5 Ιουλίου 2020

Breaking News

Α. 1152 /19: Τροποποίηση Απόφασης – Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων…

Α. 1152 /19: Τροποποίηση Απόφασης – Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1934 Β΄ (29.05.2019) η Απόφαση Α. 1152 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αναφέρει ακριβώς τα παρακάτω:

Α.1152
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώρας, μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει τους όρους και τις διατυπώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
2. Των άρθρων 120, 123 , 128, 129, και 130 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το άρθρο 2 της αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 5012952/2467/09 (ΦΕΚ 716 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο..
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
6. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄ και ΦΕΚ 25/2015 Α΄ για διόρθωση σφάλματος).
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Την ανάγκη επανακαθορισμού του χρονικού διαστήματος διασκευής και για τις περιπτώσεις διασκευής σε οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Αντικαθιστούμε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 της αριθμ. Φ. 906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«Το χρονικό διάστημα διασκευής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί, για τις περιπτώσεις διασκευής σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 τους οκτώ (8) μήνες από την παραλαβή. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Related posts