9 Μαΐου 2021

Breaking News

Ε. 2002/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/18, ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών

Ε. 2002/19: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/18, ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών

Προδημοσιεύτηκε (δεν έχει λάβει προς το παρόν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης – ΑΔΑ)  η Εγκύκλιος Ε. 2002 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών»

Η E. 2002 αναφέρει επακριβώς τα ακόλουθα:

—•••—

Αθήνα, 9.1.2019

Ε. 2002

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4  
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 2103645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’218), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4587/2018 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ και πλέον ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) εφαρμόζεται, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, και για τα εισιτήρια των συναυλιών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.4587/2018 ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1 (δηλαδή η επέκταση της εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια συναυλιών) τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Σύμφωνα εξάλλου με την σχετική εισηγητική έκθεση επί της διάταξης, η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα εισιτήρια των συναυλιών στη διάρκεια των οποίων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους θεατές πλην του μουσικού θεάματος. Προκύπτει λοιπόν σαφώς ότι τα εισιτήρια που αφορούν μουσικά σχήματα σε κέντρα εστίασης συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Συνημμένα το ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ εκτός του αριθ. 2
 2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.
 3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4
 2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄
 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ μόνο ο αριθ. 2
 4. » » Ζ΄
 5. » » Η΄
 6. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 1-10, 13, 14,17, 18 και 26.
 7. » » Ι΄
 8. » » ΙΑ΄ μόνο ο αριθ. 2
 9. » » ΙΒ΄
 10. » » ΙΣΤ΄
 11. » » ΙΗ΄
 12. » » ΙΘ΄ μόνο οι αριθ. 11-15, 21
 13. » » Κ΄
 14. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
 15. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή Aνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
 3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε
 4.  ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

 

Related posts