13 Απριλίου 2021

Breaking News

Επαγγελματικές Μισθώσεις: Ποιες οι αλλαγές; 

Επαγγελματικές Μισθώσεις: Ποιες οι αλλαγές; 

Επαγγελματικές Μισθώσεις: Ποιες οι αλλαγές; Σύμφωνα με το νέο νόμο 4242 (ΦΕΚ Α 50 28-2-2014), που περιγράφει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοικιαστών – επαγγελματιών και των ιδιοκτητών των ακινήτων:Επαγγελματικές Μισθώσεις: Ποιες οι αλλαγές;

• Διατηρείται 12ετής χρονική διάρκεια για τις παλαιές μισθώσεις (που έχουν συναφθεί πριν από το νέο νόμο), άνευ δικαιώματος 4ετούς παράτασης.

• Αν ο μισθωτής καταγγείλει την μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη 3 ενοίκια για την τρίμηνη προειδοποίηση και ένα ενοίκιο ως αποζημίωση.

• Ως ελάχιστο χρονικό διάστημα προστασίας της επαγγελματικής μίσθωσης ορίζεται η τριετία, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία θα πρέπει να είναι έγγραφη και τα έννομα αποτελέσματα της θα επέρχονται 3 μήνες από την κοινοποίηση της.

• Ο ιδιοκτήτης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση 24 ενοίκια για “αέρα”, όπως όριζε η νομοθεσία για την λύση της μίσθωσης.

• Σε καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει στο μισθωτή ως αποζημίωση, ισόποσο 8 μηνιαίων μισθωμάτων έναντι 16 που ίσχυε παλαιότερα.

• Σε περίπτωση καταγγελία της μίσθωσης λόγω ανοικοδόμησης, ο μισθωτής θα λαμβάνει ως αποζημίωση, ισόποσο 6 μηνιαίων μισθωμάτων από 12 που ήταν με το παλαιότερο καθεστώς.

• Σε περίπτωση καταγγελίας μίσθωσης από τον εκμισθωτή μέχρι 31-8-2014, η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31-8-2014 λόγω συμπλήρωσης της 12ετούς διάρκειας ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες ως τις 31-8-2014 από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό 4ετή παράταση, ο ιδιοκτήτης οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση, ισόποσο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης 6 μηνιαίων μισθωμάτων. Ακολούθως, μπορεί να παραλάβει το μίσθιο από τον εκμισθωτή.

• Ο μισθωτής με αίτησή του προς το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση έως 15 μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση έως 9 μηνιαία μισθώματα.
Η αύξηση είναι εφικτή εφόσον το δικαστήριο εκτιμήσει τις ειδικότερες συνθήκες και ιδιαίτερα, τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.
Το δικαστήριο μπορεί υπό προϋποθέσεις να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης για ιδιόχρηση έως 20 μηνιαία μισθώματα.

Σχολιασμός TaxCoach: Νομίζουμε ότι με τις παραπάνω αλλαγές, το καθεστώς στις επαγγελματικές μισθώσεις, καθίσταται ολιγότερο ‘αρτηριοσκληρωτικό’ και βέβαια, κάτι τέτοιο είναι υπέρ της λειτουργίας της οικονομίας μας.

Related posts