24 Μαΐου 2024

Βασικός Οδηγός υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Βασικός Οδηγός υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Βασικός Οδηγός υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία…της Χρύσας Σωτηράκη

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα Νόμο 4469/2017, σας αναφέρουμε ένα Βασικό Οδηγό με σημεία που προβλέπει σχετικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων:

 • Δικαιούχοι υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει αρθ. 21 και 47 Ν. 4172/2013) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

 

 • Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση:

α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016

 • είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή
 • πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή
 • οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
 • είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή
 • είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν τις (20.000) ευρώ και

γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3.

Κριτήρια επιλεξιμότητας άρθρου 3:

1) Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βάσει παρ. 12 του άρθρου 3 ν. 4308/2014) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

2) Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, (βάσει άρθρ. 3 του ν. 4308/2014), κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4:

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

• Ποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών:

α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηση για πτώχευση, εκτός κι εάν υπάρξει παραίτηση τους από την πτώχευση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών

β) Φυσικό που έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός κι εάν υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών

γ) Νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης

για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή

δ) Πρόσωπα* που έχουν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για:

δ1) φοροδιαφυγή (εκτός αν αφορά μη απόδοση ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων κ.λπ.)

δ2) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ

* το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο

Επισημάνσεις:

Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο (περίπτωσης γ) αποφασίσει την εκ νέου έναρξη εργασιών απαιτείται Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (οπότε εάν υπάρχουν οφειλές μη ρυθμισμένες θα πρέπει να κάνει ρύθμιση 12 δόσεων για να εμφανιστεί ως ενήμερος, προκειμένου να λάβει βεβαίωση και να προβεί σε ολοκλήρωση διαδικασίας έναρξης)

Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο (περίπτωσης γ) αποφασίσει την εκ νέου έναρξη εργασιών δεν απαιτείται Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

 •  Πότε χάνεται η ρύθμιση:

Ακυρώνεται η ρύθμιση και επέρχεται αναβίωση των απαιτήσεών με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων (έως τριών 3 δόσεων) της ρύθμισης (δηλαδή παρέχεται δικαίωμα έως  3 δόσεις μόνο να χάσει ο οφειλέτης)

β) παράλειψη υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, και Α.Π.Δ., εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και

γ) παράλειψη εξόφλησης ή τακτοποίησης με νόμιμο τρόπο (πχ. με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής), των οφειλών, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης ή προκειμένου για οφειλές που

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση οφειλών, καθώς και στη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών.

 

 • Αριθμός δόσεων ρύθμισης και χρόνος καταβολής δόσεων:

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών σε μηνιαίες δόσεις και έως  120 δόσεις το μέγιστο, ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50€.

Πως υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων:

 • Για οφειλές (όπου το ποσό της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο είναιμέχρι 20.000€, η αποπληρωμή έχει ως εξής:

α) για βασικές οφειλές έως 3.000€ =  έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού βασικής οφειλής*

β) για βασικές οφειλές άνω των 3.000€ = έως  120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού βασικής οφειλής*

*Βασική οφειλή:  Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλήςπου αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν σύμφωνα (ν. 4174/2013) ή τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί, από το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, μετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.

Σημείωση: Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται.

Όμως υπό προϋποθέσεις το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση οφειλών, καθώς και σε δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών.

 • Τρόπος υποβολής αίτησης:

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

 • Λήξη υποβολής αίτησης ρύθμισης:

Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις (άρθρων 2 και 3).

 • Χρόνος έναρξης ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του Ν. 4469/2017 (δημοσίευση Νόμου στις 03/05/2017 στο ΦΕΚ 62Α) εκτός από επιμέρους διατάξεις (όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 του Νόμου) όπου η ισχύς τους αρχίζει από δημοσίευση του Νόμου.

09.05.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!Τ/Κ: 211-409 73 18 – 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

 


Δείτε ακόμη…

• Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Ερωτήσεις-Απαντήσεις από το Ε.Β.Ε.Π.

• Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Προσοχή στα πυραμιδικά σχήματα!


 

 

 

 

 

 

Related posts