23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Ε. 2151 /19: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος

Ε. 2151 /19: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,2.8.2019

Ε. 2151

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
A.A.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 2103645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση  υπηρεσιών ύδατος».

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο θα υπόκειται το «περιβαλλοντικό τέλος» που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος και με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και της περίπτωσης 33 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, η παράδοση νερού υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση τον ΦΠΑ.

3. Σύμφωνα με την αριθ. οικ. 135275/19.5.2017 (ΦΕΚ 1751, τ. Β΄, 22.05.2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα « Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για τον προσδιορισμό των τιμολογίων προς τελικούς χρήστες λαμβάνουν υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους και το περιβαλλοντικό κόστος καθώς και το κόστος πόρου. Στα τιμολόγιά τους αναγράφεται υποχρεωτικά με διακριτό, ευκρινή και εύληπτο τρόπο το «περιβαλλοντικό τέλος». Ως «περιβαλλοντικό τέλος» ορίζεται η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος που αναλογεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος προβαίνουν στην είσπραξη του «περιβαλλοντικού τέλους» από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων «περιβαλλοντικών τελών» αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση ειδικά προβλεπόμενων μέτρων.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τιμή του καταναλωθέντος ύδατος διαμορφώνεται και από το ποσό του «περιβαλλοντικού τέλους», δηλαδή το «περιβαλλοντικό τέλος» συνδέεται άμεσα με την παράδοση του νερού και επομένως προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία των τιμολογίων παροχής ύδατος, αποτελεί δηλαδή μέρος της αντιπαροχής που λαμβάνεται από τους τελικούς χρήστες για την παράδοση νερού και συνεπώς υπάγεται σε ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή, ήτοι 13%.

Ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄, εκτός του αριθ. 2.
 2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ.1 και 4.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Β΄
 3. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄, μόνο ο αριθ. 2.
 4. » » Δ΄ εκτός από αριθ. 4.
 5. » » Ζ΄
 6. » » Η΄
 7. » » Θ΄ μόνο οι αριθ. 6, 7, 10, 17 και 18.
 8. » » ΙΘ΄ μόνο οι αριθ. 19, 20.
 9. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).
 10. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών.
 11. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ.
 2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
 3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ
 4. Δ.Ε.Ε.Φ.-Τμήμα Α’ ΦΠΑ.

Related posts