28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Εγκύκλιος με οδηγίες για ελέγχους επιχειρήσεων που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό

Εγκύκλιος με οδηγίες για ελέγχους επιχειρήσεων που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό

Φορολογικό πιστοποιητικό: Εγκύκλιο με οδηγίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση, την εξέταση, τον προσωρινό έλεγχο και τον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν σε επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν από τις ελεγκτικές εταιρείες φορολογικά πιστοποιητικά απέστειλε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.Φορολογικό πιστοποιητικό

Ο έλεγχος αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 1η Απριλίου 2012 έως και την 31 Οκτωβρίου 2012.

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα προβούν αξιολόγηση και προσωρινό έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα ελέγχου, για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα , αλλά και υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν δελτία πληροφοριών από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Για τις υποθέσεις που οι υπόχρεες επιχειρήσεις αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών καλούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο, να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και να εκδώσουν κατά προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών.

πηγή tovima.gr

Related posts