26 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΙΚΑ Εγκύκλιος 17/24-2-2014: Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

ΙΚΑ Εγκύκλιος 17/24-2-2014: Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Αριθμ. Πρωτ.T01/652/6 – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 17/24-02-2014 με θέμα «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 Α΄) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις σφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4111/2013).

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 & 36 του ν.4052/2012 (256 Α΄) συστάθηκε από 1-7-2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α., το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση και έχουν ενταχθεί σε αυτό οι παρακάτω Τομείς και Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 34/2013) :

α) το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,

β) οι Τομείς ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΠΤ και ΤΕΑΧ του Τ.Ε.Α.Ι.Τ.,

γ) οι Τομείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,

δ) το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και οι Τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ και

ε) το Ε.Τ.Α.Τ., ως προς την επικουρική ασφάλιση

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α. και παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την συμπλήρωση των Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17-2-2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών

Related posts