18 Ιουνίου 2024

Εφαρμογή «Πόθεν Έσχες»:  Έτοιμο το Σύστημα – Συχνές Ερωτήσεις

Εφαρμογή «Πόθεν Έσχες»:  Έτοιμο το Σύστημα – Συχνές Ερωτήσεις

Η εφαρμογή είναι έτοιμη και η ιστοσελίδα (www.pothen.gr) έχει ολοκληρωθεί λειτουργικά. Από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του 2016, χιλιάδες υπόχρεοι όπως βουλευτές, δικαστικοί, γιατροί, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι και γενικότερα, όλοι όσοι είχαν υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες τα προηγούμενα χρόνια, θα κληθούν να υποβάλουν για πρώτη φορά, ηλεκτρονικά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ), αποτυπώνοντας μάλιστα σε αυτές, ακόμα και τα λεφτά στο ‘στρώμα’, εφόσον αυτά είναι άνω των €15.000.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους ακόλουθους 14 πίνακες:

1. Στοιχεία υπόχρεου (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, μητρός, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φορέας, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση, κλάδος, βαθμός, καθήκοντα υπόχρεου, ημερομηνία διορισμού, ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας, ημερομηνία απώλειας ιδιότητας, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό).

2. Οικογενειακή κατάσταση ( σύζυγος, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΑΔΤ συζύγου, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση συζύγου).

3. Στοιχεία ανήλικων τέκνων ( ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης).

4. Στοιχεία οικείων (παππούδες, γιαγιάδες, ενήλικα τέκνα, θετά τέκνα, γονέας, θετός γονέας, αδέλφια).

5. Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ποιος τα εισέπραξε, το είδος του εσόδου, το νόμισμα, το συνολικό ποσό).

6. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

7. Θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα.

8. Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη , πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι.

9. Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.

10. Ακίνητα – περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

11. Κάθε χρήσης οχήματα.

12. Πλωτά μέσα.

13. Εναέρια μέσα.

14. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση / νομική οντότητα.

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Ακολουθούν Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις:

 

 1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (αρχική δήλωση);

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του ως υπόχρεος.

 

 1. Τι περιλαμβάνει η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης;

Η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

 

 1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ);

Ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015 θα υποβάλλουν αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2014, θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 

 1. Τι περιλαμβάνει η ετήσια ΔΠΚ;

Η ετήσια ΔΠΚ περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ, η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνον τις μεταβολές.

 

 1. Καταχωρίζονται περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται και εκποιούνται/διαγράφονται εντός του ιδίου έτους;

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.

 

 1. Πρέπει η ΔΠΚ να εγκριθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου κατά την υποβολή;

Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο. Η ΔΠΚ πρέπει να εγκριθεί/οριστικοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου. Η έγκριση γίνεται μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο. Ο/Η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει να συνδεθεί από την αρχή στο σύστημα, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ή της συζύγου του υπόχρεου να υποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας έγκρισης από τον/την σύζυγο.

 

 1. Με ποιό τρόπο ο/η σύζυγος εγκρίνει τα περιεχόμενα της ΔΠΚ που τον/την αφορούν;

Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους δικούς του/της προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο/στη σύζυγο του υπόχρεου να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Η έγκριση γίνεται μετά την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ.

 

 1. Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ και εφόσον διαπιστωθεί από τον υπόχρεο ότι υποβλήθηκαν λάθος στοιχεία, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ, ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.

 

 1. Τα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS είναι επαρκή για την πληρότητα της ΔΠΚ;

Όχι. Για τη συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επί πλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.

 

 1. Στη ΔΠΚ πρέπει να καταχωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των τέκνων;

Ο υπόχρεος δηλώνει στη ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου. Τα ενήλικα τέκνα καταχωρίζονται στην καρτέλα “Στοιχεία οικείων” στο πεδίο “Συγγενείς Υπόχρεου”.

 

 1. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλοι οι πίνακες της ΔΠΚ;

Ναι. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος έχει στην κατοχή του αντίστοιχα με τους πίνακες περιουσιακά στοιχεία.. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…» γίνεται σε όλους τους πίνακες.

 

 1. Πως ολοκληρώνεται η οριστικοποίηση/υποβολή της ΔΠΚ;

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.

 

 1. Πότε ο υπόχρεος επισυνάπτει έγγραφα στην ηλεκτρονική ΔΠΚ;

Ο υπόχρεος επισυνάπτει μέσω της επιλογής του κουμπιού “Έγγραφα Δήλωσης” τα έντυπα Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος” και Ε9 “Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων” μόνο στην περίπτωση που το έχει δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αρχική διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ. Επίσης ο υπόχρεος επισυνάπτει στη ΔΠΚ όσα έγγραφα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

 

 1. Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ);

Η ΔΟΣ υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στο σύστημα υποβολής ΔΠΚ. Η ΔΟΣ υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη ΔΠΚ.

 

 1. Μετά την υποβολή αρχικής ΔΠΚ υπάρχει υποχρέωση και υποβολής ετήσιας ΔΠΚ μέσα στο ίδιο έτος;

Όχι.

 

 1. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο υποχρεούται να συμφωνήσει με την ΔΠΚ του/της υπόχρεου;

Ο/η σύζυγος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.

 

 1. Πως δηλώνονται τα κοινά περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου με τον/την σύζυγο (π.χ ακίνητο εξ αδιαιρέτου);

Σε κάθε περίπτωση ακινήτου και όσον αφορά τον υπόχρεο θα πρέπει να καταχωρίζονται στην ίδια εγγραφή / καταχώριση, όλα τα εμπράγματα δικαιώματά του που αναφέρονται στο συμβόλαιο απόκτησης, στο ποσοστό που του αναλογεί. Αντίστοιχη ξεχωριστή καταχώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται και για το/τη σύζυγο αυτού.

 

 1. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.

 

 1. Αν είναι και ο/η σύζυγος υπόχρεος/η σε υποβολή ΔΠΚ από άλλη ιδιότητα υποβάλλεται μία μόνο ΔΠΚ;

Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικιάς του ιδιότητας.

 

 1. Οι αλλαγές που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι στα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS, αποθηκεύονται και στα δύο συστήματα;

Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ.

 

 1. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ, πότε επιλέγεται από τον υπόχρεο η τιμή «ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»;

Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.

Ευεπιχειρείν: βουτιά στη γνώση

Related posts