος: 26/08/2020 A. 1193 /24-08-2020: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 26/08/2020 Α. 1191 /18-08-2020: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 128).  | Μέγεθος: 25/08/2020 Α. 1193/20 (ΦΕΚ-3505 Β/24-8-20): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 24/08/2020 Ε. 2140 /21-08-2020: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), που προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και των αλιέων παράκτιας αλιείας.  | Μέγεθος: 21/08/2020 Α. 1178 /20-07-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.  | Μέγεθος: 21/08/2020 Ε. 2139 /06-08-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις ηλεκτρονικής συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 20/08/2020 Ε. 2138 /07-08-2020: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 79 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και του άρθρου 10 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 20/08/2020 A. 1187 /07-08-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513).  | Μέγεθος: 20/08/2020 A. 1188 /07-08-2020: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄ 19/ 2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 20/08/2020 ΓΔΟΥ 199 (ΦΕΚ 3460 Β/19-8-2020): Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020.  | Μέγεθος: 20/08/2020 Ε. 2136 /11-08-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146).  | Μέγεθος: 20/08/2020 Ε. 2134 /11-08-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ «Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης» (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α΄142)  | Μέγεθος: 20/08/2020 E. 2133 /11-08-2020 (Εξαιρετικά Επείγουσα): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7 , 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.  | Μέγεθος: 20/08/2020 Ε. 2132 /11-08-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.  | Μέγεθος: 19/08/2020 Ε. 2129 /07-08-2020: Κοινοποίηση νέου Υποδείγματος Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας – Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα  | Μέγεθος: 19/08/2020 Α. 1185 /07-08-2020: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1065606/7222/ ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020.  | Μέγεθος: 10/08/2020 Α. 1186 /07-08-2020: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.  | Μέγεθος: 07/08/2020 Α. 1175 /23-07-2020: Παράταση έως 31.10.2020 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 07/08/2020 N. 4714/20 (ΦΕΚ-148 Α/31-7-20) : Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 07/08/2020 Α. 1176 /23-07-2020: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α. 1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ 1135 /26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 07/08/2020 Α. 1181 / 20 (ΦΕΚ 3271 / 06.08.2020): Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β’ 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.  | Μέγεθος: 06/08/2020 Ε. 2128 /04-08-2020: Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)  | Μέγεθος: 04/08/2020 ΓΔΟΥ/193/20 (ΦΕΚ-3223 Β/3-8-20) : Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).  | Μέγεθος: 03/08/2020 A. 1173 /21-07-2020: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα– Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 31/07/2020 Ε. 2122 /28-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014".  | Μέγεθος: 30/07/2020 Ε. 2123 /29-07-2020: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β’ 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.  | Μέγεθος: 29/07/2020 Α. 1163 /09-07-2020: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.  | Μέγεθος: 28/07/2020 Ε. 2118 /24-07-2020: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ΄αριθ. 220/2019 της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης.  | Μέγεθος: 28/07/2020 Ε. 2113 /22-07-2020: Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.  | Μέγεθος: 27/07/2020 Ε. 2115/24-7-20 : Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (ΑΊ70), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (ΑΊ28),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019,με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.  | Μέγεθος: 27/07/2020 Ε. 2117 /24-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133).  | Μέγεθος: 27/07/2020 Ε. 2116 /24-07-2020: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.  | Μέγεθος: 27/07/2020 Α. 1174 /22-07-2020: Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104)  | Μέγεθος: 24/07/2020 ΑΑΔΕ / Ε. 2112 / 23-7-20: Οδηγίες για τη διεκπεραίωση των επιστροφών  | Μέγεθος: 24/07/2020 Ε. 2114 /23-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης”  | Μέγεθος: 23/07/2020 Α. 1170/20 (ΦΕΚ-3048 Β/22-7-20): Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β' 2867).  | Μέγεθος: 22/07/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 34 (22/07/2020): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.  | Μέγεθος: 22/07/2020 A. 1161 /03-07-2020: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.  | Μέγεθος: 22/07/2020 Ε. 2111 /21-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136), σχετικά με την καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.  | Μέγεθος: 21/07/2020 A. 1169 /17-07-2020: Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013.  | Μέγεθος: 20/07/2020 Ν. 4706/20 (ΦΕΚ-136 Α/17-7-20) : Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (Εε) 2017/828 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 17/07/2020 ΚΥΑ, Δ11/Οικ.28711/1021 (ΦΕΚ 2882 Β/16-7-2020): Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.  | Μέγεθος: 16/07/2020 ΚΥΑ, Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45235 (ΦΕΚ 2873 Β/15-7-20): Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 16/07/2020 ΓΔΟΥ 170 (ΦΕΚ 2877 Β/15-7-20): Τροποποίηση της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729).  | Μέγεθος: 15/07/2020 Α. 1164 /09-07-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.  | Μέγεθος: 15/07/2020 ΔΔΘΕΚΑ Α 1083168 ΕΞ 2020 /14-07-2020: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης.  | Μέγεθος: 14/07/2020 Ε. 2109/14-7-20: Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β' 2787/10.07.2020)  | Μέγεθος: 14/07/2020 ΚΥΑ, οικ. 28011/635 (ΦΕΚ 2855 Β/13-7-20): Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β΄ 2307) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 13/07/2020 ΚΥΑ, ΓΔΟΥ/163 (ΦΕΚ 2787 Β/10-7-20): Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» Β΄ 2729).  | Μέγεθος: 10/07/2020 ΚΥΑ, 27039/617 (ΦΕΚ 2783 Β/9-7-20): Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 ΚΥΑ «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268).  | Μέγεθος: 09/07/2020 Ε. 2108 /07-07-2020: Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67 – Τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και τιμολόγηση της παράδοσης αγαθών.  | Μέγεθος: 08/07/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 31 (08/07/2020): Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020  | Μέγεθος: 08/07/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 30 - 07/07/2020: Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών  | Μέγεθος: 08/07/2020 E. 2107 /07-07-2020: Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. - Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)  | Μέγεθος: 07/07/2020 Ε. 2106 /07-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.  | Μέγεθος: 07/07/2020 Ε. 2105 /01-07-2020: Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών  | Μέγεθος: 06/07/2020 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/148/20 (ΦΕΚ-2729 Β/3-7-20) : Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.  | Μέγεθος: 03/07/2020 Ε. 2104 /03-07-2020: Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν.4375/2016 μετά την ψήφιση του άρθρου 16 του ν.4690/2020  | Μέγεθος: 03/07/2020 Ε. 2103 /03-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου.  | Μέγεθος: 03/07/2020 Ε. 2102 /25-06-2020: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 03/07/2020 Ε. 2100 /30-06-2020: Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας.  | Μέγεθος: 03/07/2020 Ε. 2101/2-7-20: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α' 128), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 03/07/2020 ΕΦΚΑ, 143140 (03.07.2020): Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020.  | Μέγεθος: 02/07/2020 Ε. 2094/26-6-20: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του ν. 4689/20 (ΦΕΚ Α'103/27-5-2020) σχετικά με την αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης  | Μέγεθος: 02/07/2020 Ε. 2101 /02-07-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α’ 128),  αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας.  | Μέγεθος: 02/07/2020 Α. 1156 /24-06-2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 02/07/2020 N. 4701 (ΦΕΚ 128 Α/30-6-20): Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 02/07/2020 ΚΥΑ, οικ. 26308/768/20 (ΦΕΚ 2684 Β/1-7-20): Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του όνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της ιάδοσής του», (Α’ 55).  | Μέγεθος: 02/07/2020 ΥΠΕΚΥΠ 26400/605/30-6-20 : Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274)  | Μέγεθος: 30/06/2020 Ε. 2099 /25-06-2019: Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ  | Μέγεθος: 30/06/2020 E. 2096 /25-06-2020: Κοινοποίηση της αρ. Α.1145/12-6-2020, Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, περί τροποποίησης της αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 (B΄ 1933/29-05.2019) Απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες.  | Μέγεθος: 29/06/2020 134900/26-06-2020 Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020.  | Μέγεθος: 29/06/2020 Α. 1134 /05-06-2020: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. T. 392/8/B0019/16.12.2002 (Β΄ 136) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδοτικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως εκδοτικών οργανισμών, κατ΄ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (ν. 2401/1996) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (ν.132/1975).  | Μέγεθος: 26/06/2020 ΕΦΚΑ 28/25-6-20: Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσηςf  | Μέγεθος: 24/06/2020 Κ.Υ.Α. 9418/20 (ΦΕΚ-2498 Β/23-6-20) : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370).  | Μέγεθος: 24/06/2020 ΚΥΑ 2/18649/0025: Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.  | Μέγεθος: 23/06/2020 Α. 1154 /19.06.2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  | Μέγεθος: 22/06/2020 ΑΑΔΕ, myDATA, Α. 1138: Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).  | Μέγεθος: 22/06/2020 Α. 1138 /12-06-2020: Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).  | Μέγεθος: 22/06/2020 Α. 1143 /15-06-2020: Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 22/06/2020 A. 1149 /15-06-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 19/06/2020 E. 2090 /15-06-2020: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων»  | Μέγεθος: 19/06/2020 A. 1153 /17-6-2020: Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.  | Μέγεθος: 18/06/2020 A. 1148 /15-06-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 17/06/2020 Ε. 2085 /12-06-2020: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση μετασχηματισμού πιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4601/2019.  | Μέγεθος: 17/06/2020 Α. 1130 /04-06-2020: Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.  | Μέγεθος: 17/06/2020 Α. 1124 /26-05-2020: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.  | Μέγεθος: 17/06/2020 Ε. 2086 /15-06-2020: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274).  | Μέγεθος: 16/06/2020 A. 1139 /12-06-2020: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».  | Μέγεθος: 15/06/2020 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.36810/20 (ΦΕΚ-2271 Β/13-6-20): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 15/06/2020 ΥΠΕΚΥΠ 22804/Δ1/7772/20 (ΦΕΚ-2273 Β/14-6-20) : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 15/06/2020 Ε. 2084 /12-06-2020: Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19.  | Μέγεθος: 15/06/2020 ΚΥΑ 23103/478 (ΦΕΚ 2274 Β/14-6-20): Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.  | Μέγεθος: 12/06/2020 Ε. 2082/9-6-20: Κοινοποίηση της αριθμ. 239/19 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2810/00 και του άρθρου 23 του ν. 4384/16  | Μέγεθος: 12/06/2020 Ε. 2078/5-6-20: Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19.  | Μέγεθος: 12/06/2020 Ε. 2083/10-6-20 : Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)»  | Μέγεθος: 12/06/2020 ΚΥΑ, 57856/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 2250 Β/11-6-20): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457).  | Μέγεθος: 11/06/2020 Α. 1135 /09-06-2020: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.  | Μέγεθος: 10/06/2020 Ν. 4691/20 (ΦΕΚ 108 Α/9-6-20): Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 10/06/2020 Ε. 2079 /05-06-2020: Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19.  | Μέγεθος: 09/06/2020 ΑΑΔΕ Ε. 2080/5-6-20 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  | Μέγεθος: 09/06/2020 ΕΦΚΑ 112058/9-6-20: Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΟΓΑ στις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ για θέματα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών σε χρήμα  | Μέγεθος: 05/06/2020 Ε. 2077 /20: Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία.  | Μέγεθος: 04/06/2020 Ε. 2076 (01.06.2020): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄)  | Μέγεθος: 04/06/2020 ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ/οικ.34439 (ΦΕΚ 2146 Β/3-6-20): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 01/06/2020 ΚΥΑ 20788/610/20 (ΦΕΚ-2083 Β’, 30.05.2020): Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση τουχρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55).  | Μέγεθος: 01/06/2020 Ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α/30-5-20) : Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 29/05/2020 Ε. 2073 /27-05-2020: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β΄2540) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ: Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από ΦΠΑ πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων”  | Μέγεθος: 29/05/2020 Ε. 2074 /27-05-2020: Κοινοποίηση της Α. 1095/20 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»  | Μέγεθος: 29/05/2020 Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 (ΦΕΚ 2029, 28.05.2020): Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775).  | Μέγεθος: 28/05/2020 ΚΥΑ, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909 (ΦΕΚ 2028 Τεύχος Β’ , 28.05.2020): Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.  | Μέγεθος: 26/05/2020 Ε. 2072/25-5-20: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.  | Μέγεθος: 26/05/2020 e-ΕΦΚΑ 97186/25-5-20 : Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής : α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων - Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/16 β) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικών περιόδων 02/2020μ 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ  | Μέγεθος: 25/05/2020 Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101 Α/24-5-20): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 25/05/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011 (24 Μαΐου 2020): Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00.  | Μέγεθος: 25/05/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008 (ΦΕΚ 1987 Τεύχος Β’ 23.05.20): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 22/05/2020 Α. 1103 /06-05-2020: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/ 31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/ 16.1.2014), όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.  | Μέγεθος: 21/05/2020 A. 1104 /06-05-2020: Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας.  | Μέγεθος: 21/05/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2071/14-5-20 : Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως  | Μέγεθος: 20/05/2020 Ε. 2070 /14-05-2020: Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.»  | Μέγεθος: 20/05/2020 Α. 1114 /14-05-2020: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ - Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 19/05/2020 Α. 1110 /11-05-2020: Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.  | Μέγεθος: 18/05/2020 Α. 1109 /08-05-2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1891)  | Μέγεθος: 18/05/2020 Ε. 2069 /13-05-2020: Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ΟΕΔ που αποκτά νομικό πρόσωπο ή οντότητα φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.  | Μέγεθος: 18/05/2020 Α. 1107 /08-04-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  | Μέγεθος: 18/05/2020 Α. 1105 /08-05-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 14/05/2020 Α. 1097 /20: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1101/17 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ - Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από ΦΠΑ πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων.  | Μέγεθος: 14/05/2020 A. 1108 /08-05-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 13/05/2020 E. 2068 /30-04-2020: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2020  | Μέγεθος: 12/05/2020 Ε. 2064 /06-05-2020: Προσδιορισμός της αναλογίας έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών για τις εταιρείες συμμετοχών (holding) οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 12/05/2020 Ε. 2065 /30-04-2020: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.  | Μέγεθος: 12/05/2020 Α. 1093 /22-04-2020: Τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, που αφορά την εκμετάλλευση πλοίων από 1-1-2020 και μετά.  | Μέγεθος: 12/05/2020 Α. 1101 /30-04-2020: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.  | Μέγεθος: 07/05/2020 ΥΠΕΚΥ, Φ.80000/οικ.13008/561 (05.05.2020)Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης  | Μέγεθος: 07/05/2020 Α. 1100 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1751/07.05.2020): Tροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»  | Μέγεθος: 05/05/2020 Ο ΔΕΦΚΦ Α 1049144 ΕΞ 2020 /04-05-2020: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων τέταρτου και έβδομου της ΠΝΠ ‘’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’ (ΦΕΚ Α΄ 90/01.05.2020)  | Μέγεθος: 04/05/2020 Ε. 2063 /29-04-2020: Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 04/05/2020 A. 1099 /30-4-2020: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 04/05/2020 Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Εγκ. 43083/03.05.2020: Διευκρινήσεις για τις Οικονομικές Δραστηριότητες που επαναλειτουργούν στις 4 Μαΐου  | Μέγεθος: 30/04/2020 Ε. 2062 /29-04-2020: Κοινοποίηση του ν. 4673/2020 («Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», Α΄52/11-3-2020) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του  | Μέγεθος: 29/04/2020 ΚΥΑ 16604/3224 (ΦΕΚ 1629 Β΄ , 29/04/2020): Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού  | Μέγεθος: 29/04/2020 ΑΑΔΕ / O ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020 (21.04.2020): Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.  | Μέγεθος: 29/04/2020 ΥΠΑΝΕΠ 41787/20 (ΦΕΚ-1612 Β/27-4-20) : Προκήρυξη της δράσης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  | Μέγεθος: 29/04/2020 ΑΑΔΕ, Ε.2054/22-4-20- Ορθή Επανάληψη: Παροχή οδηγιών για την ορθή βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975, μετά την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του νόμου αυτού, καθώς και των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του ν.3182/2003 με το άρθρο 58 του ν.4646/2019.  | Μέγεθος: 28/04/2020 Ε. 2060 /23-04-2020: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β΄ 1213/8-4-2020)  | Μέγεθος: 27/04/2020 E. 2058 /25-04-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75) και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 27/04/2020 Ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20) : Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 24/04/2020 E. 2057 /23-04-2020: Tροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19.  | Μέγεθος: 24/04/2020 Ε. 2054 /22-04-2020: Παροχή οδηγιών για την ορθή βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975, μετά την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του νόμου αυτού, καθώς και των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του ν.3182/2003 με το άρθρο 58 του ν.4646/2019  | Μέγεθος: 23/04/2020 ΑΑΔΕ Ε. 2055/23-4-20: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.04.2020 ΠΝΠ - Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις  | Μέγεθος: 23/04/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2056/23-4-20 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α') «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.  | Μέγεθος: 23/04/2020 ΚΥΑ οικ.16073/287 (ΦΕΚ 1547 Β/22-4-20): Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.  | Μέγεθος: 23/04/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2053/15-4-20: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19  | Μέγεθος: 22/04/2020 Ε. 2051 /21-04-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65 έως και 72 του ν.4676 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 67/19.3.2020) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις)  | Μέγεθος: 22/04/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2052 (22.04.2020): Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19".  | Μέγεθος: 22/04/2020 A. 1087 /13-04-2020: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.  | Μέγεθος: 21/04/2020 Ε. 2051 /21-04-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65 έως και 72 του ν.4676 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 67/19.3.2020) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις).  | Μέγεθος: 21/04/2020 Α. 1080 /09-04-2020: Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135)  | Μέγεθος: 16/04/2020 ΚΥΑ 39162/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1457 Β/16-4-20): Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  | Μέγεθος: 16/04/2020 YA, 14675/469 - ΦΕΚ 1378 Τεύχος Β΄(14.04.2020): Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)  | Μέγεθος: 16/04/2020 ΕΦΚΑ 74909/16-4-20: Νέα παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 02/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  | Μέγεθος: 15/04/2020 Ε. 2048/15-4-20: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84)  | Μέγεθος: 15/04/2020 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 3063/20 (ΦΕΚ 1382 Β/14-4-20): Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  | Μέγεθος: 15/04/2020 Α. 1086 /13-0-2020: Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  | Μέγεθος: 15/04/2020 Α. 1085 /13-04-2020: Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  | Μέγεθος: 15/04/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 15 - 14/04/2020, Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους  | Μέγεθος: 14/04/2020 ΠΝΠ, 13/13-4-20 (ΦΕΚ 84 Α/13-4-20): Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 13/04/2020 Α. 1082 /10-04-2020 Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet  | Μέγεθος: 10/04/2020 Α. 1070 /31-03-2020: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 09/04/2020 ΥΠΕΚΥΠ 14676/253/7-4-20: Διευκρινίσεις επί τη με αριθμ. 12998/232/20 ΚΥΑ (Β 1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης  | Μέγεθος: 09/04/2020 ΚΥΑ 14199/249 (ΦΕΚ B’ 1217/08.04.2020): Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 08/04/2020 A. 1077 /03-04-2020: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 07/04/2020 Ε. 2043 /06-04-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)  | Μέγεθος: 06/04/2020 A. 1069 /31-03-2020: Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων  | Μέγεθος: 03/04/2020 Α. 1076/20 (ΦΕΚ 1135 Β/2-4-20): Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  | Μέγεθος: 03/04/2020 Κ.Υ.Α. 2242.10/21372/2020/20 (ΦΕΚ-1128 Β/2-4-20): Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 02/04/2020 1040 /28-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1119/02.04.2020): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας»  | Μέγεθος: 02/04/2020 E. 2042 /27-03-2020: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 32/14.2.2020).  | Μέγεθος: 01/04/2020 ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, Εγκ. 13 / 68419/1-4-20: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών  | Μέγεθος: 01/04/2020 A. 1068 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1113 - 31.03.2020): Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75 Α΄.  | Μέγεθος: 01/04/2020 Α. 1066 /30-03-2020: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  | Μέγεθος: 31/03/2020 ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, Εγκ. 12/31-3-20: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοιού και στους εργαζόμενους αυτών  | Μέγεθος: 31/03/2020 ΠΝΠ 30-3-20 (ΦΕΚ-75 Α/30-3-20): Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.  | Μέγεθος: 30/03/2020 ΚΥΑ 12998/232/20 (ΦΕΚ-1078 Β/28-3-20): Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 30/03/2020 Α. 1041 /28-02-2020: Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933/ 29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.  | Μέγεθος: 30/03/2020 Α. 1064 /27-03-2020: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.  | Μέγεθος: 27/03/2020 KYA, Δ11/οικ. 13242/461 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1039/26.03.2020): Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης”  | Μέγεθος: 27/03/2020 ΚΥΑ, Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1044/26.03.2020) Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  | Μέγεθος: 27/03/2020 Α. 1063 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1044/26.03.2020): Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  | Μέγεθος: 27/03/2020 Α. 1062 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1044/26.03.2020): Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  | Μέγεθος: 27/03/2020 Α. 1061 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1044/26.03.2020): Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  | Μέγεθος: 26/03/2020 Ε. 2040 /18-03-2020: Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε  | Μέγεθος: 24/03/2020 Ε. 2034 / 19-03-2020: Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet.  | Μέγεθος: 24/03/2020 Α. 1049 /16-03-2020: Παράταση ισχύος της αναστολής εφαρμογής της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949 Β΄) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων  | Μέγεθος: 24/03/2020 Ε. 2037 /23-03-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020)  | Μέγεθος: 24/03/2020 Ε. 2038 /23-03-2020: Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ μέρους «Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.»  | Μέγεθος: 24/03/2020 ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ 2020: Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402  | Μέγεθος: 24/03/2020 ΥΠΕΚΥΠ 13031/Δ1/4551/20 (ΦΕΚ-994 Β/23-3-20): Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  | Μέγεθος: 24/03/2020 ΥΠΕΚΥΠ 12997/231/20 (ΦΕΚ-993 Β/23-3-20) : Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19  | Μέγεθος: 23/03/2020 Α. 1050 /19-03-2020: Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρ θρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248).  | Μέγεθος: 23/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄/20.03.2020): Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  | Μέγεθος: 23/03/2020 Α. 1054 /20-03-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  | Μέγεθος: 23/03/2020 Α. 1053 /20-03-2020: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  | Μέγεθος: 23/03/2020 Α. 1051 /20-03-2020: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 20/03/2020 ΑΑΔΕ, Ε. 2036/20-3-20 : Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας  | Μέγεθος: 18/03/2020 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ. 19024 /20 (ΦΕΚ-915 Β/17-3-20) : Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  | Μέγεθος: 18/03/2020 ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1038341 ΕΞ 2020 (17-03-2020): Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»  | Μέγεθος: 17/03/2020 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.12565/311/16-3-20: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4670/20 (Α 43)  | Μέγεθος: 12/03/2020 Ε. 2029 /11-03-2020: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) και των οριζόμενων στην περίπτωση Δ΄ του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α΄ 317)  | Μέγεθος: 12/03/2020 Ε. 2028 /06-03-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4663 (ΦΕΚ 30 Α’/12-2- 2020)  | Μέγεθος: 12/03/2020 ΠΝΠ / ΦΕΚ Α΄ 55 /11-3-2020: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  | Μέγεθος: 09/03/2020 Ε. 2027 /04-03-2020: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 105 και 108 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 121 του ν.2960/01  | Μέγεθος: 06/03/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 8/6-3-20: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/20 σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1/1/2020 και εφεξής  | Μέγεθος: 04/03/2020 ΕΦΚΑ εγκύκλιος 4 / 28-2-20: Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας και του Διοικητικού Κανονισμού της  | Μέγεθος: 03/03/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ.3/3-3-20: Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών  | Μέγεθος: 03/03/2020 Ν. 4670/20 (ΦΕΚ-43 Α/28-2-20): Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 03/03/2020 ΕΦΚΑ 5/3-3-20 : Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας του έτους 2020 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών  | Μέγεθος: 28/02/2020 Ε. 2026 /27-02-2020: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄).  | Μέγεθος: 28/02/2020 Ε. 2025 /27-02-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.  | Μέγεθος: 27/02/2020 Α. 1036 /20: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/13, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα  | Μέγεθος: 27/02/2020 Φ. 40021 / 8133/372 (24.02.2020): Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους  | Μέγεθος: 27/02/2020 Ε. 2024 /21-02-2020: Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 – Λειτουργικό Στάδιο 4 (Phase 3 –FS4) του συστήματος EMCS στις 13 Φεβρουαρίου 2020  | Μέγεθος: 21/02/2020 Α. 1035 /18-02-2020: Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων  | Μέγεθος: 21/02/2020 ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1024539 ΕΞ 2020 /20-02-2020: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγησης Επιδόματος Γέννησης  | Μέγεθος: 19/02/2020 ΚΥΑ/ Δ11 οικ. 8523/236: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης  | Μέγεθος: 19/02/2020 ΥΠΑΝΕΠ 11026/20 (ΦΕΚ-491 Β/19-2-20) : Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ  | Μέγεθος: 17/02/2020 Ν.4664/20: Κύρωση της από 24-12-2019 ΠΝΠ "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων" (Α 212) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 14/02/2020 Ε. 2023 /13-01-2020: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας.  | Μέγεθος: 14/02/2020 Α. 1019 /2020: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  | Μέγεθος: 14/02/2020 Α. 1017 /27-01-2020: Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων  | Μέγεθος: 14/02/2020 Ε. 2020 /11-02-2020: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α. 1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β΄ ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών».  | Μέγεθος: 14/02/2020 ΕΦΚΑ, Σ78/7/30969-11/02/2020: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν.4387/2016 στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή  | Μέγεθος: 13/02/2020 Ε. 2022 /12-02-2020: Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.  | Μέγεθος: 12/02/2020 A. 1015 /22-01-2020: Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β’1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα  | Μέγεθος: 12/02/2020 Ε. 2019 /20: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019  | Μέγεθος: 12/02/2020 Α. 1025 /04-02-2020: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019  | Μέγεθος: 10/02/2020 Α. 1020 /31-01-2020: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3  | Μέγεθος: 10/02/2020 Α. 1018 /27-01-2020: Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής  | Μέγεθος: 06/02/2020 Α. 1024 /31-01-2020: Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.  | Μέγεθος: 06/02/2020 Ε. 2018 /03-02-2020: Kοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 05/02/2020 ΕΦΚΑ, Εγκ. 2 / 4-2-20: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 04/02/2020 Α. 1010 /20-01-2020: Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019.  | Μέγεθος: 04/02/2020 Ε. 2017 /30-01-2020: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων  | Μέγεθος: 04/02/2020 Ε. 2016 /31-01-2020: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170)  | Μέγεθος: 04/02/2020 Ε. 2015 /31-01-2020: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 04/02/2020 E. 2014 /31-01-2020: Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πολυβινυλικών αλκοολών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας  | Μέγεθος: 04/02/2020 Ε. 2013 /31-01-2020: Έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου  | Μέγεθος: 03/02/2020 Ε. 2012 /30-01-2020: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4646/2019  | Μέγεθος: 31/01/2020 Α. 1010/20: Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/19 καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης...  | Μέγεθος: 31/01/2020 Ε. 2011 /20: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από ΦΗΜ από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 30/01/2020 ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ: Εγκ. 1 - 23/01/2020: Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ  | Μέγεθος: 29/01/2020 ΑΑΔΕ Ε. 2009/21-12-19 : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4637/19 : Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ-180 Α/ 18-11-19)  | Μέγεθος: 28/01/2020 Ε. 2008 /23-01-2020: Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1006/15.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2020, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.  | Μέγεθος: 28/01/2020 Ε. 2007 /23-01-2020: Συμπλήρωση της Ε. 2005/2020 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook  | Μέγεθος: 28/01/2020 Ε. 2006 /24-01-2020: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα  | Μέγεθος: 28/01/2020 Α. 1001 /24-12-2019: Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.  | Μέγεθος: 28/01/2020 Α. 1008 /20-01-2020: Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 27/01/2020 A. 1013 /23-01-2020: Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ  | Μέγεθος: 27/01/2020 Α. 1012 /23-01-2020: Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 27/01/2020 Α. 1011 /16-01-2020: Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων  | Μέγεθος: 23/01/2020 Ν. 4652/20: Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 20/01/2020 Α. 1003/20 (ΦΕΚ-28 Β/16-1-20) : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/13, όπως ισχύουν μετά την αντικαταστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/19, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών  | Μέγεθος: 17/01/2020 Ε. 2005 / 15.01.2020: Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook  | Μέγεθος: 15/01/2020 Ε. 2004 /20: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σιγκαπούρης  | Μέγεθος: 13/01/2020 Υπουργείο Εργασίας Φ.Δ.15/Γ/55140/1501 (10 Ιανουαρίου 2019): Ανάκληση του υπ᾽αριθ.Δ.15/Γ΄/οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α’85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α’316) -Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ»  | Μέγεθος: 13/01/2020 ΑΑΔΕ ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020 (7.01.2020): Είσοδος Εμπορευμάτων στο Τελωνειακό Έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων  | Μέγεθος: 09/01/2020 ΑΑΔΕ / ΔΔΘΕΚΑ Α 1001286 ΕΞ 2020 (08.01.2020) - Αντικαταστάσεις κωδικών  | Μέγεθος: 09/01/2020 ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020 (7.1.2020): Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος ΦΠΑ για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα.  | Μέγεθος: 08/01/2020 Ε. 2003/24-12-19: Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet  | Μέγεθος: 03/01/2020 Ε. 2002 / 31-12-2019: Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 27/12/2019 Ε. 2205/24-12-19 : Κοινοποίηση της με αρ. Α1437/19 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) - Τήρηση αρχείου"  | Μέγεθος: 27/12/2019 Ε. 2204 /24-12-2019: Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου  | Μέγεθος: 27/12/2019 Α. 1468 /17-12-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β’ 4/3.1.2014) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών (άρθρ.19 Ν.4172/2013)  | Μέγεθος: 24/12/2019 Α. 1470 /18-12-2019: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.  | Μέγεθος: 24/12/2019 Ε. 2201 / 18-12-2019: Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα  | Μέγεθος: 23/12/2019 Ε. 2200 / 20-12-2019: Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ).  | Μέγεθος: 20/12/2019 ΕΦΚΑ 53/20-12-19: Ορισμός αρμόδιων υπηρεσιών ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων - Διαδικασία έκδοσης του φορητού εγγράφου Α1 για υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο των ευρωπαικών κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09  | Μέγεθος: 18/12/2019 Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019 /13-12-2019: Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες  | Μέγεθος: 17/12/2019 ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/777/1510530/17-12-19 : Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, ΔΧ /2020, ΔΠ/2020  | Μέγεθος: 17/12/2019 ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣ/Μ/778/1510546/17-12-19 : Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019  | Μέγεθος: 17/12/2019 Ν. 4646/19: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.  | Μέγεθος: 17/12/2019 Α. 1458 /19: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001  | Μέγεθος: 16/12/2019 Ε. 2199 /19: Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ Ολλανδικών ατομικών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 14/12/2019 Α. 1459 /05-12-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Εσόδων, που αφορά στη: α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης  | Μέγεθος: 14/12/2019 Α. 1446 /19: Τροποποίηση της Α.1203 της AAΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες  | Μέγεθος: 12/12/2019 Ε. 2198 /19: Φορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/13, σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου  | Μέγεθος: 10/12/2019 Α. 1439 /28-11-2019: Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 10/12/2019 A. 1447 /02-12-2019: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook Group PLC  | Μέγεθος: 06/12/2019 Ε. 2197 /19: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  | Μέγεθος: 05/12/2019 Ε. 2196 /19: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας  | Μέγεθος: 05/12/2019 Ε. 2195 /19: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2019-2020  | Μέγεθος: 04/12/2019 Α. 1437 /19: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου  | Μέγεθος: 03/12/2019 Ε. 2192 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 02/12/2019 Ε. 2194 /28-11-2019 : Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/10  | Μέγεθος: 29/11/2019 Υπουργείο Εργασίας, ΥΑ, 54286/Δ1.17642 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4293/27.11.2019): Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 29/11/2019 Ε. 2193 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»  | Μέγεθος: 22/11/2019 Ε. 2191 / 21-11-2019: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.  | Μέγεθος: 20/11/2019 Α. 1404 /19: Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 19/11/2019 Α. 1421 /19: Καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού  | Μέγεθος: 19/11/2019 A. 1419 /19: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ νομικών προσώπων και οντοτήτων  | Μέγεθος: 16/11/2019 ΚΥΑ, Αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 (ΦΕΚ 4177 Β΄, 15.11.19): Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  | Μέγεθος: 14/11/2019 Κ.Υ.Α. 46440/19 (ΦΕΚ 4155 Β/12-11-19) : Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/14, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 13/11/2019 Ε. 2188 /04-11-2019: Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016  | Μέγεθος: 13/11/2019 Ε. 2187 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 κα17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»  | Μέγεθος: 12/11/2019 Ε. 2190 /06-11-2019: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών  | Μέγεθος: 11/11/2019 Α. 1413 /19: Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και  ΦΠΑ από το γραφείο σε περιπτώσεις που δια- πιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού)  | Μέγεθος: 07/11/2019 Ε. 2189 /06-11-2019: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 31/10/2019 Ν. 4635/19: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 30/10/2019 Ε. 2186: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα  | Μέγεθος: 23/10/2019 Ε. 2185 /19: Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών  | Μέγεθος: 18/10/2019 E. 2184 /19: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς  | Μέγεθος: 18/10/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 48 (17/10/2019): Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  | Μέγεθος: 17/10/2019 Α. 1367 /19:  Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1144/17  Υ.Α. σχετ. με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή...  | Μέγεθος: 16/10/2019 Α. 1377 /19: Τροποποίηση της Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β’/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»  | Μέγεθος: 11/10/2019 Ε. 2183 /19: Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”)  | Μέγεθος: 11/10/2019 Ε. 2182 /10-10-2019: Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία  | Μέγεθος: 11/10/2019 Ε. 2181 /10-10-2019: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972  | Μέγεθος: 11/10/2019 Α. 1353 /19: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/13  | Μέγεθος: 11/10/2019 Α. 1352 /19: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/13  | Μέγεθος: 10/10/2019 E. 2180 /04-10-2019 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 10/10/2019 Ε. 2179 /19: Κοινοποίηση της από 25/9/19 ΠΝΠ «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή  | Μέγεθος: 09/10/2019 Ε. 2178 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας  | Μέγεθος: 09/10/2019 Ε. 2177 /03-10-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019)  | Μέγεθος: 08/10/2019 Ε. 2176 /19: Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη -  Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»  | Μέγεθος: 07/10/2019 Ε. 2175 /30-09-2019: Κοινοποίηση της Α.1332/21-8-2019 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  “Τροποποίηση της αριθμ. Α.1218/3-6-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”  | Μέγεθος: 04/10/2019 Ε. 2174 /24-09-2019: Εφαρμογή της Α.1333/30.08.2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 03/10/2019 Ε. 2173 /19: Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)  | Μέγεθος: 02/10/2019 Α. 1348 /19: Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019  | Μέγεθος: 01/10/2019 Α. 1365 /19: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/19, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 26/09/2019 Ε. 2172 /19: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/13 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής ...  | Μέγεθος: 25/09/2019 Ε. 2171 /19: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Α.1103/19 ‘’Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια  κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει” Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 24/09/2019 Ε. 2170 /19-09-2019: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β΄/09-09-2019)  | Μέγεθος: 19/09/2019 Ε. 2169 /19: Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών  | Μέγεθος: 19/09/2019 Ε. 2168 / 19: Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων  | Μέγεθος: 17/09/2019 Α. 1341 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1184/17  απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/13 και ν. 4490/17»  | Μέγεθος: 12/09/2019 Α. 1332 /21-08-2019: Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»  | Μέγεθος: 12/09/2019 Α. 1333 /19: Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 12/09/2019 Ε. 2163 /19: Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε. Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων  | Μέγεθος: 10/09/2019 Ε. 2166 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4621/19 και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/19. Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση...  | Μέγεθος: 10/09/2019 Α. 1336 /19: Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»  | Μέγεθος: 06/09/2019 Ε. 2162 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019  | Μέγεθος: 05/09/2019 Ε. 2160 /02-09-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»  | Μέγεθος: 04/09/2019 Ε. 2161 (02.09.2019): Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 04/09/2019 ΥΠΕΚΑ, Φ80000/οικ.28662/901 (02.09.2019): Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019  | Μέγεθος: 04/09/2019 Α. 1330 /19: Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)  | Μέγεθος: 03/09/2019 ΥΠΟΑΝ, εγκ. 87524 - 03/09/2019 : Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης  | Μέγεθος: 02/09/2019 Α. 1329 /19: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')»  | Μέγεθος: 02/09/2019 Α. 1326 /08-08-2019: Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)  | Μέγεθος: 28/08/2019 Α. 1289 /22-07-2019: Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 23/08/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/οικ.36531/129 (20.08.2019): Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του  | Μέγεθος: 23/08/2019 Α. 1276 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1133/17  σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των...  | Μέγεθος: 22/08/2019 Ε. 2159 /19: Κοινοποίηση της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 - Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα  | Μέγεθος: 22/08/2019 Α. 1319 /13-08-2019: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στις 10.07.2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  | Μέγεθος: 19/08/2019 Ε. 2153 /07-08-2019: Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της  | Μέγεθος: 19/08/2019 Ε. 2158 /09-08-2019: Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης  | Μέγεθος: 14/08/2019 Ε. 2157 /19: Κατάργηση της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς το μέρος που αφορά τα δελτία και τις άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, εκδόσεως της Υπηρεσία Ασύλου  | Μέγεθος: 14/08/2019 Ε. 2152 /02-08-2019: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας  | Μέγεθος: 13/08/2019 Ε. 2151 /02-08-2019: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος  | Μέγεθος: 13/08/2019 E. 2156 /08-08-2019: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  | Μέγεθος: 08/08/2019 E.2154 /07-08-2019: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων  | Μέγεθος: 06/08/2019 Ε. 2149 /26-07-2019: Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του Ν.Σ.Κ.  | Μέγεθος: 05/08/2019 Ε. 2150 /02-08-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  | Μέγεθος: 02/08/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ80000/οικ.63843/1448 (02.08.2019): Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 22 ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  | Μέγεθος: 01/08/2019 Α. 1288/19: Τροποποίηση Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»  | Μέγεθος: 01/08/2019 Ν. 4621/19: Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 31/07/2019 A. 1293 /19: Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2144 /22-07-2019: Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2146 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/15 αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης  | Μέγεθος: 29/07/2019 Ε. 2147 /19: Πίστωση, σύμφωνα με το άρθρο 23Β παρ.1 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχυουσών ΣΑΔΦ-συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/18  | Μέγεθος: 24/07/2019 Ε.2145 /23-07-2019: Φορολογική μεταχείριση των εταιρειών «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» («πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ») και της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε» («πρώην ΤΑΝΕΟ Α.Ε»), μετά την ψήφιση του ν.4608/2019 (Α΄ 66)  | Μέγεθος: 24/07/2019 Ε. 2142:  Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1232/25.06.2019 Απόφασης Υφυπ. Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά”  | Μέγεθος: 24/07/2019 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΕΚΑ Α 1105178 ΕΞ 2019:  Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  | Μέγεθος: 23/07/2019 Α. 1278:  Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)  | Μέγεθος: 19/07/2019 Α. 1277 /19: Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/13 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/13  | Μέγεθος: 19/07/2019 ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18  | Μέγεθος: 19/07/2019 E. 2143 /19: Kοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας και της ενημέρωσης για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας  | Μέγεθος: 18/07/2019 Ε. 2140 /16-07-2019: Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών  | Μέγεθος: 18/07/2019 Ε. 2139 /19: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1237/27-6-2019 (ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019, ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων»  | Μέγεθος: 17/07/2019 Ε. 2141 /16-07-2019: Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 17/07/2019 Ε. 2137 /12-07-2019: Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  | Μέγεθος: 16/07/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 41/19: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  | Μέγεθος: 16/07/2019 Α. 1238 /19: Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/17  περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»  | Μέγεθος: 15/07/2019 Α. 1237 /19: Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων  | Μέγεθος: 15/07/2019 Α. 1235 /19: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων  | Μέγεθος: 14/07/2019 A. 1272 /19: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/15 απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 14/07/2019 Ε. 2135 /19: Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/15  | Μέγεθος: 13/07/2019 Ε. 2128 /19: Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942  | Μέγεθος: 13/07/2019 Ε. 2131 /19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/18, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/11 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος  | Μέγεθος: 12/07/2019 Ε. 2136 /19: Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 12/07/2019 E. 2134 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης  | Μέγεθος: 12/07/2019 Ε. 2130 /19: Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 11/07/2019 Ε. 2132 /08-07-2019: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β’19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β’1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 11/07/2019 Ε. 2133 (08.07.2019): Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 10/07/2019 Ε. 2129/19: Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας  | Μέγεθος: 09/07/2019 Α. 1234 /19: Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019  | Μέγεθος: 09/07/2019 Ε. 2124 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/19 - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)  | Μέγεθος: 08/07/2019 Ε. 2123 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/94, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β’ Τμήματος του ΣτE  | Μέγεθος: 04/07/2019 Α. 1236 /19: Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση  | Μέγεθος: 04/07/2019 Ε. 2126 /19: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1071/19 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019)  | Μέγεθος: 04/07/2019 Ε. 2125/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/19) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο  | Μέγεθος: 03/07/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ: Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 02/07/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 36/19: Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19  | Μέγεθος: 01/07/2019 Α. 1232/19: Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»  | Μέγεθος: 01/07/2019 Ε. 2119 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/19  «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 28/06/2019 Ε. 2117 /19: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 ΚΥΑ, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 28/06/2019 ΠΝΠ (ΦΕΚ 106 Α/27-6-19): Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων  | Μέγεθος: 28/06/2019 Ε. 2116 /25-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017  | Μέγεθος: 27/06/2019 Ε. 2115 /24-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65Α’) καθώς και των αριθμ. A.1218/3-6-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και A.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α.  | Μέγεθος: 27/06/2019 E. 2114 /26-06-2019: Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/998 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα  | Μέγεθος: 26/06/2019 Α. 1229 /20-06-2019: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο  | Μέγεθος: 26/06/2019 Ε. 2113 /19: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/19  | Μέγεθος: 25/06/2019 A. 1045 /04-02-2019: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/ 2016 (Α' 94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α΄139). - (Ορθή Επανάληψη)  | Μέγεθος: 24/06/2019 E. 2112 /19: «Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης καθώς και την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»  | Μέγεθος: 21/06/2019 E. 2111 /13-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 – 10 και 49 του ν.4607/2019 (Α΄ 65) περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής  | Μέγεθος: 20/06/2019 A. 1220 /19: Tροποποίηση της Α.1007 /19 Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/13, καθώς ...  | Μέγεθος: 19/06/2019 Ε. 2110 /19: Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου  | Μέγεθος: 19/06/2019 Ε. 2107 /12-06-2019: Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’) σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων  | Μέγεθος: 19/06/2019 Α. 1223 /12-06-2019: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών  | Μέγεθος: 18/06/2019 E. 2109 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/19 και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή  εφαρμογή αυτών  | Μέγεθος: 18/06/2019 Ε. 2108 /19: Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι  | Μέγεθος: 13/06/2019 A. 1167 /22-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2103 /19: Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2104 /19: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/13, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/18, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2106 /10-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής- Νευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78)  | Μέγεθος: 12/06/2019 Ε. 2105 /10-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73)  | Μέγεθος: 12/06/2019 Α. 1218 /19: Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση  | Μέγεθος: 12/06/2019 Α. 1217 /19: Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2102 /03-06-2019: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού»  | Μέγεθος: 11/06/2019 E. 2101 /03-06-2019: Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης, Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2099 /19: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου  | Μέγεθος: 11/06/2019 E. 2100 /04-06-2019: Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε  | Μέγεθος: 11/06/2019 Ε. 2098 /19: Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής ΦΠΑ παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106  | Μέγεθος: 10/06/2019 Ε. 2097 /19: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/13 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες  | Μέγεθος: 08/06/2019 Ε. 2096 /19: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4612/19 και του ν. 4613/19 για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 08/06/2019 Ε. 2095 /03-06-2019: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας  | Μέγεθος: 07/06/2019 Ε. 2094 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/19 για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/18 και του ν.4256/14  | Μέγεθος: 07/06/2019 Α. 1210 /28-05-2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει  | Μέγεθος: 06/06/2019 E. 2091 /30-05-2019: Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 05/06/2019 Ε. 2092 /19: Παροχή οδηγιών σχετ. με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%  | Μέγεθος: 05/06/2019 Ε. 2093 /03-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77)  | Μέγεθος: 04/06/2019 Α. 1211 / 28-05-2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 04/06/2019 Α. 1179 /25-04-2019: α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018  | Μέγεθος: 04/06/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 27: 𝙖) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και 𝙗) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου  | Μέγεθος: 03/06/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 28: Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18  | Μέγεθος: 03/06/2019 A. 1208 /19: Τροποποίηση Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετ. με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/16 και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες...  | Μέγεθος: 31/05/2019 Α. 1152 /12-04-2019: Τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β’) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05  | Μέγεθος: 30/05/2019 Α. 1203 /19: Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες  | Μέγεθος: 30/05/2019 Ε. 2089 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄)  | Μέγεθος: 30/05/2019 E. 2090 /27-05-2019: Λειτουργία αποσταγματοποιείων -Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων.  | Μέγεθος: 30/05/2019 Α. 1197 /16-05-2019: Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1194 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1193 /19: Τροποποίηση απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ περί Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/02 για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και …  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2088 /19: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/15 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/13  | Μέγεθος: 29/05/2019 Α. 1195 /19: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2088 /23-05-2019: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 28/05/2019 E. 2087 /23-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)  | Μέγεθος: 28/05/2019 Ε. 2085 /17-05-2019: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών  | Μέγεθος: 28/05/2019 Α.1204/19: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β' 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β' 1986)  | Μέγεθος: 27/05/2019 E. 2086 /19: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό πρoσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975  | Μέγεθος: 27/05/2019 Ε. 2084 /19: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2019  | Μέγεθος: 27/05/2019 Α. 1202 /20-05-2019: Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού.  | Μέγεθος: 27/05/2019 Α. 1201 /21-05-2019: Τροποποίηση της Α. 1041/2019 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 22/05/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 24: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του ν. 4611/19  | Μέγεθος: 21/05/2019 Α. 1196 /19: Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/19  | Μέγεθος: 20/05/2019 E. 2083 /17-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες  | Μέγεθος: 20/05/2019 E. 2082 /16-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας  | Μέγεθος: 20/05/2019 Α. 1189/19: Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  | Μέγεθος: 17/05/2019 Ε. 2081 /15-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66)  | Μέγεθος: 17/05/2019 E. 2080/16-05-2019: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης  | Μέγεθος: 17/05/2019 Ν. 4611/19: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 16/05/2019 E. 2078: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του ν. 4607/2019 (65 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 16/05/2019 Ε. 2075/14-5-19 : Κοινοποίηση της αριθμ. 40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ Σ.Δ. σχετικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν, 4307/14 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2073/19 : Κοινοποίηση της αριθμ. Α1137/19 απόφασης "Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προιόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας"  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2076 /14-05-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.  | Μέγεθος: 15/05/2019 Ε. 2074 /13-05-2019: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735Β΄ & ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΥΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»  | Μέγεθος: 14/05/2019 Ε.2072: Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων Μητρώου.  | Μέγεθος: 14/05/2019 Α.1187 : Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018  | Μέγεθος: 13/05/2019 E. 2071 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 – 14, 52 – 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/19  | Μέγεθος: 13/05/2019 A. 1164 /23-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 13/05/2019 Ε. 2070 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019)  | Μέγεθος: 13/05/2019 Α. 1180 /19: Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων  | Μέγεθος: 10/05/2019 Α. 1185/19: Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 09/05/2019 Ε. 2069 /08-05-2019: Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)  | Μέγεθος: 06/05/2019 Α. 1160 /19-04-2019: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190)  | Μέγεθος: 03/05/2019 Ε. 2068 /03-05-2019: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου  | Μέγεθος: 02/05/2019 Ν.4608/19: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 25/04/2019 𝐄. 𝟐𝟎𝟔𝟓: Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών – Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019  | Μέγεθος: 25/04/2019 Ν. 4607/19: Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα ΦΠΑ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/01 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 24/04/2019 Ε. 2064 /22-04-2019: Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αρ. Α.1098/13.03.2019 (ΦΕΚ Β’ 1193 – Α.Δ.Α.: Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ)  | Μέγεθος: 24/04/2019 Α. 1122 /29-03-2019: Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/ 2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β' 2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία  | Μέγεθος: 23/04/2019 E. 2063 /22-04-2019: Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972  | Μέγεθος: 22/04/2019 Ε. 2061: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45)  | Μέγεθος: 19/04/2019 Α. 1137 /09-04-2019: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας  | Μέγεθος: 18/04/2019 Α. 1117 /28-03-2019: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 18/04/2019 Α. 1116 /27-03-2019: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 16/04/2019 Α. 1123 /19: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/11 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000  | Μέγεθος: 15/04/2019 E. 2059 /10-04-2019: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης  | Μέγεθος: 10/04/2019 E. 2058 / 09-04-2019: Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών  | Μέγεθος: 10/04/2019 Ε. 2056: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  | Μέγεθος: 09/04/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ.18/8-4-19: Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών  | Μέγεθος: 08/04/2019 Ε. 2054 /04-04-2019: Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία  | Μέγεθος: 06/04/2019 Α. 1107 /20-03-2019: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018  | Μέγεθος: 04/04/2019 A. 1109 /15-03-2019: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων  | Μέγεθος: 01/04/2019 ΑΑΔΕ, Α. 1104/19 (ΦΕΚ 1059 Β/29-3-19): Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών" και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του  | Μέγεθος: 29/03/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 15: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/18 περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51  | Μέγεθος: 29/03/2019 ΑΑΔΕ, Ε. 2050/28-3-19 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/19 (45 Α) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 28/03/2019 ΕΦΚΑ 14/27-3-19 : Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2046 /21-03-2019: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2047 /21-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48)  | Μέγεθος: 26/03/2019 Ε. 2048 /21-03-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)  | Μέγεθος: 25/03/2019 Ε. 2049 /18-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 21/03/2019 Α. 1100 /18-03-2019: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/03/2019 Α. 1101 /19: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/03/2019 A. 1099 /18-03-2019: Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  | Μέγεθος: 20/03/2019 Ε. 2045 /19-03-2019: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 18/03/2019 Ε. 2043 /13-03-2019: Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας  | Μέγεθος: 18/03/2019 Ε. 2042 /13-03-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)  | Μέγεθος: 15/03/2019 Ν. 4603/19: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις. [περιέχει διάταξη για τη μείωση της φορολογίας μερισμάτων (Άρθρο 65)]  | Μέγεθος: 14/03/2019 Ε. 2041 /07-03-2019: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01  | Μέγεθος: 14/03/2019 E. 2040 /07-03-2019: Παροχή οδηγιών σχετικά με την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς  | Μέγεθος: 07/03/2019 Ε. 2038/ 06-03-2019: Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3943/2011  | Μέγεθος: 06/03/2019 ΑΑΔΕ Ε. 2036/28-2-19: Κοινοποίηση διατάξεων νόμων για την τροποποίηση του ν. 2969/01  | Μέγεθος: 05/03/2019 Ε. 2037/1-3-19 : Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 05/03/2019 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 10 (5-3-19): Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Νέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου  | Μέγεθος: 27/02/2019 E. 2035 /19: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/19  | Μέγεθος: 20/02/2019 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/13220/19-2-19: Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) - Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου  | Μέγεθος: 20/02/2019 ΕΦΚΑ, Εγκ. 7/19-2-19: Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών  | Μέγεθος: 19/02/2019 E. 2033 /13-02-2019: Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος  | Μέγεθος: 18/02/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, οικ. 7613/395 (18 Φεβρουαρίου 2019): Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας  | Μέγεθος: 18/02/2019 E. 2032 /19: Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013  | Μέγεθος: 15/02/2019 ΑΑΔΕ, Α. 1051/14-2-19: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ν. 4591/19 (ΦΕΚ-19 Α/12-2-19): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία : α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ε. 2029 /12-02-2019: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄)  | Μέγεθος: 13/02/2019 Ε. 2028/19: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/13 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος  | Μέγεθος: 11/02/2019 A. 1041 /29-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 11/02/2019 E.2026/08-02-2019: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018  | Μέγεθος: 06/02/2019 ΥΠΕΚΑΚΑ, Δ15/Γ/ΟΙΚ.4624/106: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/17 και της υπ'αριθμ. Δ15/Γ/67695/1825/28/18 υ.α. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)  | Μέγεθος: 06/02/2019 ΕΦΚΑ, εγκ. 5 - 06/02/2019: Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 06/02/2019 E. 2023/ 04-02-2019: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018  | Μέγεθος: 05/02/2019 Α. 1045 /04-02-2019: Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 (Α’94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α’139)  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2021 /19: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4389/2016  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2020/19:Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας –Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και Βουλγαρίας …  | Μέγεθος: 04/02/2019 Ε. 2019/29-1-19: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ' αυτή Πρωτοκόλλου ...  | Μέγεθος: 04/02/2019 A. 1037 /25-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 01/02/2019 A. 1034 /25-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της «Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» – Έντυπο Ε3  | Μέγεθος: 31/01/2019 Α. 1033 /23-01-2019: Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»  | Μέγεθος: 30/01/2019 ΑΑΔΕ, Ε. 2015/17-1-19: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 218/18 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτής επί όρου δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας του άρθρου 44 του ν. 1892/90  | Μέγεθος: 29/01/2019 Ε. 2016 /17-01-2019: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.  | Μέγεθος: 28/01/2019 Ε. 2018 / 28.01.2019: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο –φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής  | Μέγεθος: 28/01/2019 Ε. 2017 /25-01-2019: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ.  | Μέγεθος: 24/01/2019 Π.Δ. 8/19 (ΦΕΚ-8 Α/23-1-19) : Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)  | Μέγεθος: 23/01/2019 Α. 1017 /15-01-2019: Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων  | Μέγεθος: 23/01/2019 E. 2014 /22-01-2019: Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας  | Μέγεθος: 23/01/2019 Ε. 2013 /18-01-2019: Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα  | Μέγεθος: 23/01/2019 Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019 (18.01.2019): Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους  | Μέγεθος: 22/01/2019 Κ.Υ.Α. 4796/18 (ΦΕΚ-6124 Β/31-12-18): Πλήρης εφαρμογής του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (ΜΙ) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)  | Μέγεθος: 19/01/2019 Α.1012 /14-01-2019: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019  | Μέγεθος: 18/01/2019 Ε. 2012 /17-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 17/01/2019 ΠΟΛ. 1244/19: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 16/01/2019 141871 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30, 15.01.2019): Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής, της Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα»  | Μέγεθος: 15/01/2019 Ε. 2011 /15-01-2019: Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και του κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 15/01/2019 Α. 1009 /10-01-2019: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.  | Μέγεθος: 15/01/2019 Ε. 2010 /11-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  | Μέγεθος: 15/01/2019 E. 2009 /11-01-2019: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018  | Μέγεθος: 14/01/2019 A.A.Δ.Ε., Ε. 2008/11-01-2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας  | Μέγεθος: 13/01/2019 Α.Α.Δ.Ε., Ε. 2007 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 13/01/2019 ΔΔΘΕΚΑ Α 1004304 ΕΞ 2019: Άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα - αποστολές που αποτελούνται από εμπορεύματα διαφορετικών διακρίσεων του Δασμολογίου  | Μέγεθος: 13/01/2019 Ε. 2006 /10-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)  | Μέγεθος: 11/01/2019 Ε. 2004 /09-01-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.  | Μέγεθος: 11/01/2019 E. 2002 /09-01-2019: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών  | Μέγεθος: 11/01/2019 Ν. 4587/18 (ΦΕΚ 218 Α΄, 24.12.218): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 09/01/2019 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/18 (ΦΕΚ-5917 Β/31-12-18) : Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) την 24-11-2018 στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  | Μέγεθος: 09/01/2019 Ε. 2001 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.  | Μέγεθος: 07/01/2019 ΠΟΛ. 1240 /18: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/18 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ  | Μέγεθος: 07/01/2019 Α. 1014 /28-12-2018: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)...(...)»  | Μέγεθος: 07/01/2019 ΠΟΛ. 1230 /14-12-2018: Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 – ΦΠΑ  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.51 (12-12-2018): Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016  | Μέγεθος: 30/12/2018 Ν. 4582/18 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018) : Θεματικός τουρισμός- Ειδικές μορφές τουρισμού- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης- Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΠΟΛ. 1242 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208)  | Μέγεθος: 30/12/2018 ΠΟΛ. 1241 /28-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)  | Μέγεθος: 28/12/2018 ΠΟΛ. 1238/21-12-2018: Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1217/18: Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1235 /20-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199)  | Μέγεθος: 27/12/2018 ΠΟΛ. 1234 /14-12-2018: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας  | Μέγεθος: 23/12/2018 ΠΟΛ. 1232 /20-12-2018: Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)  | Μέγεθος: 20/12/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1227/14-12-18: Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης  | Μέγεθος: 19/12/2018 ΠΟΛ.1228/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4579/18. Περί σταδιακής μείωσης φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες  | Μέγεθος: 19/12/2018 Ν. 4583/18: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.  | Μέγεθος: 19/12/2018 ΠΟΛ. 1226 /14-12-2018: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 12/12/2018 ΠΟΛ. 1224/18: Κοινοποίηση πρακτικού 2004/18 του ΝΣΚ, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΔ για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής  | Μέγεθος: 11/12/2018 ΠΟΛ. 1218 /03-12-2018: Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.  | Μέγεθος: 11/12/2018 ΠΟΛ. 1223 /10-12-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  | Μέγεθος: 09/12/2018 ΠΟΛ. 1222 /5-12-2018: Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων  | Μέγεθος: 05/12/2018 ΠΟΛ. 1219/18: Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4579/18: Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4578/18: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 04/12/2018 Ν. 4577/18: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 29/11/2018 ΠΟΛ. 1215 /26-11-2018: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)  | Μέγεθος: 27/11/2018 ΠΟΛ. 1214 /23-11-2018: Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. ΠΟΛ.1210/07-11-2018 ‘‘Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους’’ (Β’ 5170)  | Μέγεθος: 23/11/2018 ΠΟΛ.1208 /09-11-2018: Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  | Μέγεθος: 21/11/2018 ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.  | Μέγεθος: 21/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1213/19-11-2018: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)  | Μέγεθος: 19/11/2018 ΠΟΛ. 1210/18: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους  | Μέγεθος: 14/11/2018 ΠΟΛ. 1212/13-11-2018: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019  | Μέγεθος: 13/11/2018 ΠΟΛ. 1211 /08-11-2018: Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018.  | Μέγεθος: 08/11/2018 ΠΟΛ. 1207 /05-11-2018: Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.  | Μέγεθος: 02/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1206/31-10-18: Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των ΟΤΑ  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ,ΠΟΛ.1205/30-10-18: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/13 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1204/30-10-18: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του ν. 4557/18 (Α 139) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας" και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές  | Μέγεθος: 01/11/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/18: Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.  | Μέγεθος: 31/10/2018 Ν. 4571/18: Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 31/10/2018 ΠΟΛ. 1202 /29-10-2018: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018)  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1187/18: Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1196/18: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 26/10/2018 ΠΟΛ. 1197/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.  | Μέγεθος: 25/10/2018 ΠΟΛ. 1194/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/17 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 23/10/2018 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/18 (ΦΕΚ-4685 Β/18-10-18): Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1223/17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ.1116/19-6-18 (Β 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 20/10/2018 ΠΟΛ.1193/18: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  | Μέγεθος: 17/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1192/12-10-18: Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους  | Μέγεθος: 17/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1191 (12-10-18): Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 237/86 όπως ισχύει  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1190/12-10-18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/18 σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/10 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 46/15-10-18: Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς  | Μέγεθος: 16/10/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1184/18 (ΦΕΚ 4512 Β΄, 15-10-18): Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά : α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης  | Μέγεθος: 12/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/11-10-18: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις”  | Μέγεθος: 12/10/2018 Ν. 4569/18: Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 10/10/2018 K.Y.A., ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/18 (ΦΕΚ-4476 Β/9-10-18): Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/18 (Α 105)  | Μέγεθος: 09/10/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 45/9-10-18: Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων  | Μέγεθος: 08/10/2018 ΠΟΛ. 1186 /28-09-2018: Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων  | Μέγεθος: 05/10/2018 AAΔE, ΠΟΛ.1182 (ΦΕΚ Β’ 4422/04.10.2018): Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων  | Μέγεθος: 05/10/2018 ΚΥΑ, ΠΟΛ.1177/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018): Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας  | Μέγεθος: 03/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/2-10-18: Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού  | Μέγεθος: 03/10/2018 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/26-9-18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού  | Μέγεθος: 28/09/2018 ΠΟΛ. 1181 /27-09-2018: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”  | Μέγεθος: 26/09/2018 ΠΟΛ. 1179/18: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος προερχόμενου από την εκμίσθωση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Ν. 3300/2004)  | Μέγεθος: 26/09/2018 ΠΟΛ. 1173 /07-09-2018: Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή  | Μέγεθος: 25/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1178/18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας  | Μέγεθος: 24/09/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΒ1139451 ΕΞ2018 (21.09.2018): Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει  | Μέγεθος: 18/09/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018/17-9-18: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους  | Μέγεθος: 18/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1175/18: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 – 2007  | Μέγεθος: 13/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1174/18: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016  | Μέγεθος: 13/09/2018 ΚΥΑ, ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 (ΦΕΚ 3965 Β΄, 12-9-2018): Τροποποίηση της 45231/17 κ.υ.α. "Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 12/09/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1171/18 (ΦΕΚ 3964 Β΄, 12-9-2018): Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287)  | Μέγεθος: 31/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1168/18 (ΦΕΚ 3717 Β/30-8-2018) : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013  | Μέγεθος: 31/08/2018 ΠΟΛ. 1170/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»  | Μέγεθος: 27/08/2018 ΠΟΛ. 1167/18: Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου  | Μέγεθος: 27/08/2018 ΠΟΛ. 1166/18: Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ  | Μέγεθος: 24/08/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.36/18: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-18) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»  | Μέγεθος: 24/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1169/18: Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.4174/2013  | Μέγεθος: 23/08/2018 ΠΟΛ. 1158/18: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων  | Μέγεθος: 23/08/2018 ΠΟΛ. 1162/18: Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου  | Μέγεθος: 10/08/2018 ΠΟΛ.1163/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/18 "Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών"  | Μέγεθος: 10/08/2018 ΠΟΛ.1157/18 (ΦΕΚ 3299 Β΄, 9-8-2018): Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2018 (Α’ 19)  | Μέγεθος: 09/08/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΑΑΔΕ: ΠΟΛ. 1154 (01-08-2018): Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1161/2-8-18: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της "εύλογης αμοιβής" και του "δικαιώματος παρακολούθησης" του ν. 2121/93  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1160 (3-8-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/01 όπως ισχύει  | Μέγεθος: 07/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1141/18 (ΦΕΚ 3198 Β΄, 6-8-2018): Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23-7-18 στις ΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1156 (1-8-2018): Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. – Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138)  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018 (01.08.2018): Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 02/08/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1155/1-8-18: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών  | Μέγεθος: 02/08/2018 Ν. 4557/18: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 01/08/2018 ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 12868/18 (ΦΕΚ 3119 Β΄, 31-07-2018): Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών  | Μέγεθος: 01/08/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1149/18 (ΦΕΚ 3147 Β΄, 31-07-2018): Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 30/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1147/18: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105)  | Μέγεθος: 27/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1146/18 (ΦΕΚ 3020 Β/26-7-2018): Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους  | Μέγεθος: 27/07/2018 ΠΟΛ. 1143 (25-07-2018): Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΠΟΛ. 1145/18: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/13, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/18  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1144/24-7-18: Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1142/23-7-18 : Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΠΟΛ.1139/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/11 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/00  | Μέγεθος: 26/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1138/25-7-2018 (ΦΕΚ 3012 Β/25-7-2018): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΚΥΑ 2475/18 (ΦΕΚ 2986 Β΄, 24-7-2018): Εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (ΜΙ) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΠΟΛ. 1132 /12-07-2018: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από την 26.06.2018 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 33 (25-7-2018): Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1140 (23-7-18): Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ  | Μέγεθος: 25/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1134/18 (ΦΕΚ 2983 Β’, 24/7/2018): Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  | Μέγεθος: 23/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1137 (18-7-2018): Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη "αγνώστου ιδιοκτήτη" μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1123/18 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2864/18.07.2018): Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΥΠΕΚΑΚΑ, Aριθ. πρωτ.: 40090/Δ1.14024 (19.07.2018): Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΠΟΛ. 1136 (17-07-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ΄, του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α΄)  | Μέγεθος: 19/07/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 30 (18-7-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του Τμήματος Θ του Ν. 4549/18 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 19/07/2018 Ν.4554/18: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 17/07/2018 ΠΟΛ. 1133 (17-07-2018): Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 10/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1131 (5-7-2018): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/18 γνωμ. ΝΣΚ περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/03  | Μέγεθος: 09/07/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1129/18 (ΦΕΚ 2679 Β΄, 6-7-2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/16 (ΦΕΚ-720 Β) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1046/18 (986 Β) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 06/07/2018 ΠΟΛ. 1128/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.  | Μέγεθος: 04/07/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1126/18: α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 55 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62)» και β) παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων των παραγραφών 11 και 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017  | Μέγεθος: 03/07/2018 Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 59 (ΦΕΚ 114 Α΄ 29.06.2018): Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης  | Μέγεθος: 02/07/2018 ΠΟΛ. 1124/18: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (Α΄30)  | Μέγεθος: 27/06/2018 ΠΟΛ. 1121 (ΦΕΚ 2478/27.06.2018): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 27/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1122/26-6-18 : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) "Τροποποιήσεις του ν. 3869/10 (Α 130)"  | Μέγεθος: 25/06/2018 ΠΟΛ. 1119 (22-06-2018): Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)  | Μέγεθος: 23/06/2018 ΠΟΛ. 1118/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»  | Μέγεθος: 21/06/2018 ΠΟΛ. 1117 (19-6-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ. 1-7) του ν. 3842/10, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/13 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/13, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 20/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/18 (ΦΕΚ 2319 Β΄, 19/6/2018): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 18/06/2018 ΠΟΛ.1111/18 (ΦΕΚ 2265 Β/15-6-18): Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου ογδόου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/17 (Α 150)  | Μέγεθος: 18/06/2018 ΠΟΛ.1115/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/18 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  | Μέγεθος: 15/06/2018 Ν. 4549/18 (ΦΕΚ 105 Α΄, 14-6-2018): Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 14/06/2018 Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104 Α΄, 13-6-2018): Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών  | Μέγεθος: 14/06/2018 Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104 Α΄, 13-6-2018): Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών  | Μέγεθος: 12/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1107 (31-5-2018): Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου  | Μέγεθος: 12/06/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1108/18 (ΦΕΚ 2129 Β, 8-6-2018): Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/82 (Α 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία της λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΠΟΛ. 1101 (22-05-2018): Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1112 (7-6-2018): Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/10, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 11/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1104/18 : Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β) "Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/98 (ΦΕΚ-338 Β)  | Μέγεθος: 08/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1109 (7-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 08/06/2018 ΠΟΛ. 1110 (07-06-2018): Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού»  | Μέγεθος: 07/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1106 (6-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν. 4537/18  | Μέγεθος: 06/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1105 (5-6-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β "Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις", τμήμα ΙΒ του ν. 4512/18 "Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"  | Μέγεθος: 05/06/2018 ΠΟΛ. 1090 (17-05-2018): Τροποποίηση της αρ. ΠΟΛ.1144/21.09.2017 (Β΄3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄190)  | Μέγεθος: 04/06/2018 ΠΟΛ.1080/18 (ΦΕΚ-1981 Β/1-6-18): Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών  | Μέγεθος: 01/06/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1103 (11-5-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)  | Μέγεθος: 01/06/2018 Ν. 4541/18 (ΦΕΚ-93 Α/31-5-18): Τροποποίηση του ν. 3190/55 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 30/05/2018 ΠΟΛ. 1094 (21-05-2018): Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α' 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΠΟΛ. 1099 (23-05-2018): Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1097/18: Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  | Μέγεθος: 24/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1095 (21-5-2018): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α (ΕΝΦΙΑ) του ν. 4174/13 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομιάς  | Μέγεθος: 23/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1093 (17-5-2018): Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1034/21-2-18 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ - Εκπτώσεις ΦΠΑ εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών  | Μέγεθος: 22/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1092 (21-5-2018): Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων  | Μέγεθος: 19/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1081/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/17 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»  | Μέγεθος: 17/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1084/18 (ΦΕΚ 1690 Β 15-5-18) : Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας  | Μέγεθος: 16/05/2018 ΠΟΛ. 1089/18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α΄176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α΄63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων  | Μέγεθος: 15/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1087/11-5-18: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη  | Μέγεθος: 14/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1086/18: Κοινοποίηση της 207/17 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη του ΕΟΧ  | Μέγεθος: 14/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1085/18 : Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1054/16-3-18 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί τροποποίησης του άρθρου 11 του αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-4-17 (ΦΕΚ-2540 Β) όμοιας  | Μέγεθος: 11/05/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 23/18: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές  | Μέγεθος: 10/05/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1078/18 (ΦΕΚ-1634 Β/10-5-18): Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1135/29-8-17 (Β 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16 (Α 190)  | Μέγεθος: 08/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1074/18: Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 02/05/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1079 (27.04.2018): Ερμηνεία του άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν. 3047/02, ΦΕΚ-200 Α)  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1065393/ΕΞ2018 (26.04.2018): Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΚΥΑ 8200/0-297647/18 (ΦΕΚ-1476 Β/27-4-18): Έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1076/18: Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/13)  | Μέγεθος: 30/04/2018 ΕΦΚΑ 20/26-4-18 : Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους  | Μέγεθος: 27/04/2018 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 21 (27-4-2018): Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων  | Μέγεθος: 25/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1070/18 (ΦΕΚ-1374 Β/24-4-18) : Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/217-17) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι "άδειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" ή "αδειών απλουστευμένων διαδικασιών"  | Μέγεθος: 24/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1077/18-4-18 : Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2018  | Μέγεθος: 20/04/2018 ΠΟΛ.1071/18: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet  | Μέγεθος: 19/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1075 (18-4-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 19/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1065/18: Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1067/18 (ΦΕΚ 1320 Β΄, 17-4-18): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1124/15 απόφασης ΓΓΔΕ περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ4ου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 19/2018: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.  | Μέγεθος: 18/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1068/18 (ΦΕΚ 1319 Β, 17-4-18): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 17/04/2018 ΠΟΛ. 1072 /16-04-2018: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 17/04/2018 ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018: Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)  | Μέγεθος: 13/04/2018 ΠΟΛ. 1069/18: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017  | Μέγεθος: 11/04/2018 ΠΟΛ. 1054/18: Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»  | Μέγεθος: 02/04/2018 Ν. 4530/18: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 02/04/2018 ΕΦΚΑ, Σ81/16/459528/ΕΓΚ.18 (2-4-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4488/17 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου  | Μέγεθος: 02/04/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1064 (29-3-2018): Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1-1-2018, του "Φόρου διαμονής"  | Μέγεθος: 31/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1063/18: Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών  | Μέγεθος: 29/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1057 (22.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν)  | Μέγεθος: 27/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1059 (23-3-18): Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 27/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1058 (23.03.2018): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος  | Μέγεθος: 23/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1056/21-3-18: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση  | Μέγεθος: 23/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1055 (23-3-2018): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/18 (Α 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)  | Μέγεθος: 22/03/2018 ΠΟΛ.1043/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 21/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ.17 (21-3-18): Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών  | Μέγεθος: 21/03/2018 ΠΟΛ. 1046/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 20/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1053/18: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών  | Μέγεθος: 16/03/2018 ΠΟΛ. 1050/18: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017.  | Μέγεθος: 15/03/2018 ΠΟΛ. 1040/18: Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων  | Μέγεθος: 14/03/2018 ΠΟΛ. 1044 (ΦΕΚ 880 Β΄, 13.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3  | Μέγεθος: 13/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1045 (ΦΕΚ 881 Β΄, 13.03.2018): Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια- δικτύου για το φορολογικό έτος 2017  | Μέγεθος: 12/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1034/18: Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών * (σελ. 5-7 του ΦΕΚ)  | Μέγεθος: 10/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1049 (08.03.2018): Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017)  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 14 (8-3-2018): Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 10/7-3-18: Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/17, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 08/03/2018 ΕΦΚΑ, Εγκ. 11/18: Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016  | Μέγεθος: 07/03/2018 Ν. 4523/18 (ΦΕΚ 41 Α΄, 07.03.2018): Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 07/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1042 (6-3-2018): Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4015/11 και του άρθρου 29 του ν. 4384/16  | Μέγεθος: 05/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1037 (5-3-2018): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν.3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του  | Μέγεθος: 05/03/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1036 (28-2-2018): Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού  | Μέγεθος: 28/02/2018 ΠΟΛ. 1033 (23-02-2018): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.  | Μέγεθος: 23/02/2018 Ν.4520/18 (ΦΕΚ-30 Α΄, 22.02.2018): Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 22/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1032 (21-2-2018): Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1028/17 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων  | Μέγεθος: 22/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1030 (15-2-2018): Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας  | Μέγεθος: 21/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1028 (16.02.2018): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 277/2017 της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016  | Μέγεθος: 21/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1029 (15.02.2018): Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή  | Μέγεθος: 20/02/2018 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1024/18 (ΦΕΚ 542 Β’ , 16.02.2018): Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικό έτος 2017  | Μέγεθος: 20/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1025 (12.02.2018): Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)  | Μέγεθος: 15/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1027 (12-2-2018): Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/07-Α 153) με τους ν. 4446/16 (Α 240), ν. 4472/17 (Α 74), ν. 4491/17 (Α 152) και ν. 4512/18 (Α 5): Επισήμανση μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 15/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1026 (12-2-2018): Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων  | Μέγεθος: 14/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1023 (12-2-2018): Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της  | Μέγεθος: 08/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1022 (5-2-2018): Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)  | Μέγεθος: 05/02/2018 ΠΟΛ. 1019 (02-02-2018): Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν.4174/2013 (Α'170)  | Μέγεθος: 03/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1015 (ΦΕΚ Β’ 308/02.02.2018): Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1017521/ΕΞ2018/1-2-18 : Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1017482/ΕΞ2018/1-2-18: Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 3852/10 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 02/02/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1017 (1-2-18): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 - ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) και συναφή θέματα  | Μέγεθος: 30/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1014 (29-1-2018): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4446/16  | Μέγεθος: 25/01/2018 ΠΟΛ.1012/18 (ΦΕΚ-126 Β/24-1-18) : Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων  | Μέγεθος: 24/01/2018 ΠΟΛ. 1013/18: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω  | Μέγεθος: 22/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1001 (ΦΕΚ 67 Β΄, 19.01.2018): Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων  | Μέγεθος: 19/01/2018 Ν. 4512/18: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 18/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1010 (16-1-18): Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 18/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1009 (16-1-18): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 12/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1008 (10-1-18): Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του ΕΝΦΙΑ  | Μέγεθος: 11/01/2018 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1006 (10-1-18): Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας  | Μέγεθος: 05/01/2018 ΠΟΛ. 1222 (ΦΕΚ Β΄ 1/04.01.2018): Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΠΟΛ.1003 (3-1-18): Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ, Εγκ. 1/18 : Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 ΚΥΑ που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 04/01/2018 ΠΟΛ.1002/18 : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14)  | Μέγεθος: 02/01/2018 ΠΟΛ. 1214/17: Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017(ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις  | Μέγεθος: 29/12/2017 ΠΟΛ. 1219 (ΦΕΚ 4641 Β΄, 29.12.2017): Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 30/12/2017 ΠΟΛ. 1223 (ΦΕΚ 4643 Β΄, 29.12.2017):Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής  | Μέγεθος: 29/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1218 (22-12-17): Περί της επιβολής ή μη του προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν.4387/2016 (85 Α')  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΠΟΛ.1215/17 (ΦΕΚ 4594 Β/27-12-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών "Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1217 (21-12-17): Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 28/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1213 (21-12-17): Παροχή διευκρινίσεων επί των ΠΟΛ 1133/2015, 1147/2015 και 1136/2017 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης  | Μέγεθος: 27/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1212 (21-12-17): Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου  | Μέγεθος: 27/12/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 48 (22-12-17): Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016  | Μέγεθος: 22/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1211 (20-12-17): Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων  | Μέγεθος: 22/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1210 (20-12-17): Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1209 (20-12-17): Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1208 (20-12-17): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθμ. ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/5-12-17 (Β 4314) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1207 (20-12-17): Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/17 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων  | Μέγεθος: 21/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1205 (15-12-17): Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 19 Οκτωβρίου και 09 Νοεμβρίου του 2017  | Μέγεθος: 20/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1196 (ΦΕΚ-4486 Β/19-12-17): Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ-1338 Β)  | Μέγεθος: 18/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1200/17: Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 18/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1201 (ΦΕΚ 4441 Β΄ 15-12-2017): Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013  | Μέγεθος: 15/12/2017 ΠΟΛ. 1197 (ΦΕΚ 4385 Β΄ 13.12.2017): Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα. ΠΟΛ. 1198 (ΦΕΚ 4385 Β΄ 13.12.2017): Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.  | Μέγεθος: 12/12/2017 ΠΟΛ.: 1181 (ΦΕΚ 4317 Β΄, 11-12-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  | Μέγεθος: 12/12/2017 ΠΟΛ. 1180 (ΦΕΚ 4317 Β΄, 11-12-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών  | Μέγεθος: 11/12/2017 ΚΥΑ 133473 (ΦΕΚ 4309 Β΄, 11-12-2017): Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445)  | Μέγεθος: 11/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1199 (06-12-2017): Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού  | Μέγεθος: 08/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1196 (08-12-2017): Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ, που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ. 1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)  | Μέγεθος: 08/12/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 45 (7-12-17): Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών  | Μέγεθος: 07/12/2017 ΠΟΛ. 1195 (07-12-2017): Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου  | Μέγεθος: 06/12/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1194 (5-12-17): Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/94 περί συμπληρωματικών στοιχείων  | Μέγεθος: 04/12/2017 ΠΟΛ. 1187 (ΦΕΚ 4232 Β΄, 04-12-2017): Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού  | Μέγεθος: 04/12/2017 ΠΟΛ. 1184 (22-11-2017): Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/13 και 4490/17  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ. 1170/17: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ.1191/17: Κοιν/ση της αριθ. 265/2017 γνωμ. του ΝΣΚ σχετ. με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως  | Μέγεθος: 01/12/2017 ΠΟΛ. 1192/17: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014  | Μέγεθος: 30/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1189/28-11-17 : Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  | Μέγεθος: 27/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1186 (22-11-2017): Περί της οφειλής ή μη αυτοτελούς προστίμου σε περιπτώσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας λόγω έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής με μηδενική αναγραφή τελών συνεπεία εσφαλμένης απεικόνισης στο Πληροφορικό Σύστημα Οχημάτων  | Μέγεθος: 27/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1185 (22-11-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της.  | Μέγεθος: 22/11/2017 N. 4501/17 (ΦΕΚ 178 Α΄, 22-11-2017): Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 22/11/2017 Ν. 4499/17 (ΦΕΚ 176 Α΄, 21-11-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/16, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ" και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 21/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1178 (20-11-2017): Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινή ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ  | Μέγεθος: 20/11/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 42 (20-11-2017): Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23-11-2016  | Μέγεθος: 17/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1175 (16-11-17): Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας  | Μέγεθος: 16/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1174 (16-11-2017): Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β’)  | Μέγεθος: 15/11/2017 ΠΟΛ. 1172 /14-11-2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.  | Μέγεθος: 15/11/2017 ΠΟΛ. 1171 /10-11-2017: Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις  | Μέγεθος: 14/11/2017 Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 11/11/2017 ΠΟΛ. 1165 (ΦΕΚ 3964Β’ ,10-11-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης.  | Μέγεθος: 10/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1169 (09-11-2017): Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ  | Μέγεθος: 08/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1168 (6-11-17): Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο  | Μέγεθος: 08/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1166 (3-11-2017): Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων", για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ν. 4446/16  | Μέγεθος: 07/11/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017 (6-11-2017): Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης  | Μέγεθος: 07/11/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1167 (6-11-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 03/11/2017 ΠΟΛ. 1163 (ΦΕΚ 3882 Β΄, 03.11.2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 19/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 39 (19-10-2017):Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές  | Μέγεθος: 19/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1162 (17-10-2017): Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης  | Μέγεθος: 19/10/2017 N. