13 Απριλίου 2021

Breaking News

Επαναχορήγηση και χορήγηση ΕΚΑΣ για πρώτη φορά σε συνταξιούχους σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ

Επαναχορήγηση και χορήγηση ΕΚΑΣ για πρώτη φορά σε συνταξιούχους σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ

Επαναχορήγηση και χορήγηση ΕΚΑΣ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014 και Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014.Επαναχορήγηση και χορήγηση ΕΚΑΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ και δεδομένου ότι το εισοδηματικό κριτήριο που περιορίζει στα 850,00 € το ποσό της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κατά το μήνα ανάρτησης του εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. στη Διαύγεια, δηλαδή αφορά τη σύνταξη του μήνα που προπληρώνεται κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο έλεγχος αυτός για το έτος 2014 θα γίνει στη σύνταξη μηνός Μαρτίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/3/2014 και μετά, ο ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

Για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το ανωτέρω, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το ποσοστό αναπηρίας τους από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.

Επομένως, το Ε.Κ.Α.Σ. θα πρέπει για το έτος 2014 να χορηγηθεί στους εν λόγω συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό.

Όσον αφορά τον έλεγχο αυτό έχει δοθεί οδηγία στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προβεί παράλληλα σε μηνιαίο έλεγχο για την πιθανή επαναχορήγηση του επιδόματος από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτως ύπαρξης του ανωτέρω ποσοστού αναπηρίας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε κάποιο μήνα, εντός του τρέχοντος έτους, λόγω μη συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Για τους δικαιούχους του επιδόματος με αναπηρία τουλάχιστον 80%, στους οποίους είχε διακοπεί το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 λόγω της μη συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 8 του ν. 4237/2014, έχει καθοριστεί έκτακτη πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. στις 15/5/2014. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβουν τυχόν αναδρομικά ποσά Ε.Κ.Α.Σ. τρέχοντος έτους και το επίδομα μηνός Μαΐου 2014. Στις 29.5.2014 θα λάβουν το Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου και τη σύνταξη του ίδιου μήνα. Στους υπόλοιπους συνταξιούχους τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που δικαιούνται (τυχόν αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ τρέχοντος έτους και επίδομα μηνός Ιουνίου 2014) θα χορηγηθούν κατά την τακτική πληρωμή των συντάξεων, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2014.

Για την κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν υπάρχει ασφαλής ένδειξη στο αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ότι φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, διευκρινίζεται ότι δε θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της έκτακτης πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2014 θα γίνει από τα υποκαταστήματα κατά περίπτωση, μετά τον έλεγχο της ειδικής αυτής προϋπόθεσης από τη σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών.

Για το σκοπό αυτό θα σας διατεθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οι σχετικές ονομαστικές καταστάσεις.

δ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη συσχέτιση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με το αρχείο συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη χορήγηση της σύνταξης και του Ε.Κ.Α.Σ. μηνός Ιουνίου 2014 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. του έτους 2013:

1. Η χορήγηση του επιδόματος συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος σε 167.831 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 ευρώ).

2. Επαναχορηγείται σε 15.495 συνταξιούχους.

3. Χορηγείται για πρώτη φορά σε 12.571 συνταξιούχους.

Επομένως, με βάση το αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται συνολικά σε 195.897 συνταξιούχους.

Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διαθέσει σχετικό αρχείο στις υπηρεσίες σας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος και να χορηγηθούν στους δικαιούχους τυχόν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2014.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 33/13, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, ως προς τα ποσά που χορηγούνται και αυτά που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων (ενότητες Α έως Ε). Επίσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες της παρ. 3 του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου (περ. α’ έως ι’).

β) Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία περί αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του, σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

γ) Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται αποκλειστικά στα πρόσωπα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις ως «συνταξιούχοι» των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου αποκλείονται οι «επιδοματούχοι» του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο 38 της 14.05.2014 του ΙΚΑ εδώ

Related posts