29 Μαΐου 2020

Breaking News

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 1129/02.04.2020

Αριθμ. Α14/οικ.17100/505

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. Την αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

9. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων χορηγούνται από τις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας στα εξής πρόσωπα, εφ’ όσον Τεύχος B’ 1129/02.04.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11643 έχουν μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών τους:

α. σε σωματεία, ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που είναι εγκαταστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, όπως ιδίως κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, φιλοζωικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς,

β. στα πολιτικά κόμματα και στη Βουλή των Ελλήνων,

γ. σε Ιερές Μονές,

δ. σε αθλητές.

2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ στα πρόσωπα αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, στην οποία περιγράφεται η δραστηριότητα και το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

β. Για νομικά πρόσωπα, τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπησή τους, καθώς και η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας που εξυπηρετεί το ΦΙΧ. Ειδικά τα πολιτικά κόμματα, η Βουλή των Ελλήνων και οι Ιερές Μονές υποβάλλουν μόνο την αίτηση της περίπτωσης α’.

γ. Για αθλητές, βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, και είναι ενεργός αθλητής.

Άρθρο 2

1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας (φορτηγά, αρθρωτά, συρμοί) με ΜΑΜΦΟ άνω των 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων χορηγούνται από τις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας:

α. σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας,

β. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκαφών του ομίλου ή των μελών του,

γ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητές ιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων.

2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα πρόσωπα αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, νομίμως εκπροσωπούμενο, στην οποία αναφέρεται το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

β. Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

γ. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

δ. Για τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους:

αα. βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ε. Για τους ιππικούς ομίλους:

αα. βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του ιππικού ομίλου στην ΕΟΙ και ο αριθμός των ενεργών αθλητικών ίππων που έχει στη δύναμή του και

ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

στ. Για τους αθλητές-ιππείς, βεβαίωση της ΕΟΙ από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ομοσπονδίας, ότι είναι ενεργός αθλητής, ο ιππικός όμιλος στη δύναμη του οποίου ανήκει και ο αριθμός των ιδιόκτητων ενεργών αθλητικών ίππων του αθλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ.

Άρθρο 3

Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται:

α. για φυσικά πρόσωπα, από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν και

β. για νομικά πρόσωπα, από προσωπικό που απασχολείται από το νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το νομικό πρόσωπο.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 49/1968 και της υπουργικής απόφασης Α2/29542/5348/1991 (Β’ 707).

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 9 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

•••••••••••••••••••••

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts