3 Μαρτίου 2021

Breaking News

Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας – Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας

Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας – Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας

Νέα Εγκύκλιος: Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίαςΕτήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Λαμβάνοντας αφορμή από σχετικά ερωτήματα όσον αφορά τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης του ΤΑ και του ΙΕ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 21 του ν. 3850/2010, ο μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού.

2. Με την εγκύκλιο 131289/88 (παράρτημα I) προσδιορίστηκε ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ σε 1880 ώρες.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 88/99 «ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών και οι περίοδοι αδείας, ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου».

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις για την απασχόληση των εργαζομένων, ο μέγιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ προσδιορίζεται πλέον σε 2300 ώρες.(Ο χρόνος αυτός προκύπτει αν από τις συνολικές ημέρες του έτους αφαιρέσουμε την κανονική άδεια).

5. Στο ν. 3850/2010 δεν αναφέρεται περιοριστικός χρόνος για την απασχόληση του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ).

6. Τέλος επισημαίνουμε ότι από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται σε μια επιχείρηση π.χ. εργασία σε βάρδιες, νυχτερινή εργασία, έκτακτη συντήρηση, εργασία σε αργίες κλπ., διαμορφώνεται ανάλογα η κατανομή του χρόνου καθώς και το ωράριο απασχόλησης του ΤΑ. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της ΕΥΑΕ.

7. Εφόσον ο ΤΑ προσφέρει υπηρεσίες σε μια επιχείρηση ως μισθωτός, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

8. Όσον αφορά την υποχρεωτική σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 3850/2010, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της παραγράφου 5 του άρθρου 153 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια), διατηρείται το όριο των 1880 ωρών ως χρόνος πλήρους απασχόλησης, το οποίο αναφέρεται στην εγκύκλιο 131289/88.

9. Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή υποβολής στοιχείων μέσω πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έχει συμπεριληφθεί ειδικό πεδίο για την αναγραφή του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ οπότε υπάρχει δυνατότητα άντλησης των σχετικών στοιχείων.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Related posts