22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΔΣΑ: Διανομή Μερίσματος από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων- Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος

ΔΣΑ: Διανομή Μερίσματος από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων- Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 30/5/2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καλούνται οι δικαιούχοι συνάδελφοι λήψεως μερίσματος από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων, ήτοι δικηγόροι με συνολικό χρόνο ασκήσεως μέχρι επτά έτη, να προβούν στην προαπαιτούμενη δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

Ο εν λόγω λογαριασμός συνεστήθη με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 2915/2001, το δε διανεμητέο ποσό διαμορφώνεται από το 25% των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ των Δικηγορικών Συλλόγων επί των γραμματίων προκαταβολής ως αυτά προσδιορίζονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4205/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 5 περ. γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)  το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη  (εγγραφή από 1/7/2009 έως 30/06/2016), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) –και παραμένει σε ισχύ κατ’ άρθρο 165 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων- στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία)

β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο

γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών

δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (με  βάση  το  τελευταίο εκκαθαριστικό της  εφορίας):    i. ατομικό  (άγαμοι)  άνω  των 10.271€,  ii. οικογενειακό (έγγαμοι) άνω των 14.673€.

ε) Όσοι τελούν σε αναστολή

ζ) Όσοι  βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών)

η) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές

θ) Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια  δήλωση στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας)

Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων και να καταθέσουμε τα σχετικά ποσά στους ατομικούς σας λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλούμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τη σχετική δήλωση, στον Δ.Σ.Α. από 30-05-2016 μέχρι  και 27-06-2016 στην παρακάτω διεύθυνση:

http://portal.olomeleia.gr/

Σημειώνεται  ότι  για  κάθε  περίοδο  διανομής, απαιτείται  από  τους  δικαιούχους  υποβολή  νέας  δήλωσης.

Related posts