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α΄, 18-10-17): Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 18/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 37 (18.10.2017) : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης  | Μέγεθος: 18/10/2017 ΠΟΛ.1161/17 (ΦΕΚ-3657 Β/17-10-17): Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 13/10/2017 ΠΟΛ. 1158/17: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Οφειλών ΕΦΚΑ  | Μέγεθος: 12/10/2017 ΠΟΛ. 1147/17 (ΦΕΚ 3576 Β΄ , 11-10-2017): Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης  | Μέγεθος: 11/10/2017 ΠΟΛ.1159/17 (ΦΕΚ 3659 Β΄, 11-10-2017): Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογούμενων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΠΟΛ.1069_18.2.2002 Καταργήσεις τελών χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΠΟΛ 1035.3-3-2017 Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου  | Μέγεθος: 08/10/2017 ΔΕΕΦ Β 1182799 07-12-2016 Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων  | Μέγεθος: 06/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1160 (3-10-17): Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1157 (3-10-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017)  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 35 (5-10-17): Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2017) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1156 (3-10-17): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/17  | Μέγεθος: 05/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1155 (3-10-17): Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια  | Μέγεθος: 04/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1154 (4-10-17): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 (Β 3278) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 04/10/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1151 (29-9-17): Οδηγίες εφαρμογής της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους"  | Μέγεθος: 03/10/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1152 (2-10-17): Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους  | Μέγεθος: 29/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1150 (29-9-2017): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετ. με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 27/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1149 (25-9-2017): Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1149 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 25-9-2017 με Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος» Η ΠΟΛ. 1149/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή: 1. Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής: Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Π. Τράπεζα Α.Ε.» στην επιχείρηση με την επωνυμία «Τράπεζα Π. Α.Ε.» ως συνόλου ή μέρους αυτής συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4, εδάφια πρώτο και δεύτερο, (και όχι του τελευταίου εδαφίου) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με συνέπεια η μεταβίβαση να μην υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ. 2. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, και την εξαίρεση από το φόρο, δεν ασκεί επιρροή, αν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται τα αγαθά βρίσκεται ή όχι υπό καθεστώς εκκαθάρισης καθώς και αν μεταβιβάζεται ή όχι, εκ παραλλήλου με το ενεργητικό, και το παθητικό της επιχείρησης. Ακολουθεί η υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ μόνο ο αριθ. 5 (όλες οι Δ.Ο.Υ.) 2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ οι αριθ. 1 έως και 4 4. » » Ζ΄ (εκτός του αριθμού 2) 5. » » Η΄ 6. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 10,17. 7. » » I 8. » » ΙΑ΄ 9. » » ΙΒ΄ (οι αριθ. 1 έως και 8) 10. » » ΙΖ΄ 11. » » ΙΗ΄ 12. » » ΚΑ΄ 13. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών. 14. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή. 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών. 3. ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1142/17 (ΦΕΚ 3363 Β΄, 25-9-17): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1167/29-7-15, ΦΕΚ-1808 Β/21-8-15 ΑΓΓΔΔΕ, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1148 (25-9-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)  | Μέγεθος: 26/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ2017 (22-9-17): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης  | Μέγεθος: 22/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1145 (21-9-2017): Κοιν/ση διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4484/17 για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 20/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1137/17 (ΦΕΚ-3293 Β΄, 19-9-17): Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/16 (Α 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περ. β τρίτο εδάφιο του ν. 4170/13 (Α 163), έναντι της Ελλάδας  | Μέγεθος: 19/09/2017 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Aριθ. Πρωτ.: Φ.60000/18191/976 (19-9-2017): Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη. Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..  | Μέγεθος: 19/09/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 33/17: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ/Δ/1135570/ΕΞ2017 (12-9-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/16 - Τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν. 2960/01  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1135549/ΕΞ2017 (14-9-17): Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  | Μέγεθος: 15/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1143 (14-9-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4486/17 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1139 (13-9-17): Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1138 (13-9-17): Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/17 (ΦΕΚ-110 Α/1-8-17) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου  | Μέγεθος: 14/09/2017 Ν. 4488/17 ΦΕΚ 137 Α΄ (13-9-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 14/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1141 (13-9-2017): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/17 (Α 110)  | Μέγεθος: 13/09/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 (12-9-2017): Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 – Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)  | Μέγεθος: 08/09/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1130/17 (ΦΕΚ 3087 Β΄, 7-9-2017) : Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεσης αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/13 (Α 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/16 (Α 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/13 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΠΟΛ.1135/17 (ΦΕΚ 3053 Β΄, 5-9-17) : Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/16  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1136 (01-09-2017): Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης τους από αγοραστές  | Μέγεθος: 05/09/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1133/17 : Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περ. β δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περ. γ του ν. 41720/13 (Α 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/16 (Α 190)  | Μέγεθος: 01/09/2017 ΥΠΟΙΑΝ 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β΄, 30-8-2017): Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  | Μέγεθος: 31/08/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1126/17 (ΦΕΚ 2957 Β΄, 29-8-2017): Συμπλήρωση – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1163/13 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει  | Μέγεθος: 31/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1129/17: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη "Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)" (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/94 (Α 83)  | Μέγεθος: 29/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1134 (28-08-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 29/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1131 (24-08-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α΄110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 26/08/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΑ 1125763 ΕΞ2017 (24-6-2017): Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου  | Μέγεθος: 22/08/2017 Κ.Υ.Α. 86437/17 (ΦΕΚ 2881 Β΄, 21-8-2017): Τροποποίηση της αριθμ. 45231/17 (ΦΕΚ-1445 βΒ) κ.υ.α. "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 22/08/2017 Υπ.Οικ., ΠΟΛ. 1128 (10-08-2017): Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β ́ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής  | Μέγεθος: 11/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1116/17 (ΦΕΚ 2804 Β΄, 10-8-2017): Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω  | Μέγεθος: 10/08/2017 ΠΟΛ. 1117/17 (ΦΕΚ 2788 Β΄ , 09-08-2017): Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Κω  | Μέγεθος: 09/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1122/17 (ΦΕΚ 2758 Β΄, 08-08-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 07/08/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/1117344/ΕΞ2017 (2-8-17): Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία  | Μέγεθος: 02/08/2017 Ν. 4484/17 (ΦΕΚ 110 Α΄, 1-8-2017): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 01/08/2017 ΠΟΛ. 1124/31-7-2017: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής  | Μέγεθος: 01/08/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1123/17 : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1121/26-7-17: Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1120/28-7-17 : Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. με δαπάνες τρίτου προσώπου  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ., Εγκ. 35958/666 (31-7-2017): Εκ περιτροπής εργασία  | Μέγεθος: 31/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1118 (27-7-17): Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους"  | Μέγεθος: 28/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1119 (27-7-17): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφ.ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. 4472/17 (ΦΕΚ-74 Α) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/16 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις"  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1114 (24-7-17): Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1115/24-7-17 : Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του Πέμπτου Μέρους "Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών" (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 26/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 32 (25-7-17): Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε είδος - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4447/16 (Α 241)  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1113 (24-7-17): Κοινοποίηση της αριθμ. 181/17 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν. 2166/93 είχαν στη διοίκηση της απορροφώσας εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ν. 2238/94, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεων, για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ που προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1101/17 (ΦΕΚ-2540 Β/21-7-17): Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους  | Μέγεθος: 25/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1110/17 (ΦΕΚ-2556 Β/24-7-17) : α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του πέμπτου μέρους "Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών" (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΕΦΚΑ 30/21-7-17: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4469/17 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1112/21-7-17: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του ν. 4472/17  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 31 (24-7-17): Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4387/16, όπως αυτό ισχύει - Ορθή επανακοινοποίηση  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1111/17 (ΦΕΚ-2552 Β/21-7-17) : Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στις 21-7-17  | Μέγεθος: 24/07/2017 ΠΟΛ. 1103/17 (ΦΕΚ 2536 Β΄ , 21-7-2017): Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»  | Μέγεθος: 21/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1109 (20-7-17): Εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/13 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες)  | Μέγεθος: 18/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1107 (13-7-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 9/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή  | Μέγεθος: 18/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1106/17 (ΦΕΚ-2437 Β/17-7-17): Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1105/17 (ΦΕΚ 2426 Β΄ , 14-7-17): Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/17  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1107407/ΕΞ2017 (12-7-17): Διευκρινίσεις σχετ. με την εφαρμογή διατάξεων σχετ. τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  | Μέγεθος: 17/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1107928/ΕΞ2017 (12-7-17): Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών  | Μέγεθος: 14/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1104/12-7-17: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΠΟΛ. 1102/17: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΠΟΛ: 1099/17: Τροπ/ση της ΠΟΛ 1022/17 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφ. με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975…  | Μέγεθος: 13/07/2017 ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ.1100/17 (ΦΕΚ-2381 Β/12-7-17): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1005/17 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 145/2017)  | Μέγεθος: 11/07/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 (12-6-2017): Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1098 (6-7-17): Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4474/17 που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη ΔΟΥ για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31-12-94  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1097 (6-7-17): Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων  | Μέγεθος: 07/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1088/17: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών  | Μέγεθος: 06/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1095 (30-6-2017): Κοινοποίηση Διατάξεων του Άρθρου 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017) "Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες Διατάξεις"  | Μέγεθος: 05/07/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1102110/ΕΞ2017 (4-7-17): Έκδοση και χορήγηση από τις ΔΟΥ πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ  | Μέγεθος: 04/07/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1096 (03-07-2017): Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)  | Μέγεθος: 03/07/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 29 (30-6-17): Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/16, όπως αυτό ισχύει  | Μέγεθος: 03/07/2017 ΠΟΛ.1085 (12-6-17) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο  | Μέγεθος: 29/06/2017 ΠΟΛ. 1090/17 (ΦΕΚ 2199 Β΄, 28-6-2017): Σχετ. με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων  | Μέγεθος: 28/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1093 (26-6-2017): Είσπραξη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων  | Μέγεθος: 27/06/2017 ΠΟΛ. 1086/17 (ΦΕΚ 2154 Β΄, 23-6-2017): Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/562013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  | Μέγεθος: 22/06/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 28 (20-6-2017): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.  | Μέγεθος: 21/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1087 (19-6-2017): Κοινοποίηση της αριθμ. 100/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 15/06/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 27 (15-6-2017): Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/06/2017 Εγκύκλιος Υπ.Ο.ΑΝ., Αρ. Πρωτ.: 66896/15-6-17: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)  | Μέγεθος: 15/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1085 (12-6-2017): Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο  | Μέγεθος: 14/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1084 (12-6-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017  | Μέγεθος: 14/06/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1083 (12-6-2017): Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως €80  | Μέγεθος: 12/06/2017 ΠΟΛ.1080 (9-6-17): Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4172/13 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  | Μέγεθος: 09/06/2017 Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 62784 (6-6-2017): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  | Μέγεθος: 09/06/2017 ΠΟΛ.1079/17 : Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/42 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών ΕΠΕ  | Μέγεθος: 08/06/2017 Ν. 4474/17 (ΦΕΚ 80 Α΄, 07-07-2017) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 08/06/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Απόφαση Αριθμ. οικ. 23455/1491 ΦΕΚ 1962 Β΄ (07-07-2017): Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2017  | Μέγεθος: 07/06/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Αριθ. 25599/1453 (ΦΕΚ 1942 Β΄, 06-06-2017): Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30122016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»  | Μέγεθος: 26/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1075 (25-5-17): Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4456/17, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων  | Μέγεθος: 22/05/2017 Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74 Α΄, 19-5-17) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 10/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1073 (10-5-2017): Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ  | Μέγεθος: 08/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1072 (4-4-17): Κοινοποίηση της με αριθμό 287/16 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  | Μέγεθος: 05/05/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017 (3-5-17): Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)  | Μέγεθος: 04/05/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1065927/ΕΞ2017/3-5-17: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  | Μέγεθος: 04/05/2017 Ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α/3-5-17) : Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 03/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1070 (28-4-17): Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχύ για το έτος 2017  | Μέγεθος: 03/05/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1071 (03-05-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017  | Μέγεθος: 29/04/2017 Ν. 4465/17 (ΦΕΚ 47 Α΄, 4-4-2017): Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 28/04/2017 ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ 1440 Β/27-4-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  | Μέγεθος: 27/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1068 (26-4-17): Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών  | Μέγεθος: 26/04/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 (06-04-2017): Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης  | Μέγεθος: 26/04/2017 ΠΟΛ. 1059 (07-04-17): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής  | Μέγεθος: 24/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1067 (20-4-17): Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1066 (13-4-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 254/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΠΟΛ.1059 (ΦΕΚ 1325 Β΄, 19-4-2017): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής  | Μέγεθος: 20/04/2017 ΠΟΛ.1056 (ΦΕΚ 1325 Β΄, 19-4-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών  | Μέγεθος: 18/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1063 (12-4-17): Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 3161/31-1-17 κ.υ.α. ... που τροποποιούσε την οικ. 20622/15 κ.υ.α. για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών  | Μέγεθος: 14/04/2017 Ν. 4467 (ΦΕΚ 56 Α΄ , 13-4-2017): Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Περιλαμβάνει και Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας)  | Μέγεθος: 13/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1062 (12-4-2017): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 καθώς και ης ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β'145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος  | Μέγεθος: 12/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1061 (12-4-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών  | Μέγεθος: 12/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1057 (06-04-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013  | Μέγεθος: 10/04/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ/Β/1054442/ΕΞ2017 (6-4-17): Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 3299/04 στο έντυπο Ν  | Μέγεθος: 10/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1049 (ΦΕΚ 1235 Β΄, 7-4-17): Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος  | Μέγεθος: 07/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1054 (5-4-17): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 22/17 γνωμοδότησης του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 06/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1053 (4-4-17): Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016  | Μέγεθος: 06/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1052 (4-4-17): Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ  | Μέγεθος: 04/04/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1051/17 (ΦΕΚ-1148 Β/3-4-17) : Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 19 (28-3-17): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 18 (28-3-17): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΑΥ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 28/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 17 (28-3-2017): Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.  | Μέγεθος: 27/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 (24-3-17): Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 /27-1-17 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ-810 Β/2017) και παροχή οδηγιών  | Μέγεθος: 27/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1047 (24-3-17): Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016  | Μέγεθος: 24/03/2017 ΠΟΛ. 1045 (24-3-2017): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος  | Μέγεθος: 23/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1043 (22-3-17): Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3/ (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016  | Μέγεθος: 23/03/2017 ΠΟΛ. 1040/17 (ΦΕΚ 973 Β΄, 22-3-2017): Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/75  | Μέγεθος: 22/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1041 (20-3-2017): Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/15 (ΦΕΚ 87 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/85)  | Μέγεθος: 20/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Α 1042264 ΕΞ 2017 (14-3-2017): Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 – άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής  | Μέγεθος: 16/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 15 (16/03/2017): Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017 (3-3-17): Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του ν. 2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. "Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης"  | Μέγεθος: 15/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 14 (15-3-17): Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) κατά το έτος 2017  | Μέγεθος: 14/03/2017 ΠΟΛ.1035/17: Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών  | Μέγεθος: 14/03/2017 ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017 (8-3-17): Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β΄) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β΄) Α.Υ.Ο. “Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 – Τροποποίηση της υπ΄ αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή”»  | Μέγεθος: 13/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1037 (09-03-2017): Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  | Μέγεθος: 10/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ 759 Β΄, 09-03-2017): Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή  | Μέγεθος: 09/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 13 (09-03-2017): Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1030/17 (ΦΕΚ 720 Β΄, 8-3-2017): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1031 (7-3-2017): Κοινοποίηση της με αριθμό 324/16 γνωμοδότησης της Α Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ  | Μέγεθος: 08/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 11 (7-3-2017): Εισφορές κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν. 4387/16 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ  | Μέγεθος: 06/03/2017 ΑΑΔΕ, ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017 (1-3-17): Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016 /1-12-16 ΑΥΟ - Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX - ΦΕΚ-4119 Β΄ / 21-12-16  | Μέγεθος: 03/03/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1029 (2-3-2017): Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)  | Μέγεθος: 02/03/2017 ΟΑΕΔ, Εγκύκλιος 16435/02.03.2017: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης - νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν. 4430/2016  | Μέγεθος: 01/03/2017 ΕΦΚΑ, Εγκ. 10 (28-2-17): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 01/03/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 9 (28-2-2017): Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)  | Μέγεθος: 28/02/2017 ΠΟΛ. 1025 (ΦΕΚ 618 Β΄, 28-2-2017): Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016  | Μέγεθος: 25/02/2017 ΠΟΛ. 1027 (ΦΕΚ 614 Β΄, 24-2-2017): Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975  | Μέγεθος: 24/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 7/17 (21-2-2017): Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 – 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων  | Μέγεθος: 24/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1028 (22-2-2017): Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων  | Μέγεθος: 24/02/2017 Ν. 4455/17 (ΦΕΚ-22 Α΄, 23-2-2017): Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 339 KB 01/01/1970 ΔΕΕΦ Α 1148188 ΕΞ 2016 (11-10-2016): Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις  | Μέγεθος: 21/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ 492 Β΄, 20-2-2017): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/75 (ΦΕΚ 77 Α’ 22-4-75) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών  | Μέγεθος: 20/02/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ/Α/1025336/ΕΞ2017 (17-2-2017): Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153734/2016/0092 (10-2-2017): Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΥΠ.ΟΙΚ. 153726/2016/0092 (10-2-17): Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 15/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1010/17 (ΦΕΚ 410 Β΄, 14-2-17) : Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα  | Μέγεθος: 14/02/2017 ΕΦΚΑ, εγκύκλιος 6 (14-2-2017): Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΜΕΔΕ - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  | Μέγεθος: 14/02/2017 Κ.Υ.Α. 4872/105/17 (ΦΕΚ-398 Β΄13-2-2017) : Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018  | Μέγεθος: 13/02/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017 (9-2-2017): Κοινοποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 (30-1-17) ΑΥΟ "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα"  | Μέγεθος: 09/02/2017 ΑΑΔΕ, ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 (3-2-2017): Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488 Β΄ 30-12-2016/ΑΔΑ: 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου"  | Μέγεθος: 09/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 5 (8-2-2017): Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/16  | Μέγεθος: 08/02/2017 ΚΥΑ, Αριθμ. 619/146296 (ΦΕΚ 4562 Β΄, 30/12/2016): Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  | Μέγεθος: 07/02/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.5547/248 (7-2-2017): Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/16  | Μέγεθος: 07/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1019 (3-2-2017): Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/16 (ΦΕΚ 3779 Β΄) απόφασης ΓΓΔΕ  | Μέγεθος: 06/02/2017 ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ 2017 (2-2-2017): Κοινοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016(ΦΕΚ 240/Α΄)- Τροποποίηση άρθρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄)-Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα  | Μέγεθος: 06/02/2017 ΕΦΚΑ, Εγκύκλιος 4 (2-2-2017): Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) - κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/16 - Μελών Εταιρειών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους ΔΣ  | Μέγεθος: 03/02/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1017 (31-1-2017): Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat  | Μέγεθος: 31/01/2017 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ 2017 (30-1-17): Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016 (29-12-16) απόφασης ΓΓΔΕ "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων"  | Μέγεθος: 30/01/2017 ΠΟΛ.1014 (26-1-2017): Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), "περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής", σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας  | Μέγεθος: 26/01/2017 Α.Α.Δ.Ε., ΠΟΛ. 1013 (23-01-2017): Καταβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου επί μισθωμάτων ακινήτων στις περιπτώσεις που εκμισθωτές τυγχάνουν οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους  | Μέγεθος: 26/01/2017 ΕΦΚΑ 3 (25-1-2017): Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 1-1-2017  | Μέγεθος: 26/01/2017 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/17 (ΦΕΚ 114 Β΄, 24/1/2017): Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1005/15 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/13  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ2017 (23-1-17): Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, εγκύκλιος 1, ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 (20-01-17): Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΔΔΘΤΟΚ Α 1010942 ΕΞ 2017 (19-01-17): Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2005 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ελαφριού θερμικού χαρτιού, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας  | Μέγεθος: 25/01/2017 ΠΟΛ.1012 (23-1-17): Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος  | Μέγεθος: 24/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1011 (19-1-17): Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης  | Μέγεθος: 20/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ.80000/ΟΙΚ.2460/106 (20-1-2017): Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016  | Μέγεθος: 19/01/2017 Απόφαση Αριθ. 61621/Δ5.2643 αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 56 Β΄ , 18-01-17): Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΠΟΛ. 1009 (19-01-2017): Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦ Β 1008198 (16-1-2017): Κοινοποίηση της αριθ. 249/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν. 2238/94 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/99  | Μέγεθος: 19/01/2017 ΠΟΛ. 1191 (φΕΚ 4471 Β΄, 30-12-2016): Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ει-δικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ  | Μέγεθος: 18/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1006/17 (ΦΕΚ 43 Β΄, 17-1-2017): Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφ. Α του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 18/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1007/17 (18-01-2017): Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  | Μέγεθος: 17/01/2017 ΥΠΕΚΑΚΑ, Φ11321/οικ.45947/1757 (ΦΕΚ 4458 Β΄ 30-12-16): Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020  | Μέγεθος: 13/01/2017 ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1003 (4-1-2017): Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας  | Μέγεθος: 12/01/2017 ΠΟΛ.1004 (4-1-17): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 12/01/2017 ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 4396 Β΄ 30-12-2016): Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή  | Μέγεθος: 11/01/2017 Ν. 4386 (ΦΕΚ 83 Α΄, 11-5-16): Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 11/01/2017 ΠΟΛ.1199/16 (ΦΕΚ4344 Β΄, 30-12-2016): Τύπος και περιεχόμενο της "Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης" Εντυπο 012 ΦΠΑ  | Μέγεθος: 30/12/2016 ΠΟΛ.1204/16 (29-12-2016): Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α΄, 22-12-2016) "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/14"  | Μέγεθος: 29/12/2016 ΠΟΛ. 1201 (28-12-2016): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4410/16 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΠΟΛ.1200 (27-12-2016): Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/16 (Α 240)  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ14-12-2016 (23-12-2016): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη - Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, παρακολούθησης και ελέγχου αυτών  | Μέγεθος: 28/12/2016 ΠΟΛ.1197 (22-12-2016): Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ του άρθρου 23 του ν. 4172/13, όπως ισχύουν  | Μέγεθος: 27/12/2016 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ 1188103ΕΞ2016 (23-12-16): Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13  | Μέγεθος: 27/12/2016 ΠΟΛ.1198 (23/12/2016): Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4438/16 (Α 220/28-11-16) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/13, όπως ισχύει  | Μέγεθος: 23/12/2016 ΠΟΛ.1196 (22-12-16): Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 πολ.1250/1998  | Μέγεθος: 23/12/2016 ΠΟΛ.1192 (20-12-2016): Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)  | Μέγεθος: 23/12/2016 Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240 Α΄ 22/12/2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις  | Μέγεθος: 20/12/2016 N. 4445 (ΦΕΚ 236 Α΄, 19-12-2016): Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 19/12/2016 ΠΟΛ.1190 (15/12/2016): Κοιν/ση της υπ' αριθμ. 288/16 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, περί Φορολογικής μεταχείρισης των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών  | Μέγεθος: 19/12/2016 ΠΟΛ.1189 (14-12-2016): Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού  | Μέγεθος: 16/12/2016 Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230 Α΄, 7/12/2016): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις  | Μέγεθος: 13/12/2016 ΠΟΛ.1185 (9-12-16): Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 09/12/2016 ΠΟΛ.1183 (7-12-2016): Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/93 μετά την έκδοση του αριθμ. ΔΕΑΦ/Β/1107932/ΕΞ2015/7-8-16 εγγράφου μας  | Μέγεθος: 01/01/1970 ΠΟΛ.1182 (7-12-2016): Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 26/16 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του ΝΣΚ - Διαδικασία διόρθωσης ΦΑΠ ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής  | Μέγεθος: 01/01/1970 ΠΟΛ.1181 (6-12-16): Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 6 και 72 παράγρ. 40 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4378/16 σχετικά ε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών-μελών  | Μέγεθος: 24/11/2016 ΠΟΛ.1163 (23-11-16): Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους  | Μέγεθος: 24/11/2016 ΠΟΛ.1165 (17-11-16): Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/16, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4174/13  | Μέγεθος: 21/11/2016 ΠΟΛ.1164 (18-11-16): Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου  | Μέγεθος: 187 KB 01/01/1970 ΥΠ.ΟΙΚ., ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ2016 (26-10-2016): Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο  | Μέγεθος: 269 KB 01/01/1970 ΠΟΛ.1157 (26-10-16): Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού  | Μέγεθος: 353 KB 01/01/1970 ΠΟΛ.1158 (24-10-16): Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετ.με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β του άρθρου 23 του ν. 4172/13 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων  | Μέγεθος: 21/10/2016 ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1154 (12-10-2016): Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων  | Μέγεθος: 21/10/2016 ΠΟΛ.1154 (12-10-2016): Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίο