20 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Α. 1157: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 17, όπως …

Α. 1157: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 17, όπως …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2759/07.07.2020, η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1157, με το εξής Θέμα και περιεχόμενο:

Α. 1157

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 58 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύουν.

2. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύουν.

3. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

4. Την υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

5. Την υπ΄αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/17.1.2020 ΑΥΟ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ 27).

6. Την ανάγκη καθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής του πλοίου.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής πλοίων, που αποστέλλονται ή προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του πλοίου, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του τρόπου προσδιορισμού του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και την έκπτωση του βεβαιωθέντος φόρου για το μετά την καταστροφή χρονικό διάστημα καθορίζονται ως εξής:

1. Σε περίπτωση καταστροφής του πλοίου λόγω ναυαγίου, βύθισης, πυρκαγιάς, σύγκρουσης ή άλλης αιτίας, απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση αυτού. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ειδικότερα η αιτία καταστροφής του πλοίου και η ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που επιβάλει τη διαγραφή του από το νηολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 27/1975.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του πλοίου απαιτείται η βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση του σχετικά με τον χρόνο διαγραφής από τα ελληνικά νηολόγια λόγω διάλυσης του. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει η διάλυση του πλοίου και η ημερομηνία αυτής.

3. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αντιμετωπίζονται οι παραπάνω περιπτώσεις καταστροφής του πλοίου για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στην αλλοδαπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts