27 Μαΐου 2020

Breaking News

Φορολογικός χάρτης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν – Τι να προσέξουν οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες

Φορολογικός χάρτης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν – Τι να προσέξουν οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες

Ηλεκτρονικό επιχειρείν: Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα και περισσότερο τις επιχειρήσεις στο να στραφούν στην αναζήτηση αγορών και πελατών εκτός συνόρων. Επιπλέον, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν γενικότερα, δημιουργεί έναν κόσμο ευκαιριών τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους καταναλωτές. Παράγοντες της αγοράς λένε ότι αυτή η βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 1,5 εκατομμύρια επιπρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2018. Εκτιμάται δε ότι το 2013 ο τζίρος από ηλεκτρονικές αγορές καταναλωτών στην Ελλάδα άγγιξε τα 3,5 δις Ευρώ, διατηρώντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καλό είναι να γνωρίζουν τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις και να αποφασίσουν αναλόγως:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Για κάθε πώληση από απόσταση πρέπει να εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται (Απόδειξη Λιανικής στην περίπτωση λιανικής πώλησης – Τιμολόγιο στην περίπτωση χονδρικής πώλησης). Το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί, ανάλογα με τον τόπο φορολογίας του αγαθού, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος όταν η πώληση είναι λιανική. Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αποστέλλεται με το εμπόρευμα στον πελάτη του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (κράτος μέλους προορισμού). Συγκεκριμένα, για τη διενέργεια πωλήσεων από απόσταση, οι επιχειρήσεις – επαγγελματίες που έχουν ΑΦΜ και εγκατάσταση στην Ελλάδα (κ-μ αποστολής), πρέπει να έχουν:

A. Δηλώσει τη δραστηριότητα αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τους, με τη συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού εντύπου.

B. Υποβάλει αίτηση καταχώρησης και να έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

2. Για την αποστολή του εμπορεύματος από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έως τη μεταφορική εταιρεία, τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαιτούμενο κατά περίπτωση φορολογικό στοιχείο (π.χ. Δελτίο Αποστολής).

3. Επισημαίνεται ότι εάν οι ετήσιες πωλήσεις λιανικής (πωλήσεις λιανικής εντός μιας ίδιας διαχειριστικής περιόδου) του Έλληνα επιχειρηματία υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο που έχει προκαθοριστεί από το κράτος μέλος προορισμού, τότε ο Έλληνας επιχειρηματίας – πωλητής έχει την υποχρέωση να εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα και να αποκτήσει ΑΦΜ/ ΦΠΑ του κ-μ προορισμού. Ειδικότερα:

– Ο Ελληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστό αρχείο αναφορικά με την αξία των πωλήσεων σε κάθε κ-μ και να εξασφαλίσει ότι θα εγγραφεί έγκαιρα όταν υπερβεί το όριο που έχει προκαθοριστεί από το κάθε συγκεκριμένο κ-μ.

– Στην περίπτωση που ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει υποχρέωση να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κ-μ προορισμού για πωλήσεις εξ’ αποστάσεως, ο συντελεστής ΦΠΑ με βάση τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή πώλησης, είναι αυτός που ισχύει στον τόπο προορισμού -στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και όχι αυτός που ισχύει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, για ένα προϊόν το οποίο στην Ελλάδα εμπίπτει στην κατηγορία ΦΠΑ 23%, εάν πωλείται στο Λουξεμβούργο, η τελική του τιμή θα διαμορφωθεί με βάση τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο Λουξεμβούργο, δηλ. 15%. Ομοίως, για πωλήσεις στην Αγγλία ο συντελεστής αυτός είναι 20%.

– Ο επιχειρηματίας στο κ-μ αποστολής (ο Έλληνας επιχειρηματίας) μπορεί να επιλέγει να χρησιμοποιεί το συντελεστή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο κ-μ προορισμού, ακόμη και στην περίπτωση που οι ετήσιες πωλήσεις του δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο του κ-μ προορισμού, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα έχει εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα και θα έχει αποκτήσει ΑΦΜ του κ-μ προορισμού.

4. Η ευθύνη ορθής απόδοσης του ΦΠΑ σε κάθε κ-μ για τις πωλήσεις από απόσταση είναι ευθύνη του επιχειρηματία – πωλητή, δηλ. του επιχειρηματία στο κ-μ αποστολής (εν προκειμένω του Έλληνα επιχειρηματία). Οι πράξεις των πωλήσεων από απόσταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. του πωλητή τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει στο κ-μ φορολόγησής τους. Αυτό σημαίνει:Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Στην περίπτωση που Έλληνας πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση σε άλλο κ-μ (πχ Γαλλία) και δεν έχει υπερβεί το οριζόμενο από αυτό το κ-μ όριο πωλήσεων από απόσταση ούτε έχει επιλέξει να λάβει Α.Φ.Μ. για το σκοπό αυτό, τότε: α. στο στοιχείο πώλησης που θα εκδώσει θα επιβάλλει Φ.Π.Α. με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα. β. θα συμπεριλάβει τις πράξεις αυτές στις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλει (περιοδικές και εκκαθαριστικές) και γ. θα καταβάλλει το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη δήλωση Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος επιλέξει την φορολόγησή του σε άλλο κ-μ, οφείλει να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την οποία να γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή. Η επιλογή του ισχύει υποχρεωτικά για 2 τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, εντός των οποίων δεν μπορεί να ανακληθεί.

Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου ο Ελληνας επιτηδευματίας – πωλητής έχει υποχρέωση να εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα, να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κ-μ προορισμού και να υποβάλλει περιοδική δήλωση καταβάλλοντας το φόρο που οφείλεται για τις πωλήσεις αυτές, στο κ-μ αυτό. Για τις πράξεις αυτές δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας και οι πράξεις αυτές δηλώνονται στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ως πωλήσεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας.

5. Οι πωλήσεις αγαθών προς ιδιώτες ή επιτηδευματίες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, (παρ. 1, άρθρ. 24, του Κώδικα ΦΠΑ). Πιο, συγκεκριμένα:

– Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της ΕΕ, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή. Για κάθε πώληση πρέπει να εκδίδεται το απαιτούμενο φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο, στοιχείο λιανικής, κλπ), χωρίς ΦΠΑ και στο φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να αναγράφεται η παραπομπή στη σχετική εθνική ή κοινοτική διάταξη απαλλαγής.

– Επίσης, το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται πρέπει να παραδίδεται/αποστέλλεται μαζί με το εμπόρευμα στον πελάτη του άλλου κράτους (εκτός Ε.Ε.).Οι εμπορευματικές αποστολές μέχρι 1.000 ευρώ (στατιστικό όριο που ισχύει στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες κ-μ της Ε.Ε.) υπόκεινται σε συμπλήρωση και υποβολή απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης, και οι αποστολές άνω των 1.000 ευρώ σε κανονική τελωνειακή διασάφηση.

6. Επιστροφή ΦΠΑ– Tο πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί τη μεταφορά του για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο (κατά περίπτωση), επιστρέφεται από το Δημόσιο.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημαΗλεκτρονικό επιχειρείν

■Πρώτον, θα πρέπει να σχεδιάσετε την στρατηγική σας: να σκεφτείτε δηλαδή τι ακριβώς θα πουλάτε, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας, πώς το προϊόν σας θα γίνει ανταγωνιστικότερο από τα υπόλοιπα, πώς θα στέλνετε τα προϊόντα σας στους πελάτες σας, πού θα αποθηκεύεται τα προς πώληση προϊόντα σας, πώς θα διαφημιστείτε

■Δεύτερον, θα ήταν χρήσιμο να κάνετε μία διαδικτυακή έρευνα αναζητώντας την γνώμη των πελατών σας.

■Τρίτον, θα πρέπει να επιλέξτε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου: υπάρχουν τρεις κατηγορίες, οι συνδρομητικές υπηρεσίες, τα έτοιμα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά καταστήματα.Οι συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν μικρό κόστος συνδρομής, είναι μία γρήγορη και εύκολη λύση.Τα έτοιμα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να στηθούν περίπου σε ένα μήνα, χρειάζεται όμως κάποιος ειδικός προκειμένου να κάνεις τις απαραίτητες προσαρμογές. Το κόστος είναι μεγαλύτερο (συνήθως από 500€ έως 2000€). Το προσαρμοσμένο κατάστημα είναι η καλύτερη αλλά και η πιο ακριβή λύση. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις δυνατότητες εξέλιξης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

πηγή Δέσποινα Καραγιαννοπούλου-reporter.gr

***********************

Έξυπνη επαγγελματική κίνηση ή εργασιακό αδιέξοδο;

Related posts