9 Μαΐου 2021

Breaking News

Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων οι αγρότες με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1/1

Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων οι αγρότες με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1/1

Θα πρέπει όμως να έχουν ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 10.000 ευρώ και να έχουν λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κάτω των 5.000 ευρώυποχρέωση τήρησης βιβλίων

Δεν έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, από 1ης Ιανουαρίου, οι αγρότες που είναι ενταγμένοι σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη.

Προϋπόθεση είναι να έχουν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προίόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών καθώς και να έχουν λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κάτω των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν πληρείται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, τότε σύμφωνα με την απόφαση, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επίσης, αν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. Ειδικά, όσον αφορά τον ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή τουλάχιστον για μια πενταετία της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

 

www.bankingnews.gr

Related posts