22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α ΟΙΚ.24730 (28/6/2016): Σχετικά με πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α ΟΙΚ.24730 (28/6/2016): Σχετικά με πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α ΟΙΚ.24730 (28/6/2016):

ΘΕΜΑ: «Σχετικά µε πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας»
Σχετικά:

  1. Άρθρο 33 του Νόµου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
  1. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας».
  1. έγγραφό µας υπ’ αριθµ. 13821/18-04-2016 (Α∆Α: 7ΦΝΙΟΞ7Μ-Ν3∆) µε σχετικές οδηγίες.
  1. έγγραφο υπ’ αριθµ. Α3γ/γ.π. οικ. 39364/31-05-2016 (Α∆Α: DΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) του Υπουργείου Υγείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων και οδηγιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες σάς επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

Οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νοµιµοποιητικά έγγραφα διαµονής ή Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρµάκων µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής που ορίζονται στην Κ.Υ.Α (σχετικό 2), ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συµµετοχή µόνο οι δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής. Φάρµακα υψηλού κόστους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/16, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίδεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρµάκων µέσα από το σύστηµα της Η∆ΙΚΑ µε τη χρήση του ΑΜΚΑ και µόνον.

Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 1 της Κ.Υ.Α., οι υπηρεσίες Πρόνοιας των ∆ήµων που ασκούν αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας εξετάζουν τις αιτήσεις για δωρεάν φαρµακευτική περίθαλψη που κατατίθεται από τους δικαιούχους της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. (σχετικό 2) και εκδίδουν για τους ανωτέρω αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης.

Είναι λογικό ότι πρέπει να µεσολαβήσει ένα χρονικό διάστηµα προκειµένου οι αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και τα πληροφοριακά συστήµατα να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, µέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απαλλαγής από τη συµµετοχή και µέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 (αντί για την 1η Ιουνίου που είχε αρχικώς ορισθεί), για τους ανωτέρω ασφαλισµένους ισχύουν, αναφορικά µε τις δαπάνες για φαρµακευτική αγωγή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συµµετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρµάκων αυτών σε ασφαλισµένους, κατά τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). Αυτό σηµαίνει ότι η συµµετοχή τους καθορίζεται αποκλειστικά µε βάση την αναγραφόµενη διάγνωση.

Θέµατα µητρώου ανασφαλίστων – οικονοµικά αδυνάµων πολιτών µε ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α., συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρµογών καταγραφής δικαιούχων γίνονται από την Η∆ΙΚΑ ΑΕ, η οποία και διαχειρίζεται την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σας ενηµερώνουµε ότι από τις 08 Ιουνίου 2016 εφαρµόστηκαν στο σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι διατάξεις του ν.4368/2016 για τους ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω ασθενών θα καθορίζεται από το σύστηµα ΑΤΛΑΣ. Με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ στην καταχώρηση της επίσκεψης, το σύστηµα ΑΤΛΑΣ επιστρέφει για τις περιπτώσεις αυτές τον φορέα «∆ικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016».

Ο φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα µετονοµαστεί σε «Ταµείο Πρόνοιας – ∆ικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου 4368/2016» και θα παραµείνει ενεργός για ένα µεταβατικό στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Η συνταγογράφηση για τον φορέα αυτόν θα γίνεται µε ποσοστό συµµετοχής 0%, ενώ η εκτέλεση θα γίνεται σε όλα τα φαρµακεία.

Τέλος, ο φορέας «∆ικαιούχοι φαρµακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014» καταργείται, ωστόσο οι συνταγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί µε τον φορέα αυτόν θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα φαρµακεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω σχετικό (3) έγγραφό µας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Related posts