18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Υπουργ.Απόφαση για βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων.

Υπουργ.Απόφαση για βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον Υπουργό Εργασίας με την νέα Απόφαση σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και τη ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων.

Άρθρο 1

Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ

Ο εργοδότης που υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δή­λωση (AΠΔ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει σε αυτήν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), των Τομέ­ων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και των Τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), σύμφωνα με την διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της ΑΠΔ (Ν. 2971/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την υποχρέωση αυτή έχουν από 1.12.2013 και οι αυτο­απασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Άρθρο 2

Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών

1. Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Τα­μείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) (εισφορές πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για παροχές υγείας σε είδος και σε χρήμα) που δηλώνονται από 1.12.2013 υποχρεω­τικά στην ΑΠΔ, καθώς και η βεβαίωση των εισφορών και η δια καταλογιστικών πράξεων είσπραξη των βε­βαιωμένων εισφορών και προσθέτων τελών υπέρ του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημέ­νες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με την νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύουσα διαδικασία για την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύουν τα οριζόμενα στην Φ.20021/12403/579/6.6.2003 (Β΄772) απόφαση του Υπουρ­γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές

1.  Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2) για τους μισθωτούς και αυτοαπα­σχολούμενους ήδη ασφαλισμένους του, γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προκειμένου για μισθωτούς πραγματοποιείται με το άθροισμα των ασφαλίστρων των δύο Οργανισμών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ (ενιαίο πα­κέτο κάλυψης).

Ειδικά για τις κατηγορίες των μισθωτών που αμεί­βονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από απόφαση του Δι­οικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ υπολογίζονται στις κλάσεις που κατατάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2.  Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ και τη γενικότερη ισχύουσα νομοθεσία (ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, βάση υπολογισμού των εισφορών) και με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η απεικόνιση δε στην ΑΠΔ γίνεται με ξεχωριστό πακέτο κάλυψης (2η εγγραφή).

Άρθρο 4

Απόδοση εισφορών

1. Εισφορές υπέρ των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ που εισπράττονται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1.12.2013 και μετά, αποδίδονται στα ανωτέρω Ταμεία αντίστοιχα με το νέο σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ισχύει.

2. Οι εισπραττόμενες εισφορές των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδονται σε αυτά αντίστοιχα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηνιαία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση των εγγραφών της ΑΠΔ.

Άρθρο 5

Αποζημίωση – προμήθεια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Η συμμετοχή του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ στην δαπάνη της αρχικής επένδυσης διαμόρφωσης του συστήματος κοινής διαχείρισης της ΑΠΔ του Ολοκλη­ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδιορίζεται σε ποσοστό 50%, 30% και 20% αντίστοιχα της συνολικής δαπάνης.

2.  Το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις πάσης φύσεως προσφερόμενες στο ΕΤΕΑ, στο ΤΑΠΙΤ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών καθορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συ­νόλου των από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπραττομένων εσόδων των εν λόγω Ταμείων αντίστοιχα.

3.  Το ποσό αποζημίωσης παρακρατείται μηνιαίως από το ποσό οφειλής εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς το ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Ενστάσεις – εκκρεμείς δίκες

1.  Για την επίλυση όλων των αναφυομένων ασφαλι­στικών διαφορών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, ακολουθείται η ισχύουσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαδικασία.

Επί των ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύ­σεως αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκα­ταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, αποφαίνονται οι αρμόδιες Τοπικές Διοικητι­κές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του οικείου ταμείου, όπου απαιτείται. Οι ανωτέρω Επι­τροπές αποφαίνονται και επί ενστάσεων ασφαλισμένων κατά αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκα­ταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν την ασφάλιση και την διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ συνεχίζονται στο όνομα των εν λόγω Ταμείων με την ισχύουσα διαδικασία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 7

Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

1. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθίσταται αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄167), προκειμένου για εισφορές που βεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.

2. Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 12 του ανωτέρω άρθρου και Νόμου.

Σε αντίθετη περίπτωση, για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές που δεν διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εφαρμόζεται η ήδη ισχύουσα διαδικασία για την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αριθμ. Φ80000/3476/116/14

(ΦΕΚ 581 Β/10-03-2014) 

Related posts