28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Ανοικτή πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεως για Εγγραφή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων της κοινωνίας των πολιτών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ανοικτή πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεως για Εγγραφή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων της κοινωνίας των πολιτών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική ∆/νση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
Τµήµα Μητρώου ΜΚΟ & Συνεργασίας µε Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ.:10563

Αθήνα, 05/ 12/ 2016
Α.Π.οικ.: 54521/16

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4375/2016 για την Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(αναδιατύπωση)»( L180/29.06.2013),διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µ ετονοµ ασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµ ού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµ έρωσης, µ ετονοµ ασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµ ίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 208).

3. Το π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), µε το οποίο διορίζεται ο Ιωάννης Μουζάλας του Ευστρατίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

4. Την αριθµ. 39487/16 Υπουργική απόφαση σχετικά µε τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης, κοινωνικής ένταξης (ΦΕΚ Β΄2930).

Καλεί

Τις ελληνικές και ξένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης να προβούν στην εγγραφή των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως αναφέρεται στην µε Α.Π.οικ:39487/16 Υπουργική Απόφαση.

Η εγγραφή πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα mko.ypes.gr, από την δηµοσίευση της παρούσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την εγγραφή µπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο assistanceinfo@ypes.gr.

Η επιτυχής εγγραφή, απαιτεί τη συµπλήρωση συγκεκριµένων πεδίων, µε πληροφορίες για :

(i) Στοιχεία του φορέα (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, έτος ίδρυσης, αποστολή, νοµική υπόσταση κ.α.),

(ii) Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου,

(iii) Οικονοµικά και Φορολογικά στοιχεία,

(iv) Στοιχεία για το Ανθρώπινο ∆υναµικό (ειδικότητες, εθελοντές, αµειβόµενο προσωπικό κ.α.),

(v) Παρεχόµενες Υπηρεσίες, τρέχουσες παρεµβάσεις και απολογισµός έργου αναληφθεισών δράσεων της Οργάνωσης,

καθώς και την ανάρτηση ορισµένων ηλεκτρονικών αρχείων όπως:

(i) Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο, άλλες ιδρυτικές πράξεις και τυχόν τροποποιήσεις των προαναφερθέντων,

(ii) Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστών, νοµίµων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή/και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,

(iii) Ετήσιος ισολογισµός /ετήσια οικονοµική χρήση για τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες/ ετήσιος οικονοµικός απολογισµός, κ.α.

(iv) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας για την µη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης της οργάνωσης και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Related posts