7 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Ερώτημα σχετικά με Μη κερδοσκοπικoύ Χαρακτήρα οντότητες

Ερώτημα σχετικά με Μη κερδοσκοπικoύ Χαρακτήρα οντότητες

Ερώτημα Μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Ο Οργανισμός ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4270/2014 και περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτό τηρείται και δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Οργανισμός μας τηρεί τα βιβλία του βάση του διπλογραφικού συστήματος και μέχρι το 2014 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ήταν βάσει του ΕΓΛΣ.

Θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάγεται ο Οργανισμός μας στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 ή ανήκει στις εξαιρέσεις της περίπτωσης δ του άρθρου 1 του νόμου (Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου και εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014).

Η απάντηση που δόθηκε από την ΕΛΤΕ (1569 ΕΞ / 31.08.2016) ήταν η εξής:

Το θέμα έχει ρυθμιστεί με τροποποίηση του Ν. 4308/2014 από το Ν. 4410/2016 και συνεπώς παρέλκει οποιαδήποτε απάντηση.


Διευκρινίσεις από τη Λογίστρια-Φοροτεχνικό Χρύσα Σωτηράκη, συνεργάτιδα της ομάδας LOLplus.gr σχετικά με το θέμα, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων οργανισμών: 

Υπήρξαν πολλά ερωτηματικά για τις διατάξεις που ισχύουν περί Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμών, στάλθηκαν αρκετά ερωτήματα προς το Υπουργείο, ώστε να αναγκαστεί το Υπουργείο να πάρει θέση και  να δώσει διευκρινίσεις μέσω του Ν. 4410/2016.

Σχετικές αναφορές για τους Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς, για το τι ισχύει για τις περιπτώσεις αυτές και τι υποχρεώσεις έχουν βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, είχαν δοθεί με το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/24-11-2014), σχετικά άρθρα 1 και 2 του νόμου, με ισχύ του Νόμου από 01/01/2015.

Ο νεότερος Νόμος 4410/2016 ((ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016) τροποποίησε ή και κατάργησε σημεία των άρθρων 1 και 2 του 4308/2014 με το άρθρο 41.

Οπότε έχουν επέλθει οι εξής αλλαγές για τους Οργανισμούς Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1.α. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) η φράση «του ιδιωτικού τομέα» διαγράφεται.
β. H περίπτωση δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του π.δ. 1123/1980 (Α’ 283).»
γ. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/201 4 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του π.δ. 1123/1980.»
ε. Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»

Οι νεότερες αλλαγές του Ν.4410/2016 διευκόλυναν κάποιες από τις οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να τις απαλλάξει από κάποιες υποχρεώσεις και να τους διευκολύνει στην τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων βάσει Ε.Λ.Π.

22.10.2016 / Xr. Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team

Related posts