18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Για ποιες εργασίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη.

Για ποιες εργασίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη.

απασχόληση μισθωτούΗ Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει περιπτώσεις όπου απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. 4690/12/13-2-2014 (396/Β’/20-2-2014) «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης».

∆ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 396/Β’/20-2-2014 η υ.α. 4690/12/13-2-2014 «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης»

1. Σκοπός της απόφασης

Όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των εργασιών που λόγω της φύσης τους εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την έννοια του εδαφίου (δ), του άρθρου 116 του ν. 4052/2012.

2. Σύντομο ιστορικό

2.1. Το άρθρο 3 του ν. 3846/2010 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του ν.2956/2001 προέβλεπε την έκδοση υπουργικής απόφαση για τον καθορισμό των εργασιών για τις οποίες δεν επιτρέπεται η απασχόληση μισθωτών μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ). Σύμφωνα με την εν λόγω εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υ.α. 15526/94/2010 (1295 Β΄/16-08-2010).

2.2. Στη συνέχεια με το άρθρο 116 περίπτωση (δ) του ν. 4052/2012 (41 Α΄/01-03-2012) στο πλαίσιο προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L 327/5.12.2008) και ειδικότερα του άρθρου 4 της Οδηγίας «επαναπροσδιορίσθηκε» ότι οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει.

2.3. Παράλληλα με το άρθρο 125 του ιδίου νόμου καθορίσθηκαν νέες υποχρεώσεις για τις ΕΠΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των απασχολούμενων. Για το άρθρο αυτό είχε εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος οικ. 9086/49/04-05-2012 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας.

3. Έκδοση νέας απόφασης

3.1. Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να γίνει ένας εξορθολογισμός των σχετικών απαιτήσεων εκδόθηκε η νέα υ.α. 4690/12/13-2-2014.

3.2. Με το άρθρο 2 της απόφασης «Απαγορεύσεις απασχόλησης» διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό στην παραγωγή στις εργασίες που εμφαίνονται στον πίνακα που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο αυτό. Η απαγόρευση δεν αφορά τις περιπτώσεις εργασιών για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας, διπλώματος ή ειδικής επιμόρφωσης καθώς και στους υπαλλήλους γραφείου, φύλακες, θυρωρούς και επιστάτες.

3.3. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι η έναρξη ισχύος της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ότι καταργείται η προηγούμενη υ.α. 15526/94/2010 (1295 Β΄).

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο 7428/351 της -10/03/2014

Related posts