9 Δεκεμβρίου 2021

Α. 1228 /21: Προσθήκη νέου ΚΑΔ στον Πίνακα ΚΑΔ 2008

Α. 1228 /21: Προσθήκη νέου ΚΑΔ στον Πίνακα ΚΑΔ 2008

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4758/14.10.2021, η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1228 με Θέμα:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Προσθήκη νέου κωδικού αριθμού δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β’ 2149).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφορά στους φορολογουμένους που παρέχουν υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων, στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας) και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) myDATA

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts