28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Αλλαγές ΕΡΓΑΝΗ και Υποχρεώσεις Λογιστών και Επιχειρήσεων –

Αλλαγές ΕΡΓΑΝΗ και Υποχρεώσεις Λογιστών και Επιχειρήσεων –

Αλλαγές ΕΡΓΑΝΗ και Υποχρεώσεις Λογιστών και Επιχειρήσεων…της Χρύσας Σωτηράκη – *{Νεότερη ενημέρωση της 08/09/2017 }

Ας κάνουμε ένα mini απολογισμό με τις χρονικές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που προστίθενται στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στους λογιστές (!), σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 29/8/2017 και ψηφίσθηκε εχτές 07/09/2017.

Μάλλον οι ιθύνοντες του Υπουργείου που έχουν τις φαεινές ιδέες θεωρούν ότι ως «άμισθοι υπάλληλοι» του Υπουργείου (όλοι εμείς οι λογιστές της χώρας) έχουμε άπλετο χρόνο…. και φροντίζουν για να μας κρατάνε απασχολημένους ώστε να μη βαριόμαστε…

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΝΕΟ νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπονται οι παρακάτω αλλαγές σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για να τις δούμε αναλυτικά:

(1) Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, Λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου – ΆΡΘΡΟ 38
Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην ΥΑ 295/2014 (Β’ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση:
οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή
• καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή
• λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ως εξής:

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ στο ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με Νέο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε Επισύναψη αντιγράφου με ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ
Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου Έως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες > έως τέσσερις  (4) ημερολογιακές  > εργάσιμες ημέρες από ημέρα αποχώρησης ΝΑΙ (επισύναψη ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΡΩΜΕΝΟΥ της οικειοθελούς αποχώρησης με την υπογραφή του εργαζόμενου ή εξώδικης δήλωσης εργοδότη αντί της ως άνω υπογραφής του εργαζόμενου) + Υπογραφή-Σφραγίδα Εργοδότη
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενου Έως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες > έως (4) ημερολογιακές > εργάσιμες ημέρες από ημέρα καταγγελίας ΝΑΙ (επισύναψη καταγγελίας με την υπογραφή του εργαζόμενου ή επίδοση της καταγγελίας -ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΜΕΝΟ) + Υπογραφή-Σφραγίδα Εργοδότη
Λήξη Σύμβασης ορισμένου έργου ή χρόνου Έως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες > έως (4) ημερολογιακές  > εργάσιμες ημέρες από ημέρα λήξης σύμβασης ΝΑΙ (επισύναψη ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΡΩΜΕΝΟΥ – ΔΕΝ απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου) + Υπογραφή-Σφραγίδα Εργοδότη
  • Σχετικά με την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει οικειοθελή αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο  τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

  • Το άνω άρθρο 38 θα τεθεί σε ισχύ από την δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. 

*{Νεότερη ενημέρωση της 08/09/2017 βάσει νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε χθες από την ολομέλεια της Βουλής}

*{Νεότερη ενημέρωση της 07/09/2017:  Σήμερα με σχετική δήλωση της η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου στη Βουλή έκανε νομοτεχνική βελτίωση σχετικά με  δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης, όπου αντί των 2 εργάσιμων ημερών όπως είχε ορισθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου, θα υποβάλλεται εντός 4 εργάσιμων}


(2) Περίπτωση Εργαζόμενου που απασχολείται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος της:

Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 41- Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2874/2000

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ πίνακα προσωπικού μια φορά κάθε έτος και επιπλέον συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού κάθε φορά που προκύπτει αλλαγή της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων. Με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 προβλέπεται επίσης με μέριμνα του εργοδότη, η ανάρτηση του πίνακα προσωπικού σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων για τα αναγραφόμενα στον πίνακα προσωπικού στοιχεία εκτός των καταβαλλόμενων αποδοχών. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιπτώσεις πλημμελούς ενημέρωσης των εργαζομένων για κρίσιμες παραμέτρους της απασχόλησης τους όπως τα χρονικά όρια εργασίας και να διασφαλίζεται η ίση ενημέρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

  • Το άνω άρθρο 41 θα τεθεί σε ισχύ από την δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ.

(3) Τεχνικός ασφαλείας – Ιατρός εργασίας – Εγγραφή στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ – ΑΡΘΡΟ 119

Θα πρέπει να γίνεται εγγραφή των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στην βάση δεδομένων το ΟΠΣ ΣΕΠΕ.

Η ανάθεση καθηκόντων από τις επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο ειδικότητες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική αυτή βάση.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3= Αναμένουμε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο δηλαδή. 


(4) Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 37- Το  Άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της ΥΑ 27397/122/2013 (Β’ 2062).

  1. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
  2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4= Αναμένουμε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο δηλαδή.
  • Υπενθύμιση σχετικά με το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων τηρείται σε 2πλο φύλλο καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης του και ίσχυε η υποχρέωση τήρησης του στο χώρο εργασίας.

(Σχετική νομοθεσία: Ν. 4093/2012 υποπαραργ. ΙΑ.13{α}, Ν.1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4)

{α} Ν. 4093/2012 υποπαραργ. ΙΑ.13: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ν. 4093 καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της υ.α. 1801/1989 (Β ́ 569 ́) όπως ισχύει. 


(5) Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου – Υπερωρίες – Υπερεργασία στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Καθίσταται πλέον υποχρεωτική στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» η τήρηση στοιχείων όπως κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερεργασία και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων κ.λπ.

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί  τα άνω στο «ΕΡΓΑΝΗ» το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 36 – Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

β. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ{β} του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το  Άρθρο 24 και 28 του ν. 3996/2011.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα.

ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περ. γ’». = Αναμένουμε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο δηλαδή.

{β} Υπερωριακή απασχόληση: Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ειδικά για τις υπερωρίες είχαμε το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών και παράλληλη υποχρέωση καταχώρισης στο «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Με την αλλαγή του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρέωση καταχώρησης υπερωριακής απασχόληση στο «ΕΡΓΑΝΗ»  πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. (Οπότε αναμένουμε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο)

…Αυτά προς το παρόν και Ψυχραιμία (!)

30.08.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

 Δείτε ακόμη…

• Ευεπιχειρείν Παροχές για Λογιστές!

• Capital controls και αύξηση ορίου ανάληψης ανά μήνα από 1η Σεπτεμβρίου

• Όλες οι αλλαγές για τη Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (π.χ. μέσω Airbnb)

• 5 Τρικς με την Γλώσσα του Σώματος που θα σας κάνουν Αρεστούς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts