25 Ιανουαρίου 2020

Breaking News

Α. 1367 /19:  Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1144/17  Υ.Α. σχετ. με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή…

Α. 1367 /19:  Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1144/17  Υ.Α. σχετ. με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3825 (16 Οκτωβρίου 2019) η Απόφαση Α. 1367 του Υπουργείου Οικονομικών, με Θέμα:

«Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοια απόφαση και ισχύει»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts