1 Μαρτίου 2021

Breaking News

Ε. 2035/20: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/12, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/19

Ε. 2035/20:  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/12, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/19

Ε. 2035 /17-03-2020:  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019

Αθήνα, 17/03/2020
Ε. 2035

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 2103645413
E-Mail : deef.a@aade.gr

 

Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθμ. 23/2020 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

1. Με την ως άνω Γνωμοδότηση έγινε, ομόφωνα, δεκτό, ότι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 294 του ν.4072/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν.4605/2019, εφαρμόζεται (και) σε οφειλές (κύριες και πρόσθετες) αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας από φόρους, όπως εν προκειμένω Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της.

2. Ακολουθεί η υπ’ αριθ. 23/2020 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

Η Γνωμοδότη ΕΔΩ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

LOLplus: Δεν γελάμε – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

•••••••••••••••••••••

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ εκτός του αριθ. 2
2. Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

3. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4
2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄
3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ μόνο ο αριθ. 2
4. »»Ζ΄
5. »»Η΄
6. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 1-10, 13, 14,17, 18 και 26.
7. »»Ι΄
8. » » ΙΑ΄ μόνο ο αριθ. 2
9. »»ΙΒ΄
10. » » ΙΣΤ΄
11. »»ΙΗ΄
12. » » ΙΘ΄ μόνο οι αριθ. 11-15, 21
13. »»Κ΄
14. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
15. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α. .Ε
4. ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»
5. ΔΕΑΦ – ΤΜΗΜΑ Β’

 

 

 

Related posts