15 Ιουλίου 2024

ΓΓΔΕ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.

ΓΓΔΕ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 11 Απριλίου 2016 και με θέμα:

«Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.»

Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε, ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών ΔΣ Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ότι:

i) Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών αυτών, αλλά, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).

ii) Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών ΔΣ Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιριών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).

2. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

3. Επισημαίνεται ότι, οι ΕΠΕ έχουν μέλη και διαχειριστές οι οποίοι είτε είναι και οι ίδιοι μέλη της εταιρίας είτε όχι και παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους, όπως και οι διευθυντές ή μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

4. Με το αριθμ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ2015/11.05.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

5. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει, ότι εταίρος και παράλληλα διαχειριστής Ε.Π.Ε. καθώς και μέτοχος και παράλληλα μέλος ΔΣ Α.Ε., έλαβαν για τις υπηρεσίες τους στην Ε.Π.Ε. και στην Α.Ε. αντίστοιχα, αμοιβές από μισθωτή εργασία της περ.δ΄ παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. Ερωτάται η φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν τα ίδια ως άνω πρόσωπα στον Ο.Α.Ε.Ε.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές εκπίπτουν από το προαναφερόμενο εισόδημά τους από μισθωτή εργασία και δηλώνονται στους κωδικούς 351-352 του εντύπου Ε1.

Εάν θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016, αναλυτικά, εδώ.

>>>•<<<

!!

Related posts