7 Μαρτίου 2021

Breaking News

Διευκρινίσεις για το τύπο διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για πράξεις που αφορούν χρήσεις έως 31-12-2013

Διευκρινίσεις για το τύπο διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για πράξεις που αφορούν χρήσεις έως 31-12-2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει διευκρινίσεις για το τύπο οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/94διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

1) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

2) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Σχετική Απόφαση – Αριθμ. ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014 

1) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 34 και 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478 Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13 θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Σχετική Απόφαση – Αριθμ. ΔΕΛ Α1053222 ΕΞ 2014

2) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,34 και 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478 Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για τις πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13 θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Δείτε τα σχετικά έντυπα και το ΦΕΚ 812Β 01-04-2014 εδώ

(Taxcoach.gr 03/04/2014)

Related posts