26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για ζητήματα απωλειών ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

Διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για ζητήματα απωλειών ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

Από τα τέλη του έτους 2015 μέχρι σήμερα πλήθος αναφορών έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή από πολίτες που, παρότι εξέπεσαν αδικαιολόγητα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών τους προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι αιτήσεις τους για αναβίωση των ρυθμίσεών τους είτε δεν έγιναν δεκτές, είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις.

Για ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές η Ανεξάρτητη Αρχή διαμεσολάβησε με επιμέρους έγγραφα. Για τα υποκείμενα, όμως, γενικότερα προβλήματα η Αρχή απέστειλε και δύο ευρύτερου περιεχομένου έγγραφα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά επισημάνθηκαν τα προβλήματα και υποβλήθηκαν προτάσεις. Με το δεύτερο από τα εν λόγω έγγραφα η Αρχή απάντησε σε ορισμένες από τις απόψεις που εξέθεσαν εγγράφως στο Υπουργείο το ΚΕΑΟ και ο ΟΑΕΕ.

«Προτάσεις του Συνηγόρου για περιπτώσεις απώλειας της δυνατότητας ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών Αύγουστος 2017»
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου
Ειδικός επιστήµονας: Χαράλαµπος Παπαδόπουλος
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
τηλ. 2131306712, press@synigoros.gr

Ο Συνήγορος έλαβε, από τα τέλη του έτους 2015 µέχρι σήµερα, πλήθος αναφορών από πολίτες που, παρότι εξέπεσαν αδικαιολόγητα από ρυθµίσεις ασφαλιστικών οφειλών τους προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι αιτήσεις τους για αναβίωση των ρυθµίσεών τους είτε δεν έγιναν δεκτές, είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις.

Ο Συνήγορος ανέλαβε να διαµεσολαβήσει για την επίλυση των επί µέρους ανά υπόθεση προβληµάτων, ενώ έστειλε παράλληλα και δύο ευρύτερου περιεχοµένου έγγραφα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά ο Συνήγορος επισήµανε τα προβλήµατα και πρότεινε τα εξής:

– Οι αιτήσεις επανένταξης στη ρύθµιση να γίνονται δεκτές όταν η απώλεια της ρύθµισης οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, σε σφάλµα της ∆ιοίκησης ή πιστωτικού ιδρύµατος ή τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, ή σε συγγνωστό σφάλµα του οφειλέτη.

– Σε κάθε περίπτωση όπου θα φαίνεται ότι συνέτρεξε λόγος απώλειας ρύθµισης, ο αρµόδιος ΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ να ενηµερώνει τον οφειλέτη για τα σχετικά γεγονότα και να τον καλεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός εύλογης προθεσµίας, οι δε έννοµες συνέπειες της απώλειας της ρύθµισης να επέρχονται µόνον εάν και όταν είτε παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή είτε οι αντιρρήσεις του οφειλέτη απορριφθούν εγγράφως.

– Όπου κρίνεται ότι αίτηση επαναφοράς σε ρύθµιση πρέπει να γίνει δεκτή, οι οφειλές παρελθόντων µηνών που έχουν παραµείνει ανεξόφλητες να συµψηφίζονται µε τα ποσά που κατέβαλε ο οφειλέτης για να εξοφλήσει δόσεις της ρύθµισης και να µην ζητούνται εκ νέου ίσου ύψους ποσά για τις δόσεις αυτές. – Η προθεσµία και ο τρόπος εξόφλησης των ανεξόφλητων ποσών για τους παρελθόντες µήνες, ως όροι για την αναβίωση ρύθµισης, να τίθενται από τον αρµόδιο ΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ µετά από συνεννόηση µε τον οφειλέτη και συνεκτίµηση της τυχόν οικονοµικής αδυναµίας του να ανταποκριθεί σε αυστηρούς όρους.

Με το δεύτερο από τα εν λόγω έγγραφα, ο Συνήγορος απάντησε σε ορισµένες από τις απόψεις που εξέθεσαν εγγράφως στο Υπουργείο το ΚΕΑΟ και ο ΟΑΕΕ. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι κλιµάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής είχε στις 19 Μαΐου 2017 συνάντηση για τα εν λόγω προβλήµατα και όλα τα συναφή ζητήµατα µε το Γραφείο του αρµόδιου υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα θέµατα της συνάντησης αυτής έχουν περιληφθεί στον συνοδευτικό της ανάρτησης κατάλογο.

Ο Συνήγορος προσβλέπει στην ανταπόκριση του Υπουργείου για την επίλυση των σχετικών ζητηµάτων που εκκρεµούν, καθώς και για τη λήψη υπόψη των σχετικών επισηµάνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής και κατά τη διαµόρφωση των λεπτοµερειών της επικείµενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών, που αναµένεται να ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017.

Συνοδευτικά Αρχεία
1. Πρώτο έγγραφο ΣτΠ προς το ΥΠΕΚΑΑ – 254 KB > (Θέµα: Απώλειες ρυθµίσεων ασφαλιστικών οφειλών )
2. Δεύτερο έγγραφο ΣτΠ προς το ΥΠΕΚΑΑ – 133 KB > (Θέµα: Απώλειες ρυθµίσεων ασφαλιστικών οφειλών – Σε συνέχεια του εγγράφου µας µε αρ. πρωτ. 215522/31526/2016 και των σχετικών µε αυτό εγγράφων του ΚΕΑΟ και του ΟΑΕΕ )
3. Κατάλογος θεμάτων συνάντησης 19-5-2017 – 51 KB


Δείτε ακόμα:

Χαλάρωση Capital Controls και σχετ. Ερωτήσεις και Απαντήσεις!

 

 

 

 

Related posts