16 Ιουλίου 2020

Breaking News

Εγκ.ΙΚΑ με Υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ οι υπόχρεοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων που οφείλουν να καταχωρήσουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

Εγκ.ΙΚΑ με Υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ οι υπόχρεοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων που οφείλουν να καταχωρήσουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

υπόχρεοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεωνΣύμφωνα με τη Νέα Εγκύκλιο του ΙΚΑ, διευκρινίζεται ότι με Υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ οι υπόχρεοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων θα καταχωρούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 14/2013 Εγκ. και τα υπ. αριθμ. Ε40/10/2014, Ε40/11/2014 & Ε40/120/2014 Γεν. Έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής των Α.Π.Δ., εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, ειδικότερα όσον αφορά τους εργοδότες που κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4225/2014, έχουν υποχρέωση απεικόνισης στην Α.Π.Δ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, διευκρινίζεται ότι :

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, θα υποβάλλονται οι Α.Π.Δ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των Ταμείων (Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω).

Η υποχρέωση υποβολής θα συντελεστεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ και μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Υπενθυμίζουμε ότι :

1. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. είναι:

• Για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 μέχρι 14/3/2014

  • Για εργοδότες Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 31/3/2014

2. Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών :

Υπέρ των ανωτέρω Ταμείων θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ξεχωριστό γραμμάτιο, για μισθολογική περίοδο:

από 12/2013 και Δ.Χ/2013 του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ

από 1/2014 για τους λοιπούς Τομείς του ΤΑΠΙΤ και τις εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων 2013 (μισθολογικής περιόδου 12/2013) θα πρέπει να καταβληθούν στα οικεία Ταμεία, εκτός, του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ

Δείτε σχετική εγκύκλιο 

Related posts