15 Ιουλίου 2024

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄191)

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄191)

Στο ΦΕΚ 2092 Β΄ (7-7-2016) δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, με Θέμα:

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄191)

Η ΚΥΑ αναφέρει τα ακόλουθα:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 91, παρ. 1 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143),

β) του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 «Περί απονομής και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄120), που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), δ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194), ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄116).

2. Τη με αριθμό 29/8102015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/9102015).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την αποπληρωμή από το Δημόσιο των στεγαστικών δανείων των θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων ή εγκλημάτων βίας καθώς και όλων των λεπτομερειών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 4285/2014, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής – Δικαιούχοι

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την πληρωμή εκ μέρους του Δημοσίου, και μέχρι του ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 5Α του Ν. 1897/1990 που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 4285/2014, στεγαστικού δανείου που έχει λάβει το θύμα τρομοκρατικής πράξης ή εγκλήματος βίας ή ο/η σύζυγος αυτού, ή τα ανήλικα τέκνα τους, όπως τα πρόσωπα αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120), όπως ισχύει.

2. Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι είτε το θύμα, είτε ο σύζυγος ή η σύζυγος, ή τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον οι κοινές οικογενειακές στεγαστικές ανάγκες τους εξυπηρετούνται από το ακίνητο για το οποίο είχε χορηγηθεί στο θύμα ή στον/στη σύζυγό του στεγαστικό δάνειο.

Άρθρο 2 Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή της ανωτέρω παροχής, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι αιτήσεις των ως άνω δικαιούχων μαζί με τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.

Κατόπιν, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά για την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5Α του Ν. 1897/1990 που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 4285/2014. Ακολού

θως ο φάκελος της υπόθεσης, συνοδευόμενος από κατάσταση πληρωμής, προωθείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου.

3. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης του στεγαστικού δανείου με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. α) αίτηση που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, καθώς και τη συγγενική τους σχέση με το θύμα (όταν δικαιούχοι είναι πρόσωπα άλλα πλην του θύματος),

β) αντίγραφο της σύμβασης του στεγαστικού δανείου με το πιστωτικό ίδρυμα, συνοδευόμενο από τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της οφειλής του υπόχρεου, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεξόφλητων υποχρεώσεων του δανειολήπτη έως την ημερομηνία του συμβάντος,

γ) αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου που είχε τυχόν συναφθεί για το εν λόγω στεγαστικό δάνειο,

δ) πράξη εκχώρησης του εν λόγω δικαιώματος από τον δικαιούχο στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο είχε συναφθεί το στεγαστικό δάνειο,

ε) βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής που πιστοποιεί ότι το συμβάν που προκάλεσε το θάνατο ή τον τραυματισμό του κατά τα ανωτέρω θύματος οφείλεται σε έγκλημα βίας ή σε τρομοκρατική ενέργεια,

στ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ή πιστοποιητικό αναπηρίας του θύματος, εκδιδόμενο από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120), όπως ισχύει,

ζ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των δικαιούχων, όταν δικαιούχοι είναι άλλα πρόσωπα πλην του θύματος,

η) αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9 των φορολογικών δηλώσεων των ως άνω δικαιούχων για τα οικονομικά έτη από τον χρόνο επέλευσης του συμβάντος και μετά.

Άρθρο 3 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Αιτήσεις δικαιούχων της κατά τα ανωτέρω παροχής που τυχόν εκκρεμούν προς πληρωμή μετά την 112014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 4285/2014), αποστέλλονται στις οικείες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και προωθούνται προς πληρωμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Οι ως άνω υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή στοιχεία τα οποία, κατά περίπτωση, κρίνονται απαραίτητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Related posts