15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ΕΒΕΠ για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενημέρωση ΕΒΕΠ για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως σύντομα η ΕΕ θα πρέπει, μετά την αξιολόγηση, να αποφασίσει εάν θα αφήσει τον κανονισμό 330/2010 για τους κάθετους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα ως έχει, να τον ακυρώσει, να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναθεωρήσει.

Σκοπός του κανονισμού είναι η εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 101 παρ. 1 της συνθήκης εκείνων των κάθετων εμπορικών συμφωνιών για τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί, με επαρκή βεβαιότητα, ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Συγκεκριμένα το άρθρο 101 παρ. 1 της «Συνθήκης» για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, εκτός εάν συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής αγαθών ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, επιτρέποντας παράλληλα στους καταναλωτές ένα δίκαιο μερίδιο από τα προκύπτοντα οφέλη, σύμφωνα με τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου της συνθήκης. Η απαγόρευση του άρθρου 101 της συνθήκης καλύπτει, τις λεγόμενες «κάθετες συμφωνίες» που έχουν συναφθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής και αφορούν στους όρους υπό τους οποίους τα μέρη μπορούν να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να μεταπωλήσουν αγαθά ή υπηρεσίες.

Ο κανονισμός απαλλαγής από κάθετο περιορισμό κατά κατηγορία και οι κάθετες οδηγίες («VBER» Vertical Block Exemption Regulation and guidelines «VGL») λειτούργησαν καλά στην ΕΕ τα τελευταία εννέα χρόνια. Έχουν παράσχει ένα ισορροπημένο πλαίσιο για την κάθετη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η τρέχουσα αξιολόγηση της ΕΕ είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου ρυθμιστικού πλαισίου που θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα υποστηρίζει έναν ανταγωνιστικό τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, κατά την επόμενη δεκαετία.

Οι προτάσεις φορέων για τροποποίηση της εξαίρεσης κάθετου περιορισμού και κατευθυντήριων γραμμών στοχεύουν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού περιορισμών που επιβάλλονται από προμηθευτές, οι οποίοι, ειδικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, επιδιώκουν να ελέγξουν περαιτέρω τα δίκτυα διανομής τους. Ζητούνται επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των σχέσεων εμπορικών αντιπροσωπειών. Σωστά δεν εξετάζεται καν το ζήτημα της Διατήρησης Τιμής Μεταπώλησης (RPM), καθώς θεωρείται πως η αρχή της απαγόρευσης του RPM, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η προσέγγιση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την EuroCommerce, στοχεύει στην αντιμετώπιση των ακόλουθων βασικών προβλημάτων:

  • Επιλεκτική διανομή: Οι βασικές ανησυχίες περιστρέφονται γύρω από την αυξημένη χρήση επιλεκτικής διανομής από τους προμηθευτές, η οποία δεν δικαιολογείται πάντα από τη φύση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και την έλλειψη διαφάνειας ως προς τα κριτήρια και την εφαρμογή των διακρίσεων.
  • Αγορές τρίτων χωρών: Μετά την «απόφαση Coty» οι προμηθευτές προσπάθησαν να επιβάλουν περισσότερους περιορισμούς στην ικανότητα των πωλητών να μεταπωλούν σε αγορές τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο και αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των μεταπωλητών να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες πελατών.
  • Διπλή τιμολόγηση: Σε ένα απανταχού κανάλι τιμολογήσεων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παραμείνουν σε θέση να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες πώλησης μεταξύ επιχειρήσεων με τρόπο που να είναι εφαρμόσιμος και συμβατός με τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων στον κανονισμό.
  • Εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού: Περιορίζουν την ικανότητα των διανομέων να επωφελούνται από την ενιαία αγορά και οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη επιλογή για τους καταναλωτές. Το όφελος της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές εφαρμόζουν εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού.
  • Διανομή: Είναι ένας τρόπος για τους προμηθευτές να περιορίσουν την ικανότητα ενός διανομέα σε προϊόντα προέλευσης (premium), αναθέτοντας σε έναν συγκεκριμένο αγοραστή μόνο μια συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στον ανταγωνισμό. Το όφελος της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη διανομή.
  • Εμπορικοί αντιπρόσωποι: Ζητείται να διατηρηθεί η τρέχουσα εξαίρεση ως τρόπος στήριξης της εμπορικής αντιπροσωπείας δεδομένου του σημαντικού επιχειρηματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται από πολλές Μμε στην Ευρώπη και οι οποίες υποστηρίζουν την ενιαία αγορά. Παράλληλα ζητούνται διευκρινίσεις που να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της αγοράς και την υφιστάμενη νομολογία.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τονίζει:

«Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με τη EuroCommerce, σκιαγραφεί τους τομείς όπου οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι ικανές να παρέχουν προτάσεις για το πώς η αξιολόγηση της ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αντικατοπτρίζει με ισορροπημένο τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά και τους τομείς όπου οι πρόσθετες διευκρινίσεις στους κανόνες ανταγωνισμού είναι επωφελείς για το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.»

ΤΡ 25 Αυγούστου: Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts